Abibula Aygun, la emisiunea Printre Stele,
cu profesorii Alexandru Mironov și Octavian Stănăşilă (AUDIO)

0
520

Abi­bu­la Aygun: Dragi pri­e­te­ni, astă sea­ră (luni, 4 iunie, n.r) am avut onoa­rea să fiu invi­tat în emi­siu­nea Prin­tre Ste­le, pe Radio Româ­nia Actu­a­li­tăți, a dom­nu­lui pro­fe­sor Ale­xan­dru Miro­nov, ală­tu­ri de dom­nul pro­fe­sor Octa­vian Stă­nă­şi­lă! A fost o mare onoa­re pen­tru mine să pot pre­zen­ta pro­iec­tul la care lucrăm, împre­u­nă cu Admi­nis­tra­tia Loca­la a Comu­nei 23 August: 

Redes­chi­de­rea cer­cu­ri­lor Teh­ni­co-Apli­ca­ti­ve. 

GRATUITATE pen­tru aces­te cer­curi! Ori­ci­ne este bine­ve­nit!

Inca oda­tă, Mul­tu­mesc Dom­nu­lui Pro­fe­sor Ale­xan­dru Miro­nov pen­tru invi­ta­tia la aceas­tă inter­ven­tie tele­fo­ni­că.

Trac am avut cât carul!


Bogdan Zaha­ria: Feli­ci­tari, Aygun! Ai ramas ace­la­si om de mare cali­ta­te si un pri­e­ten cu un carac­ter desa­var­sit. Cha­peau!

Abi­bu­la Aygun: Mul­tu­mesc Bogdan! Stii mai bine ca ori­ci­ne de ce am avut trac. Este omul dato­ri­ta caru­ia noi doi ne intre­ceam in a dese­na nave spa­tia­le. Care mai de care mai sofis­ti­ca­te. Dato­ri­ta Dom­nu­lui Pro­fe­sor Ale­xan­dru Miro­nov si dom­nu­lui Mihai Bades­cu, pre­zen­ta­to­rii emi­siu­nii Sti­in­ta si Ima­gi­na­tie, ne gan­deam sa facem ceva came­ra cu becu­le­te, tele­s­coa­pe si alte alte nebu­nii. Apoi a urmat o fuga dupa elec­tro­ni­ce. Faceam schim­buri pe kituri elec­tro­ni­ce. Ne pla­cea sa ne cre­dem “Dum­ne­ze­ii” elec­tro­ni­lor!

In fond asta este Elec­tro­ni­ca. Joa­ca cu Elec­tro­nii! Aia de tin ato­mul la un loc si “orbi­tea­za” in jurul lui. Fara sa stie, mi‑a cala­u­zit pasii in via­ta si mi‑a dat un tra­iect pen­tru care am facut o pasiu­ne si ceea ce fac acum fac din Pasiu­ne. Mul­te zile si nopti pier­du­te citind Revis­te­le Sti­in­ta si Teh­ni­ca, Teh­ni­um, Anti­ci­pa­tia dar sa nu uitam Zona Cre­pus­cu­la­ra, Cap­tain Power, Start Trek — Next Gene­ra­tion si car­ti­le reco­man­da­te. Iata de ce am fost atat de emo­tio­nat!

Imi tre­ceau prin fata ochi­lor toa­te amin­ti­ri­le pina sa intru in direct si par­ca nu imi mai puteam adu­na gan­du­ri­le!


Ghiu­ler Mir­zali: Feli­ci­tari, suc­ces! Pasiu­nea si seri­o­zi­ta­tea in mun­ca sunt che­ia suc­ce­su­lui! Cat des­pre trac, e ine­rent in pre­a­j­ma unor per­so­na­li­tati de asa cali­bru!

Abi­bu­la Aygun: Mul­țu­mesc fru­mos pen­tru cuvin­te­le fru­moa­se!
Trac a fost cât carul. A fost pri­ma inter­ven­ție in direct! Ală­tu­ri de ase­me­nea somi­tați. Dino­za­uri! Când am auzit ca este și dom­nul pro­fe­sor Octa­vian Stă­nă­și­lă, mai rău emo­ți­i­le. Dis­cu­tam cu pro­fe­sori de cali­bru greu. Ambii de mate­ma­ti­ca! Ori­cum, o expe­rien­ța ine­di­tă!


Man­ga­lia News, Marți, 5 iunie 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply