Un prim ecou despre BURSELE DE MERIT pentru elevii din Mangalia

0
702

Radu Cris­ti­an (08.05.2018): În aten­ția locu­i­to­ri­lor muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia. 

”În ulti­me­le zile, am pri­mit mai mul­te sesi­zări pri­vind acor­da­rea bur­se­lor pen­tru elevi, afe­ren­te semes­tru­lui I, din acest an șco­lar. Pe aceas­tă cale, infor­mez pe toți cei inte­re­sați că Pri­mă­ria va putea trans­fe­ra la uni­tă­ți­le de învă­țământ sume­le nece­sa­re doar după ce TOATE insti­tu­ți­i­le vor trans­mi­te situ­a­ți­i­le pri­vind numă­rul ele­vi­lor bur­si­eri. Tot­o­da­tă, aș vrea să pre­ci­zez că la pri­ma ședin­ță a Con­si­li­u­lui Local vom supu­ne apro­bă­rii cuan­tu­mul bur­se­lor afe­ren­te semes­tru­lui II, din anul șco­lar 2017–2018. În ora­șul nos­tru, avem între 1600–1800 de elevi care pri­mesc dife­ri­te tipuri de bur­se, iar suma tota­lă alo­ca­tă de la buge­tul local pen­tru acest pro­gram este de aproa­pe 700.000 lei/an șco­lar. Vă voi ține la curent pe aceas­tă temă”. (sur­sa: Fb).


Alte arti­co­le publi­ca­te de Man­ga­lia News pe tema bur­se­lor de merit:

Teme­le zilei: BURSE pen­tru Lice­ul Cal­la­tis, GAZE pe stră­zi­le secun­da­re, CURĂȚENIA în oraș și sta­țiuni! — 

Dom­nu­le Pri­mar, anul sco­lar 2016–2017 se inche­ie. Copi­ii n‑au pri­mit bur­se inca din anul 2015–2016!’ — 

Un pri­mar din Vaslui le dă bur­se copi­i­lor din comu­nă să mear­gă la facul­ta­te. Toţi stu­denţii cu medii mai mari de 7.00 sunt recom­pen­sa­ţi în fie­ca­re semes­tru - 3 03 2018;

OPINII CIVICE: Să se dea bur­se­le ele­vi­lor! A tre­cut un an, dacă nu mai mult, de când nu s‑au mai dat bur­se la Cole­gi­ul Eco­no­mic din Man­ga­lia! - 7 05 2018.


Man­ga­lia News, 08.05.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply