ZILELE CALLATIENE, ediția a VII‑a,
la Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia

0
689

ZILELE CALLATIENE: Ele­vii şi cadre­le didac­ti­ce de la Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis” Man­ga­lia săr­bă­to­resc, în peri­oa­da 23–25 mai 2018, Zile­le cal­la­ti­e­ne, edi­ţia a VII‑a. Star­tul eve­ni­men­tu­lui a fost dat în ziua de 23 mai 2018, în cur­tea inte­ri­oa­ră a şco­lii, într‑o atmosfe­ră de săr­bă­toa­re.

Coor­do­na­to­rii pro­iec­tu­lui, prof. Livia Cos­ta­che şi direc­tor, prof. Cori­na Miha­la­che, împre­u­nă cu cadre­le didac­ti­ce din echi­pa de imple­men­ta­re a pro­iec­tu­lui şi ele­vii, au cre­at un pro­gram diver­si­fi­cat al mani­fes­tă­ri­lor, în cen­trul căro­ra se află ele­vii:

Expo­zi­ție de cre­a­ții plas­ti­ce ale ele­vi­lor – prof. Cris­ti­na Anghe­lu­ţă, Showro­om de cre­a­ti­vi­ta­te a ele­vi­lor – prof. Vasi­le Arsin­te, Poe­zie mul­ti­ling­vis­ti­că – mem­brii cate­drei de lim­ba engle­ză, Sce­ne­ta “În jurul unui divorț” de G. Topâr­cea­nu – prof. Ade­la Gro­zea­nu, „Copi­lă­rie, artă și talent” – spec­ta­col cul­tu­ral-artis­tic, susţi­nut de ele­vii ciclu­lui pri­mar, res­pon­sa­bil prof. înv. pri­mar Geor­ge­ta Lun­gu, Edu­ca­ția prin pro­iec­te – prof. Via­no­ra Avă­dă­nei, Cupa “L.T. Cal­la­tis” – fotbal gim­na­ziu şi liceu – mem­brii cate­drei de edu­ca­ţie fizi­că şi sport.

De ase­me­nea, ele­vii talen­ta­ţi ai lice­u­lui Teo­re­tic „Cal­la­tis” se vor bucu­ra de un Dia­log al arte­lor, în cadrul unei întâl­niri cu mem­brii Clu­bu­lui Arte­lor ”Sol­te­ris”, scri­i­tori şi arti­şti plas­tici de mar­că ai ora­şu­lui Man­ga­lia.

În ziua de 25 mai 2018 va avea loc plan­ta­rea copa­cu­lui pro­moţi­ei 2018, urma­tă de cur­sul fes­tiv al absol­venţi­lor lice­u­lui şi Gala Olim­pi­ci­lor Cal­la­ti­eni, însoţi­tă de pro­gra­mul artis­tic „În paşi de dans pe acor­duri de pian”, pro­gram coor­do­nat de prof. Valen­ti­na Tudor.

Coord. pro­iect,                                              Con­si­li­er ima­gi­ne,

Dir. prof. Cori­na Miha­la­che                         Prof. psih. Car­men Andrei

Prof. Livia Cos­ta­che.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply