Acțiune de donare de sânge, sâmbătă, la 2 Mai

0
330

A sal­va o via­ță este la îndemâ­na ori­cui. Tot ce tre­bu­ie să facem este să donăm sân­ge – spun repre­zen­tan­ții cen­tre­lor de trans­fu­zii din toa­tă țara.

Con­stan­ța este unul din­tre jude­țe­le care se con­frun­tă cu o cri­ză de sân­ge pen­tru trans­fu­zii iar din acest motiv, peri­o­dic, au loc acțiuni de dona­re și prin inter­me­di­ul cen­tre­lor mobi­le.

O ast­fel de acțiu­ne are loc sâm­bă­tă, 9 iunie, în loca­li­ta­tea 2 Mai. Cei care nu sufe­ră de boli trans­mi­si­bi­le și vor să done­ze, se pot pre­zen­ta la Școa­la gim­na­zi­a­lă nr. 2 din Lima­nu, în inter­va­lul orar 8.30–13.30.

Cum devii dona­tor de sân­ge și ce bene­fi­cii ai?

Pot dona sân­ge per­soa­ne cu vâr­sta cuprin­să între 18–65 ani (pen­tru pri­ma dona­re 18–60 de ani în fun­cţie de eva­lu­a­rea medi­ca­lă) cu gre­u­ta­tea pes­te 50 kg (în fun­cţie de înă­lţi­me , con­sti­tu­ţie), care nu au sufe­rit de hepa­ti­tă vira­lă, tuber­cu­lo­za, sifi­lis, mala­rie, infe­cţie HIV, epi­lep­sie, dia­bet zaha­rat insuli­no-depen­dent, boli de ini­mă, etc.

Per­soa­ne­le pes­te 50 de ani sunt ruga­te să adu­că de la medi­cul de fami­lie o ade­ve­rinţă din care să reia­să că nu sunt în evi­denţă  cu boli de ini­mă, neu­ro­lo­gi­ce, alte boli cro­ni­ce care ar con­train­di­ca dona­rea de sân­ge.

Cu 3 zile îna­in­te de dona­re este inter­zis con­su­mul de bău­turi alco­o­li­ce!

În  ziua donă­rii se reco­man­da un mic dejun uşor (san­dwi­ch-uri, fruc­te, lac­ta­te) şi minim 500 ml lichi­de.

Per­soa­ne­le care efec­tu­ea­ză o dona­re com­ple­tă (450 ml sân­ge) bene­fi­ci­a­ză, la cere­re, de:

  • 7 tiche­te de masă pen­tru pro­du­se ali­men­ta­re;
  • o zi libe­ră, în ziua donă­rii, în cazul dona­to­ri­lor sala­ri­a­ţi, elevi, stu­denţi şi mili­tari;
  • decon­ta­rea chel­tu­ie­li­lor de trans­port în comun în ziua donă­rii, între loca­li­ta­tea de domiciliu/ reşe­dinţa înscri­să în actul de iden­ti­ta­te şi loca­li­ta­tea unde se efec­tu­ea­ză dona­rea de sân­ge. (radioconstanta.ro).

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele