Amazon a inaugurat un nou Centru de Dezvoltare și Tehnologie în București

0
297
https://www.mangalianews.ro/

Gigan­tul ame­ri­can Ama­zon, spe­cia­li­zat în comer­țul elec­tro­nic, a inau­gu­rat noul sediu și Cen­trul de Dezvol­ta­re și Teh­no­lo­gie din Bucu­rești. Sedi­ul se află în clă­di­rea Glo­ba­lwor­th din Pipe­ra și ofe­ră 650 de locuri de mun­că.

Dezvol­ta­to­rul imo­bi­li­ar Glo­ba­lwor­th a fina­li­zat recent pri­ma clă­di­re de biro­uri din cadrul Glo­ba­lwor­th Cam­pus, iar Ama­zon va fi prin­ci­pa­lul chi­ri­aș din imo­bil.

Com­pa­nia este pre­zen­tă de 13 ani pe pia­ța din Româ­nia și mai are un sediu în Iași, cu aproa­pe 1.000 de anga­jați. Lucian Vor­ni­cu, mana­ging direc­tor Ama­zon Româ­nia, spu­ne că în aceas­tă peri­oa­dă com­pa­nia a inves­tit în Româ­nia pes­te 100 de mili­oa­ne de euro.

Sedi­ul Ama­zon și Ama­zon Web Ser­vi­ces (AWS) găz­du­ieș­te un Cen­tru de Ingi­ne­rie, unul de dezvol­ta­re a teh­no­lo­gi­ei, a solu­ți­i­lor ling­vis­ti­ce pen­tru Ale­xa, dar și tes­ta­rea pro­du­se­lor Ale­xa.

Chris Sch­la­e­ger, direc­tor pen­tru dezvol­ta­re softwa­re AWS, spu­ne că cen­trul adu­ce mul­te oport­u­ni­tăți de carie­ră, mai ales pen­tru ingi­ne­rii spe­cia­li­zați în sis­te­me de ope­ra­re și de vir­tu­a­li­za­re. De ase­me­nea, Ama­zon cau­tă spe­cia­liști în ling­vis­ti­că și ingi­neri softwa­re.

Mai mult pe playtech.ro


AMAZON, direct, pe Man­ga­lia News!
Coman­dati tot ce dori­ti, AICI! ACUM!
https://goo.gl/TMKS5d
SHOP. CONECT. ENJOY.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele