5 iunie, Ziua Învăţătorului. Este data de naștere a dascălului Gheorghe Lazăr, întemeietorul învățământului modern românesc

0
287

Pe 5 iunie, se săr­bă­to­reş­te Ziua Învă­ță­to­ru­lui, care coin­ci­de cu data de naş­te­re a das­că­lu­lui Ghe­or­ghe Lazăr, înte­me­ie­to­rul învă­țămân­tu­lui modern româ­nesc (5 iunie 1779 — 17 sep­tem­brie 1823).

Ghe­or­ghe Lazăr, năs­cut la Avrig, este con­si­de­rat fon­da­to­rul învă­țămân­tu­lui în lim­ba națio­na­lă din Țara Româ­neas­că. În 1818, a înfi­in­țat în Bucu­rești pri­ma școa­lă cu pre­da­re în lim­ba româ­nă, Şcoa­la de la Sfân­tul Sava.

Ziua Învă­ță­to­ru­lui este săr­bă­to­ri­tă în toa­te uni­tă­ți­le de învă­țământ de stat, par­ti­cu­la­re și con­fe­sio­na­le din sis­te­mul româ­nesc, iar Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei și alte insti­tu­ții abi­li­ta­te ale sta­tu­lui acor­dă pre­mii, dis­tinc­ții, meda­lii și titluri ono­ri­fi­ce cadre­lor didac­ti­ce și ele­vi­lor, pen­tru meri­te deo­se­bi­te.

De ase­me­nea, în toa­te uni­tă­ți­le de învă­țământ au loc mani­fes­tări meni­te să pună în valoa­re tra­di­ția și împli­ni­ri­le șco­lii româ­nești. Insti­tu­i­rea aces­te zile a învă­ţă­to­ru­lui a fost apro­ba­tă în 9 octom­brie 2007 de Par­la­ment şi apoi prin Legea nr. 289 din 29 octom­brie 2007. Mani­fes­ta­rea are carac­ter edu­ca­țio­nal, națio­nal, apo­li­tic și cul­tu­ral.

De ase­me­nea, în toa­te uni­tă­ți­le de învă­țământ au loc mani­fes­tări meni­te să pună în valoa­re tra­di­ția și împli­ni­ri­le șco­lii româ­nești.

Mai mult, aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele