47 de modalitati prin care iti poti evalua corect site-ul

0
919

Cum iti poti eva­lua corect site-ul?

Ori­ce site are mici imper­fec­tiuni, fie pri­vind apli­ca­rea stra­te­gi­ei SEO, fie opti­mi­za­ri­le on-page, defec­te teh­ni­ce sau de alta natu­ra. Afla din acest arti­col de la spe­cia­lis­tii din agen­ti­i­le de mar­ke­ting onli­ne care sunt cele mai des intal­ni­te pro­ble­me pe care le au site-uri­le si cum le poti rezol­va, pen­tru a asi­gu­ra suc­ce­sul afa­ce­rii tale.

1. Pagi­na ta con­ti­ne prea mul­te ele­men­te H1?

Ele­men­te­le H1 sunt folo­si­te pen­tru titluri sau cate­go­ri­i­le prin­ci­pa­le de pe pagi­na site-ului si nu tre­bu­ie sa apa­ra mai mult de o sin­gu­ra data. Daca incluzi mai mul­te ele­men­te H1 pe o sin­gu­ra pagi­na, aces­tea pot intra in con­flict din punct de vede­re al algo­rit­mu­lui Goo­gle.

2. Site-ul tre­bu­ie sa fie usor de sca­nat

Ero­ri­le de tipul 4xx si 5xx pot avea un impact nega­tiv asu­pra site-uri­lor.

Atunci cand motoa­re­le de cau­ta­re nu pot sca­na cores­pun­za­tor si com­plet site-ul  din cau­za aces­tor erori, exis­ta sanse majo­re ca nive­lul per­for­man­tei sale sa sca­da.

3. Ero­ri­le pe pagini sunt con­fi­gu­ra­te cores­pun­za­tor?

Mul­te pro­ble­me de func­tio­na­re a site-uri­lor pot apa­rea atunci cand ero­ri­le pe pagi­na nu sunt con­fi­gu­ra­te cores­pun­za­tor, ceea ce pre­vi­ne motoa­re­le de cau­ta­re de la a cata­lo­ga pagi­ni­le in func­tie de con­ti­nu­tul lor. Acest lucru poa­te crea difi­cul­tati sca­na­rii si inde­xa­rii pagi­ni­lor.

Solu­tia aces­tei pro­ble­me teh­ni­ce este sa te asi­guri ca fie­ca­re pagi­na a site-ului tau afi­sa­za sta­tu­sul corect. De exem­plu, pagi­ni­le 5xx tre­bu­ie sa afi­se­ze sta­tu­suri 5xx. O con­fi­gu­ra­tie dife­ri­ta a pagi­ni­lor va crea con­fu­zie in motoa­re­le de cau­ta­re.

Iden­ti­fi­ca pro­ble­me­le si corec­tea­za-le rapid pen­tru a cres­te cali­ta­tea web­si­te-ului.

4. Folo­si­rea Java Script pen­tru navi­ga­rea pe site

Imple­men­ta­rea si folo­si­rea JavaS­cript pen­tru navi­ga­rea pe site inter­fe­rea­za cu com­pa­ti­bi­li­ta­tea intre plat­for­me si brow­se­re dife­ri­te. Mai mult, cu foar­te puti­ne excep­tii, JavaS­cript nu este nece­sa­ra pen­tru acce­sa­rea si uti­li­za­rea unui site, intru­cat mul­te din­tre ace­lea­si efec­te si actiuni pot fi obti­nu­te cu aju­to­rul coda­rii CSS 3, mult mai potri­vi­ta pen­tru a faci­li­ta uti­li­za­rea site-ului.

5. Rezol­va­rea URL-uri­lor catre o sin­gu­ra direc­ti­va

Ca si in situ­a­tia cano­ni­za­rii, URL-uri­le simi­la­re (www.exemplu.ro/Acasa si www.exmeplu.ro/acasa)  pot duce la dupli­ca­rea con­ti­nu­tu­lui, deo­a­re­ce motoa­re­le de cau­ta­re vad aces­te instan­te in ace­la­si timp, ca pe un intreg.

Poti rezol­va aceas­ta pro­ble­ma  prin ada­u­ga­rea unei comenzi la fisi­e­rul de con­fi­gu­ra­re .htac­cess a web­si­te­lui.  Acest lucru va face ca toa­te adre­se­le URL ase­me­na­toa­re să fie afi­sa­te ca o sin­gu­ra adre­sa  cano­ni­că pe care tu o alegi.

6. Struc­tu­ra pla­na a site-ului

Daca optezi pen­tru o struc­tu­ra pla­na a site-ului, vei omi­te orga­ni­za­rea si gru­pa­rea pagi­ni­lor pe subiec­te si teme spe­ci­fi­ce. In acest caz, toa­te pagi­ni­le sunt afi­sa­te intr-un sin­gur direc­tor de baza, fara a exis­ta o gru­pa­re adec­va­ta.

In schimb, uti­li­za­rea unei struc­turi com­ple­xe con­tri­bu­ie la dezvol­ta­rea web­si­te-ului in func­tie de teme si subiec­te, orga­ni­zan­du-le si cu aju­to­rul unei struc­turi a link-ului care con­so­li­dea­za aceas­ta sepa­ra­re pe teme de inte­res. Aceas­ta aju­ta motoa­re­le de cau­ta­re sa inte­lea­ga si sa sca­ne­ze pagi­ni­le pe care incerci sa le ierar­hi­zezi sau sa le cres­ti.

Cu toa­te aces­tea, daca site-ul tau are puti­ne pagini si subiec­te, o struc­tu­ra pla­na poa­te fi mai potri­vi­ta, in spe­cial daca aceas­ta se poa­te per­so­na­li­za cu aju­to­rul rami­fi­ca­ti­i­lor acce­si­bi­le.

7. Site-uri­le cu con­ti­nut redus de infor­ma­tie

Cat timp infor­ma­tia este de cali­ta­te si ras­pun­de nevo­i­lor uti­li­za­to­ru­lui, can­ti­ta­tea pre­zen­ta pe site nu repre­zin­ta o pro­ble­ma. Nu con­tea­za numa­rul cuvin­te­lor, cat cali­ta­tea, uni­ci­ta­tea, rele­van­ta, incre­de­rea si auto­ri­ta­tea pe care le trans­mi­te citi­to­ru­lui.

Pro­ble­ma inter­vi­ne atunci cand tex­te­le si infor­ma­tia nu sunt cali­ta­ti­ve.

Asi­gu­ra-te ca site-ul tau are un con­ti­nut de cali­ta­te, ce poa­te cas­ti­ga incre­de­rea vizi­ta­to­ru­lui si este avan­ta­jat de auten­ti­ci­ta­tea tex­te­lor.

8. Osci­lezi intre a reu­ti­li­za un cod deja exis­tent si cre­a­rea unui nou site?

Copi­e­rea unui cod nu este atat de sim­pla pe cat te astepti. Exis­ta o mul­ti­tu­di­ne de site-uri cu erori in fie­ca­re linie de cod, obser­va­te in W3C. Cau­za este copi­e­rea unui cod scris pen­tru un tip de DOCTYPE si folo­si­rea lui pen­tru un alt tip. Ast­fel, un cod pen­tru XHTML 1.0 pus in locul unui HTML 5 DOCTYPE poa­te gene­ra zeci, chiar sute de erori.

De ace­ea, atunci cand trans­feri un site in Wor­d­Press, este impor­tant sa veri­fici ce DOCTYPE este uti­li­zat, pen­tru a pre­ve­ni difi­cul­ta­ti­le de com­pa­ti­bi­li­ta­te intre brow­se­re si plat­for­me.

9. Site-ul tau are date­le nece­sa­re struc­tu­ra­te con­form schema.org?

Sche­ma te aju­ta sa obtii cat mai mul­te rezul­ta­te in cau­ta­ri­le SERP pe Goo­gle.

Chiar si atunci cand site-ul tau nu se inca­drea­za intr‑o anu­mi­ta tipo­lo­gie care ofe­ra rezul­ta­te fil­tra­te in func­tie de ele­men­te si infor­ma­ti­i­le pe care le detin, exis­ta, totu­si, posi­bi­li­ta­tea ca aces­ta sa se inca­dre­ze intr‑o ierar­hie a ele­men­te­lor de date struc­tu­ra­te.

Pen­tru ince­put, exe­cu­ta­rea unui audit de enti­ta­te este util pen­tru a deter­mi­na ce anu­me poa­te face site-ul tau. Daca nu obtii rezul­ta­te, poti corec­ta aces­te ine­ga­li­tati intro­du­cand Sche­ma pen­tru cate­va ele­men­te pre­cum: navi­ga­re, logo-ul, numa­rul de tele­fon sau anu­mi­te aspec­te comu­ne site-uri­lor, in gene­ral.  Pen­tru schema.org sau JSON-LD ai nevo­ie de un specialist/agentie SEO si un specialist/agentie in Web Design care sa imple­men­te­ze teh­nic docu­men­ta­tia teh­ni­ca.

10.  Har­ti­le pen­tru site-uri de tipul XML

Rare­ori exis­ta un sin­gur ele­ment ce poa­te imbu­na­tati cali­ta­tea site-ului, iar har­ta XML este unul din­tre ele. Aceas­ta har­ta con­tri­bu­ie la faci­li­ta­rea sca­na­rii site-ului de catre motoa­re­le de cau­ta­re.

De exem­plu, ero­ri­le de tipul 4xx sau 5xx, ca si URL-uri­le neco­res­pun­za­toa­re, pagi­ni­le blo­ca­te sau o har­ta care este, pur si sim­plu, prea mare, tre­bu­ie veri­fi­ca­te pen­tru a reca­li­bra modul in care cali­ta­tea site-ului este afec­ta­ta.

11. Opti­mi­za­rea neco­res­pun­za­toa­re a pagi­ni­lor web

Opti­mi­za­rea mai mul­tor pagini folo­sind ace­lea­si cuvin­te-che­ie nu con­tri­bu­ie in mod obli­ga­to­riu la imbu­na­ta­ti­rea rele­van­tei site-ului tau. Din con­tra, aceas­ta actiu­ne gene­rea­za con­fu­zie in motoa­re­le de cau­ta­re si declansea­za ceea ce este cunos­cut drept “cani­ba­li­za­rea cuvin­te­lor-che­ie”.

Urma­rind cres­te­rea in ierar­hia cau­ta­ri­lor, pagi­ni­le tre­bu­ie sa cas­ti­ge in pri­o­ri­ta­te in func­tie de cuvin­te­le-che­ie. In plus, risti ca motoa­re­le de cau­ta­re sa nu iden­ti­fi­ce care din­tre pagini este bene­fi­ca actiu­ni­lor si sco­pu­ri­lor tale.

Folo­si­rea mai mul­tor “lan­ding pages” pen­tru ace­la­si cuvant-che­ie poa­te afec­ta sta­tu­tul link-ului tau.

De ase­me­nea, daca alte site-uri doresc sa faca tri­mi­teri catre pagi­na ta pe anu­mi­te subiec­te, se poa­te intam­pla ca toa­te pagi­ni­le care includ infor­ma­tii pe ace­la­si subiect sa fie afec­ta­te din punct de vede­re al cre­di­bi­li­ta­tii.

12. Eli­mi­na ero­ri­le din fisi­e­rul Robots.txt

Daca nu este con­fi­gu­rat adec­vat, fisi­e­rul Robots.txt poa­te crea pro­ble­me gra­ve site-ului tau. Cel mai des se intam­pla ca scri­e­rea codu­lui

Disallow:/

sa afec­te­ze pro­ce­sul de sca­na­re si inde­xa­re.

Veri­fi­ca si eli­mi­na codu­ri­le dau­na­toa­re din acest fisi­er.

13. Site-ul tau bene­fi­ci­a­za de un design res­pon­si­ve?

Peri­oa­da in care tre­bu­ia sa ai o ver­siu­ne pen­tru mobil a web­si­te-ului a fost inlo­cu­i­ta de dezvol­ta­ri­le teh­no­lo­gi­ce care iti per­mit sa con­stru­ies­ti un site adap­ta­bil. Pen­tru a crea design-ul res­pon­si­ve, folo­seste HTML 5 si CSS 3 Media Que­ries, ca sa ai toa­te ver­siu­ni­le site-ului intr-unul sin­gur, acce­si­bil de pe ori­ce devi­ce.

14. Sunt CSS si JavaS­cript blo­ca­te in Robots.txt?

Este esen­ti­al sa ai aces­te aspec­te in vede­re, intru­cat Robots.txt nu ar tre­bui sa blo­che­ze CSS-ul sau JavaS­cript. Goo­gle insu­si a emis o aten­tio­na­re in 2015 pri­vind blo­ca­rea aces­tor sur­se. Tine cont de pro­ble­me­le pe care le gene­rea­za aces­te blo­cari daca iti dores­ti o buna func­tio­na­re a site-ului.

15. Folo­ses­ti URL-uri dina­mi­ce in cuprin­sul site-ului?

Poa­te fi o ade­va­ra­ta pro­vo­ca­re pen­tru ori­ce deti­na­tor de site sa iden­ti­fi­ce URL-uri­le dina­mi­ce si gra­dul in care aces­tea ar putea deve­ni un peri­col pen­tru pagi­na. Un prim pas il repre­zin­ta com­pa­ra­rea numa­ru­lui de URL-uri dina­mi­ce cu cel al celor sta­ti­ce. Daca numa­rul pri­me­lor este mai mare, atunci ai putea avea pro­ble­me cu sca­na­rea intre­gu­lui web­si­te, intru­cat devi­ne difi­cil pen­tru motoa­re­le de cau­ta­re sa inte­lea­ga tipul de con­ti­nut de pe site. Vezi aici mai mul­te ele­men­te de sti­ut des­pre cali­ta­tea site-ului.

16. Prea mul­te link-uri pe site?

Inse­ra­ra­rea unui numar de pana la 100 de link-uri pe o pagi­na nu mai repre­zin­ta un peri­col pen­tru site-ul tau, insa un numar sem­ni­fi­ca­tiv mai mare iti poa­te adu­ce pena­li­zari din par­tea Goo­gle.

17. Link-uri­le de pe site func­tio­nea­za cu JavaS­cript?

Acce­sa­rea ori­ca­rui ele­ment de navi­ga­tie cu Java Script nu este toc­mai cea mai buna idee, intru­cat limi­tea­za sem­ni­fi­ca­tiv com­pa­ti­bi­li­ta­tea din­tre plat­for­me si brow­se­re, ceea ce ingre­u­nea­za sem­ni­fi­ca­tiv uti­li­za­rea site-ului de catre vizi­ta­tor.

Incear­ca, pe cat posi­bil, sa folo­ses­ti doar link-uri HTML.

18. Supra-opti­mi­za­rea anco­re­lor pen­tru site

Daca pe site-ul tau se rega­sesc link-uri cu anco­re repe­ti­ti­ve si opti­mi­za­te in exces, aceas­ta actiu­ne poa­te avea efec­te la nive­lul algo­rit­mu­lui sau al celui manu­al, in cazul in care se impun reper­cur­siuni seve­re.

Com­bi­na­ti­i­le echi­li­bra­te de anco­re care fac tri­mi­teri  la site-ul tau tre­bu­ie sa tina cont de regu­la celor 20 de pro­cen­te: 20% din­tre anco­re sa faca refe­ri­re la brand, 20% sa repre­zin­te cuvin­te-che­ie, 20% este nece­sar sa fie anco­re topi­ca­le, iar res­tul doar link-uri.

Pro­vo­ca­rea este sa folo­ses­ti aceas­ta regu­la ast­fel incat totul sa para orga­nic, iar inse­ra­ri­le sa fie cat mai natu­ra­le.

19. Sunt ima­gi­ni­le de pe site prea mari?

Atunci cand ima­gi­ni­le de pe site-ul tau sunt prea mari, risti ca tim­pul de incar­ca­re al pagi­nii sa fie mai lung. Iar din aceas­ta vara, Goo­gle a anun­tat ca acest fac­tor va influ­en­ta algo­rit­mul de ierar­hi­za­re al pagi­ni­lor si pe mobil, nu doar pe des­k­top, asa cum o facea pana acum.

Asa­dar, renun­ta la ima­gi­ni­le de dimen­siuni mari pen­tru a nu iro­si oport­u­ni­tati impor­tan­te.

20. Le lip­sesc video-uri­lor ele­men­te­le de Sche­ma?

Poti ada­u­ga inclu­siv vide­o­u­ri­lor ele­men­te de struc­tu­ra Sche­ma. Pen­tru aceas­ta, folo­seste infor­ma­ti­i­le si ele­men­te com­po­nen­te al vide­o­u­lui in struc­tu­ra de cod a Sche­ma.

21. Titlu­ri­le pagi­ni­lor de pe site

Din punct de vede­re SEO, titlu­ri­le pagi­ni­lor de pe web­si­te-ul tau sunt extrem de impor­tan­te. Daca aces­tea lip­sesc, Goo­gle insu­si poa­te gene­ra une­le avand in vede­re con­ti­nu­tul pagi­nii. Acest lucru este de evi­tat, tinand cont de fap­tul ca opti­mi­za­rea corec­ta tre­bu­ie rea­li­za­ta con­form unor reguli si stan­dar­de spe­ci­fi­ce.

22. Site-ul tau are toa­te meta-des­cri­e­ri­le nece­sa­re?

In ega­la masu­ra, daca site-ul tau nu dis­pu­ne de meta des­cri­eri, Goo­gle poa­te gene­ra auto­mat une­le, luand in con­si­de­ra­re con­ti­nu­tul pagi­ni­lor. Pen­tru a evi­ta ero­ri­le in dez­a­van­ta­jul site-ului tau, asi­gu­ra-te ca folo­ses­ti meta des­cri­eri per­so­na­li­za­te.

Daca vrei sa opti­mi­zezi si pen­tru alte motoa­re de cau­ta­re, folo­seste si cuvin­te-che­ie in meta des­cri­eri. Cu toa­te ca Goo­gle si Bing au admis ca aces­tea nu con­tri­bu­ie la ierar­hi­za­rea pagi­ni­lor, alte motoa­re de cau­ta­re folo­sesc si aceas­ta meto­da, ceea ce te-ar putea aju­ta. Dis­tri­bu­tia linea­ra a cuvin­te­lor che­ie poa­te fi o moda­li­ta­te prin care sa capeti rele­van­ta si vizi­bi­li­ta­te. Pozi­tio­nea­za stra­te­gic aces­te cuvin­te, fara a gene­ra spam, daca nu vrei ca site-ul tau sa fie sanc­tio­nat.

23. Site-ul tau faci­li­tea­za sto­ca­rea pe ser­ve­rul tem­po­rar?

Este impor­tant sa faci­li­tezi aceas­ta sto­ca­re intru­cat face par­te din­tr-un pro­ces mai rapid al func­tio­na­rii site-ului. Pen­tru a obti­ne rezul­ta­te­le dori­te, tre­bu­ie sa ada­ugi o linie de cod fisi­e­ru­lui htac­cess.

Aici alte infor­ma­tii des­pre cali­ta­tea site-ului pe Quora.com

24. Site-ul tau faci­li­tea­za uti­li­za­rea rete­lei de trans­fer de con­ti­nut?

Folo­sind o retea de trans­fer de con­ti­nut poti face ca vite­za site-ului tau ca cre­as­ca, intru­cat se redu­ce dis­tan­ta din­tre ser­ver si vizi­ta­tori, redu­cand tim­pul de astep­ta­re pen­tru ca site-ul sa se incar­ce, indi­fe­rent de locul din care este acce­sat. Imple­men­ta­rea unui ast­fel de ele­ment poa­te cres­te per­for­man­ta site-ului tau, insa depin­de, tot­o­da­ta, si de dimen­siu­ni­le aces­tu­ia.

25. Opti­mi­za­rea con­ti­nu­tu­lui de pe site pen­tru expre­sii tar­ge­ta­te cu aju­to­rul cuvin­te­lor-che­ie?

Site-uri­le care folo­sesc cuvin­te-che­ie incor­po­ra­te cores­pun­za­tor in expre­sii sunt usor de iden­ti­fi­cat, intru­cat se citesc usor si au o cur­si­vi­ta­te natu­ra­la. Daca lucrezi in dome­niu iti va fi, pro­ba­bil, mult mai usor sa le observi intr-un text, insa acest lucru nu inseam­na intot­dea­u­na ca tex­tul este un spam.

Daca nu ai o inte­gra­re natu­ra­la a cuvin­te­lor-che­ie in text, ori daca aces­tea se repe­ta in exces, indi­cat este sa rescrii fra­ze­le cu totul.

26. Cat de bine este con­ti­nu­tul site-ului opti­mi­zat?

Exis­ta mai mul­te tipuri de opti­mi­za­re:

·        Nive­lul de supra­fa­ta, ce depin­de de sco­pul si plat­for­ma ini­ti­a­la a con­ti­nu­tu­lui;

·        Alte nive­le in ama­nunt, inclu­zand ima­gini, link-uri si folo­si­rea cuvin­te­lor-che­ie.

Pen­tru a te asi­gu­ra ca site-ul tau este opti­mi­zat corect, ai in vede­re inclu­de­rea cuvin­te­lor-che­ie in tex­tul pagi­ni­lor, pre­zen­ta titlu­ri­lor ce cuprind cuvin­te-che­ie vari­a­te, ada­u­ga­rea de lis­te, ima­gini, cita­te intr-un mod rele­vant, per­so­na­li­za­rea tex­tu­lui folo­sind mai mul­te font-uri, usu­rin­ta cu care se poa­te citi tex­tul de pe pagi­na.

27. Rea­li­za­rea unei cau­tari de cuvin­te-che­ie pen­tru site

Sim­pla inse­ra­re a cuvin­te­lor-che­ie nu este sufi­cien­ta pen­tru opti­mi­za­rea site-ului. Este impor­tant sa tii cont de numa­rul cau­ta­ri­lor, cum sa le folo­ses­ti in func­tie de tipul de audien­ta si care sunt pasii ce tre­bu­ie urmati pen­tru a avea suc­ces.

Asa cum nu poti lan­sa o com­pa­nie sau un site fara sa iti sta­bi­les­ti un grup tin­ta, nici folo­si­rea cuvin­te­lor-che­ie nu se poa­te face la intam­pla­re, fara efec­tu­a­rea unei cau­tari ama­nun­ti­te in pre­a­la­bil.

28. Corec­ta­rea tex­tu­lui de pe site

Pen­tru ima­gi­nea si suc­ce­sul opti­mi­za­rii site-ului tau, cites­te de mai mul­te ori tex­tul ce urmea­za a fi pos­tat. Eli­mini, ast­fel, ris­cul mici­lor gre­seli gra­ma­ti­ca­le sau de orto­gra­fie si iro­si­rea unor oport­u­ni­tati din punct de vede­re SEO.

29. Opti­mi­za­rea ima­gi­ni­lor folo­si­te

Pen­tru a opti­mi­za corect ima­gi­ni­le, inclu­de cuvin­te-che­ie in denu­mi­rea fisi­e­re­lor, dimen­siu­ni­le pozei si tim­pul de incar­ca­re, asi­gu­ran­du-te, tot­o­da­ta, ca le opti­mi­zezi pen­tru meca­nis­mul Goo­gle de cau­ta­re a ima­gi­ni­lor.

In ega­la masu­ra, ai gri­ja ca mereu sa incluzi ima­gini rele­van­te si care nu sunt con­si­de­ra­te un spam pen­tru audien­ta.

30. Site-ul tau uti­li­zea­za prac­ti­ci­le reco­man­da­te in Web Deve­lo­p­ment?

Site-uri­le esu­ea­za ade­sea in vali­da­rea mai mul­tor reguli de web deve­lo­p­ment – de la docu­men­te scri­se in mai mul­te lim­bi, pana la peri­oa­de exa­ge­rat de lungi de incar­ca­re a site-ului sau linii de cod inva­li­da­te de W3C.

Incear­ca sa cre­ezi un site usor de navi­gat, ce nu este incar­cat decat cu infor­ma­tii rele­van­te, daca urma­res­ti o ascen­siu­ne rapi­da.

Pen­tru ince­put, folo­seste CSS Spri­tes Ado­be Pho­to­shop, pen­tru a redu­ce tim­pul de incar­ca­re al pagi­ni­lor la 1–2 secun­de.

In al doi­lea rand, struc­tu­rea­za site-ul ast­fel incat sa eli­mini script-uri­le Wor­d­Press, care ocu­pa mult spa­tiu valo­ros din coduri.

Daca vrei sa reduci si mai mult tim­pul de incar­ca­re al site-ului, renun­ta com­plet la Wor­d­Press si con­stru­ies­te per­so­nal site-ul. Acest lucru poa­te redu­ce cu pana la 1.5 secun­de din tim­pul de astep­ta­re.

31. Muta­rea corec­ta a site-ului pe HTTPS

Daca te-ai hota­rat sa iti muti site-ul catre un mediu secu­ri­zat, ai nevo­ie si de un cer­ti­fi­cat de secu­ri­ta­te onli­ne. HTTPS asi­gu­ra o expe­rien­ta de uti­li­za­re si navi­ga­re sigu­ra a site-ului. Achi­zi­tio­na­rea unui cer­ti­fi­cat SSL poa­te avea si efec­te nega­ti­ve asu­pra site-ului tau, gene­rand mai mul­te erori pe care le poti corec­ta cu greu.

Pen­tru a evi­ta ris­cu­ri­le de acest tip, selec­tea­za cu aten­tie optiu­ni­le pen­tru SSL in momen­tul achi­zi­tio­na­rii.

32. Inre­gis­tra­rea Fisi­e­re­lor Disa­vow pe pro­fi­lu­ri­le HTTPS GSC

Se intam­pla ade­sea ca fisi­e­re­le Disa­vow sa nu fie inre­gis­tra­te in HTTPS GSC. In cazu­ri­le in care un ast­fel de pro­fil nu este cre­at, vechiul GSC poa­te rapor­ta insu­fi­cien­te sau prea mul­te date, depin­zand de tipul de pro­fil.

Pen­tru a eli­mi­na ris­cul apa­ri­ti­ei unor aspec­te nepla­cu­te, asi­gu­ra-te ca trans­feri HTTP Disa­vow pe HTTPS si il actu­a­li­zezi con­stant.

33. Seta­ri­le pe noul pro­fil GSC

Seta­ri­le neac­tu­a­li­za­te din GCS sunt urmari ale migra­ti­ei catre HTTPS  si pot afec­ta dome­ni­ul sau carac­te­ris­ti­ci­le ini­ti­a­le ale site-ului tau.

34. Ai actu­a­li­zat muta­rea in Goo­gle Ana­ly­tics?

Schim­ba­ri­le esen­ti­a­le pe care le aduci site-ului tre­bu­ie nota­te in Goo­gle Ana­ly­tics. Lip­sa actu­a­li­za­rii aces­tor date iti poa­te crea difi­cul­tati pe vii­tor, atunci cand incerci sa aduci modi­fi­cari site-ului care se rapor­tea­za la aces­te deta­lii.

Cei care ges­tio­nea­za stra­te­gia de SEO a site-ului tau vor inte­le­ge mult mai usor pro­ce­sul de evo­lu­tie sau invo­lu­tie a pagi­ni­lor daca detin aces­te deta­lii actu­a­li­za­te in Goo­gle Ana­ly­tics.

35. Imple­men­ta­rea corec­ta a stra­te­gi­ei de Soci­al Media

Sunt cazuri in care link-uri­le neac­tu­a­li­za­te ale pagi­ni­lor de Soci­al Media raman pe site, ceea ce deno­ta dez­in­te­re­sul fata de inte­rac­tiu­nea cu cli­en­tii folo­sind plat­for­me­le soci­a­le. Ai in vede­re, deci, sa actu­a­li­zezi con­stant pagi­ni­le si sa pas­trezi con­tac­tul cu cli­en­tii in medi­ul onli­ne.

36. Func­tio­na­rea for­mu­la­re­lor de pe site

Cunos­cu­te drept Lead Sub­mis­sion Forms, aces­te for­mu­la­re sunt cele care iti asi­gu­ra o for­ma de comu­ni­ca­re cu vizi­ta­to­rii site-ului, de ace­ea func­tio­na­rea lor este impor­tan­ta pen­tru a pri­mi cere­ri­le cli­en­ti­lor. Veri­fi­ca si eli­mi­na posi­bi­le­le typos in lini­i­le de cod sau in adre­sa de ema­il de con­tact, pen­tru a pri­mi for­mu­la­re­le corec­te.

37. Uti­li­za­rea Lead Tra­c­king Scripts

Veri­fi­ca­rea peri­o­di­ca a Lead Tra­c­king Scripts este esen­ti­a­la pen­tru a asi­gu­ra o buna func­tio­na­re a site-ului. Daca aces­tea se blo­chea­za sau nu mai func­tio­nea­za, expe­rien­ta cli­en­tu­lui pe site se va trans­for­ma intr-un pro­ces nepla­cut, din care aman­doi veti pier­de.

38.  Urma­ri­rea ape­lu­ri­lor tele­fo­ni­ce este imple­men­ta­ta corect?

Daca vrei sa detii date con­stant des­pre rata de con­ver­sie a ape­lu­ri­lor de pe site in comenzi sau  ofer­te de ser­vi­cii pen­tru cli­en­ti, atunci tre­bu­ie sa veri­fici numa­rul pe care il pui la dis­po­zi­tie. Risti ca o sin­gu­ra cifra lip­sa din numa­rul de tele­fon sa inde­par­te­ze poten­ti­a­lii cli­en­ti, iar date­le stranse de Goo­gle Ana­ly­tics sa fie gre­si­te.

39. Folo­si­rea exce­si­va a CSS si JavaS­cript

Implem­ne­ta­rea CSS si a JavaS­cript nu tre­bu­ie sa fie exce­si­va, intru­cat poa­te ince­tini pro­ce­sul de func­tio­na­re al schim­bu­lui de date intre brow­se­re si plat­for­me.

In avan­ta­jul tau este sa evi­ti folo­si­rea aces­to­ra in exces, dar si sa actu­a­li­zezi for­ma­tul lor de cate ori ai posi­bi­li­ta­tea.

40. Conec­ta­rea con­tu­ri­lor de CSS si Goo­gle Ana­ly­tics

Intru­cat conec­ta­rea aces­tor doua con­turi este ade­sea gre­sit rea­li­za­ta de catre deti­na­to­rii de site-uri, rapor­ta­rea se face, de ase­me­nea, ine­fi­cient. Con­tu­ri­le de GA si CSS si con­e­xiu­ni­le din­tre ele tre­bu­ie, deci, veri­fi­ca­te ade­sea.

41.  Ce faci cu URL-uri­le prea lungi de pe site?

URL-uri­le cu pes­te 100 de carac­te­re influ­en­tea­za expe­rien­ta uti­li­za­to­ru­lui pe site, un fapt dove­dit de prac­ti­ci­le SEO. Ast­fel, ale­ge intot­dea­u­na vari­an­ta mai scur­ta de link, intru­cat este mai usor de eva­lu­at, copi­at si dis­tri­bu­it pe con­tu­ri­le de soci­a­li­za­re si nu numai.

Chiar si in cazul URL-uri­lor dina­mi­ce, care isi schim­ba for­ma de mai mul­te ori in decur­sul unei luni, este de pre­fe­rat sa folo­ses­ti vari­an­te pen­tru fie­ca­re con­ti­nut unic de pe pagi­na. Vei putea, in acest fel, sa sus­tii si sa faci­li­tezi  pro­ce­sul de rapor­ta­re de pe site.

42. Care este tar­get-ul cuvin­te­lor-che­ie de pe site?

Poti avea cel mai bun ran­dament SEO, un con­text exce­lent pe site si cele mai bune func­tii imple­men­ta­te, insa cuvin­te­le-che­ie sunt ceea ce con­tea­za, de fapt. Cu aju­to­rul aces­to­ra, nu doar Goo­gle afla des­pre cau­ta­ri­le oame­ni­lor, dar si aces­tia pri­mesc rezul­ta­te­le dori­te.

Ca sa tar­ge­tezi corect cuvin­te­le pe site tre­bu­ie sa inte­legi ca aceas­ta este meto­da prin care site-ul tau poa­te apa­rea prin­tre rezul­ta­te­le ofe­ri­te de Goo­gle in cau­ta­ri­le oame­ni­lor. Dis­tri­bu­tia aces­tor cuvin­te tre­bu­ie sa fie linea­ra, con­tand mai putin numa­rul de cuvin­te pe care il incluzi pe o sin­gu­ra pagi­na.

Indi­cat este sa folo­ses­ti cuvin­te-che­ie in intreg tex­tul, de la titlu pana la des­cri­eri si con­ti­nut, dar sa le inse­rezi potri­vit, natu­ral, pen­tru a evi­ta spam-ul. Este o linie fina intre folo­si­rea tar­ge­ta­ta a cuvin­te­lor-che­ie si spa­ma­rea motoa­re­lor de cau­ta­re, influ­en­ta­ta de cum incluzi aces­ti ter­meni in con­ti­nu­tul site-ului tau.

43. Goo­gle Ana­ly­tics poa­te sem­na­li­za schim­ba­ri­le majo­re de pe site?

S‑a dis­cu­tat deja des­pre impor­tan­ta actu­a­li­za­rii GA cu toa­te schim­ba­ri­le de pe site, intru­cat acest aspect con­tri­bu­ie la sesi­za­rea even­tu­a­le­lor difi­cul­tati teh­ni­ce sau a pena­li­za­ri­lor.

44. Seta­ri­le corec­te pe care sa le faci in Goo­gle Ana­ly­tics

Dupa migra­rea sau muta­rea site-ului pe un alt dome­niu ori schim­ba­rea design-ului, este posi­bil sa omi­ti insta­la­rea com­ple­ta  si actu­a­li­za­ta a Goo­gle Ana­ly­tics, con­si­de­rand ca ver­siu­nea ori­gi­na­la func­tio­nea­za la fel de bine.

Din con­tra, schim­ba­ri­le de ordin teh­nic si imbu­na­ta­ti­ri­le adu­se site-ului tre­bu­ie nota­te in Goo­gle Ana­ly­tics si GSC, ca sa asi­guri buna func­tio­na­re a site-ului inca de la ince­put si nu abia dupa ce ai intam­pi­nat pro­ble­me.

45. Insta­la­rea si uti­li­za­rea Goo­gle Tag Mana­ger

Daca instru­men­tul Goo­gle Tag Mana­ger, nu este insta­lat corect, atunci te poti con­frun­ta cu o rapor­ta­re super­fi­ci­a­la sau, din con­tra, cu supra rapor­ta­re, ceea ce iti va influn­ta posi­bi­le­le deci­zii gre­si­te pri­vind dezvol­ta­rea site-ului tau.

Un prim pas spre uti­li­za­rea si acti­va­rea corec­ta a aces­tui instru­ment este seta­rea modu­ri­lor de sca­na­re, Goo­gle Tag Assis­tant. Cu aju­to­rul aces­tu­ia, poti efec­tua un tro­ub­lesho­ot pen­tru GMT, GA si AdWor­ds, deo­po­tri­va.

In plus, cau­ta­ri­le si extra­ge­ri­le per­so­na­li­za­te te vor aju­ta sa gases­ti pagini care nu sunt aco­pe­ri­te de func­ti­i­le Goo­gle Tag Mana­ger.

46. Ce alte pro­ble­me cali­ta­ti­ve are site-ul tau?

Design-ul tre­bu­ie sa se nume­re prin­tre pri­me­le aspec­te pe care sa le iei in con­si­de­ra­re atunci cand con­tru­ies­ti un site care dores­ti sa fie func­tio­nal si opti­mi­zat corect. Aces­ta te va aju­ta sa te remarci in ran­dul com­pe­ti­to­ri­lor si sa cas­tigi teren pe pia­ta. Daca nu esti mul­tu­mit de rezul­ta­tul final, cel mai bine este sa faci modi­fi­ca­ri­le nece­sa­re, ina­in­te ca acest aspect sa iti afec­te­ze afa­ce­rea.

In plus, acor­da aten­tia cuve­ni­ta con­ti­nu­tu­lui pe care il pre­zin­ti pe pagi­ni­le onli­ne, de la ima­gi­ni­le de proas­ta cali­ta­te, pana la plug-in-uri­le care pot fi nesa­tis­fa­ca­toa­re la nive­lul expe­rien­tei uti­li­za­to­ru­lui pe site, care iti pot adu­ce si pena­li­zari.

Este ide­al, deci, sa iti veri­fici site-ul in ama­nunt cu fie­ca­re schim­ba­re si com­ple­ta­re adu­se.

47. Des­pre rapor­ta­rea pre­ci­sa

GSC si GA sunt instru­men­te­le folo­si­te la rapor­ta­re si influ­en­tea­za con­si­de­ra­bil deci­zi­i­le pe care le iei, de ace­ea tre­bu­ie sa emi­ta date pre­ci­se.

Hid­den si Dark tra­ffic sunt doua notiuni bine­cu­nos­cu­te de catre spe­cia­lis­tii SEO si pot influ­en­ta intrea­ga acti­vi­ta­te a site-ului tau. In ciu­da fap­tu­lui ca nu poti eli­mi­na com­plet ris­cu­ri­le impu­se de aces­tea, folo­sind corect instru­men­te­le de ana­li­za si rapor­ta­re, ai toa­te sanse­le sa iei deci­zi­i­le potri­vi­te pen­tru site-ul tau.


Man­ga­lia News, 30.06.2018. ℗.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply