Ultimul weekend al stagiunii 2017 — 2018 aduce pe scena Teatrului de Stat Constanța trei spectacole din genuri și din epoci diferite

0
347

ULTIMUL WEEKEND AL STAGIUNII 2017–2018, LA TEATRUL DE STAT CONSTANȚA.

Ulti­mul wee­kend al sta­giu­nii 2017 — 2018 adu­ce pe sce­na Tea­tru­lui de Stat Con­stan­ța (TSC) trei spec­ta­co­le din genuri și din epoci dife­ri­te.

Vineri, 25 mai, de la ora 19.00, admi­ra­to­rii doam­nei Ilea­na Plos­ca­ru, una din­tre cele mai bune actri­țe ale tea­tru­lui nos­tru și cetă­țean de onoa­re al muni­ci­pi­u­lui și al jude­țu­lui Con­stan­ța, vor putea să o vadă ca pro­ta­go­nis­tă a pie­sei dra­ma­tur­gu­lui con­tem­po­ran Vio­rel Savin, „BĂTRÂNA ȘI HOȚUL”, în regia lui Iuli­an Ena­che, cel care cu ani în urmă, la pri­ma monta­re de la Con­stan­ța, inter­pre­ta rolul hoțu­lui.

Dan Cojo­ca­ru este, de aceas­tă dată, par­te­ne­rul de sce­nă al bătrâ­nei doam­ne, Ali­na Man­țu și Ale­xan­dru Med­veghi apă­rând în roluri epi­so­di­ce. Sce­no­gra­fia a fost cre­a­tă de Lăcră­mi­oa­ra Dumi­traș­cu, iar muzi­ca a fost com­pu­să de Adri­an Mihai. Măies­tria artis­ti­că și umo­rul Ile­nei Plos­ca­ru se întâl­nesc feri­cit cu far­me­cul ple­beu a lui Dan Cojo­ca­ru, într-un spec­ta­col ce pro­pu­ne publi­cu­lui o medi­ta­ție des­pre artă.

Sâm­bă­tă, 26 mai, de la ora 19.00, spec­ta­to­rii vor avea oca­zia să reva­dă noul spec­ta­col al TSC, VEETHOVEN…, FĂI!”, pe un text scris de actri­ţa Lana Mos­ca­liuc, în cola­bo­ra­re cu acto­rul şi regi­zo­rul Iuli­an Ena­che, după o idee a scri­i­to­ru­lui rus Miha­il Zos­cen­ko. Regia îi apa­rţi­ne lui Iuli­an Ena­che, muzi­ca, lui Adri­an Mihai, iar sce­no­gra­fia, Lăcră­mi­oa­rei Dumi­tra­ş­cu. Dis­tri­bu­ţia este alcă­tu­i­tă din Lana Mos­ca­liuc, Lui­za Mar­ti­ne­scu şi Remus Archip.

Este o poves­te con­stru­i­tă pe con­tras­te, cele două per­so­na­je femi­ni­ne fiind den­tis­ta auto­cla­us­tra­tă, obse­da­tă de Bee­tho­ven și de cură­țe­nie, și sin­gu­ra ei vizi­ta­toa­re, lăp­tă­rea­sa cu dan­tu­ră stri­ca­tă, care se spa­lă sumar în fie­ca­re dimi­nea­ță, are car­pe­ta cu răpi­rea din serai pe pere­te și îndoa­ie lap­te­le cu apă.

La pri­mul nivel de recep­ta­re, se râde mult din cau­za intri­gii susţi­nu­te de ener­gia ine­pu­i­za­bi­lă a ţigăn­cii, care încear­că, prin toa­te mij­loa­ce­le, să scoa­tă bani de la doam­na boga­tă şi nebu­nă, îndră­gos­ti­tă de Bee­tho­ven. În cele din urmă, cre­de că i‑a găsit punc­tul slab – are nevo­ie de băr­bat – şi se ofe­ră să codoşeas­că pe bani, livrân­du-i‑l „nebu­nei” pe pro­pri­ul soţ, care ştie să flu­ie­re accep­ta­bil cele câte­va măsuri cele­bre din Sim­fo­nia Des­ti­nu­lui.

La alt nivel de recep­ta­re, într-un fel stra­niu, se reve­lea­ză legă­tu­ra, nu atât de evi­den­tă, între surze­nia lui Bee­tho­ven, golu­ri­le apoa­se din lap­te şi depre­sia feme­ii, pro­vo­ca­tă de fap­tul că geni­a­lul com­po­zi­tor nu a reu­şit să schim­be vii­to­rul.

Dumi­ni­că, 27 mai, de la ora 19.00, ca un feri­cit pream­bul la eve­ni­men­tul tea­tral al lunii iunie, FESTIVALUL INTERNAȚIONAL DE TEATRUMITURILE CETĂȚII”, se joa­că DIONYSOS, pie­sa monta­tă la Con­stan­ța de regi­zo­rul ita­li­an Danie­le Sal­vo după tra­ge­dia lui Euri­pi­de, „Bacan­te­le”, în copro­duc­ție cu Tea­trul Vas­ce­l­lo din Roma.

În rolul prin­ci­pal, spec­ta­to­rii îl vor putea vedea pe acto­rul Mari­us Bodochi, iar Bacan­te­le care îl ado­ră, întru­chi­pând un per­so­naj colec­tiv sedu­că­tor, sunt Geor­gi­a­na Mazi­les­cu, Maria Lupu, Lau­ra Ior­dan Adri­an, Lana Mos­ca­liuc, Mire­la Pană, Cris­ti­na Oprean, Tur­chian Nasur­la, Ana Maria Ște­fan, Lui­za Mar­ti­ne­scu, Geor­gi­a­na Rusu și Ari­na Cojo­ca­ru.

Zeul Diony­sos vine în Teba, însoţit de ala­i­ul său de bacan­te (sau men­a­de), ca să se răz­bu­ne pe rege­le Pen­teu, vărul său — jucat de Andu Axen­te, care nu‑l cin­stea ca pe un zeu, ba chiar pre­tin­dea că mama sa, Seme­le, îl con­ce­pu­se nu cu Zeus, ci cu un muri­tor. Diony­sos se răz­bu­nă făcând în aşa fel încât mama lui Pen­teu, Aga­ve — rol jucat de Dana Tri­fan-Ena­che, atra­să în ala­i­ul bacan­te­lor şi cuprin­să de nebu­nie, să-şi uci­dă chiar ea fiul, cre­zând că este o fia­ră şi lău­dân­du-se apoi cu fap­ta sa „de vite­jie”.

Muzi­ca este sem­na­tă de Mar­co Pod­da, iar pro­ie­cţi­i­le video, de Aqu­a­mi­cans / Pari­de Dona­te­lli. Cos­tu­me­le au fost cre­a­te de Danie­le Gel­si, iar deco­ru­ri­le, de Miche­le Ciac­cio­fe­ra. În alte roluri: Cad­mos — Iuli­an Ena­che, Tire­si­as — Ale­xan­dru Mere­u­ță, pri­mul mesa­ger — Ale­xan­dru Med­veghi, al doi­lea mesa­ger — Ionuț Rusu, paz­ni­cul — Mari­an Ado­chi­ței.


Man­ga­lia News, 23.05.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply