TVR vă invită să sărbătorim împreună Ziua Românilor de Pretutindeni

0
574

Dumi­ni­că, 27 mai, la TVR Inter­na­ţio­nal (de la ora 17.00) şi TVR Mol­do­va (de la ora 21.00), Dana Cio­ba­nu, Ange­la Avram, Cori­na Dobre, Sorin Bur­tea sunt gaz­de­le dvs. intr-un mara­ton jur­na­lis­tic de 3 ore, în care trans­mi­tem mesa­je­le auto­ri­tă­ţi­lor şi ascul­tăm vocea dias­po­rei româ­neşti.

Dumi­ni­că, 27 mai, la TVR Inter­na­ţio­nal (de la ora 17.00) şi TVR Mol­do­va (de la ora 21.00) este pro­gra­mat un eve­ni­ment în care, pe par­cur­sul a trei ore, vă veţi întâl­ni cu oameni cu povești deo­se­bi­te, arti­şti pe care îi îndră­gi­ţi şi cu care vă mân­dri­ţi, mode­ra­tori ale căror emi­siuni le urmă­ri­ţi cu inte­res la cele două pos­turi.

Ziua Româ­ni­lor de Pre­tu­tin­deni este ani­ver­sa­tă în fie­ca­re an în ulti­ma dumi­ni­că a lunii mai. În Anul Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri, săr­bă­toa­rea capă­tă valenţe spo­ri­te  — iar doru­lui de casă şi iubi­rii faţă de rădă­cini şi tra­di­ţii li se ada­u­gă dorinţa de uni­ta­te, de apar­te­nenţă la tot ceea ce înseam­nă a fi român. Acum, poa­te mai mult ca ori­când simţim pro­fund dorul de copii, de bunei, de cei dragi răma­şi aca­să.

Dana Cio­ba­nu, Ange­la Avram, Cori­na Dobre, Sorin Bur­tea sunt gaz­de­le dvs. intr-un mara­ton jur­na­lis­tic de 3 ore, în care trans­mi­tem mesa­je­le auto­ri­tă­ţi­lor şi ascul­tăm vocea dias­po­rei româ­neşti, ple­ca­tă de pe ambe­le maluri ale Pru­tu­lui.

Ast­fel, în pri­ma par­te a emi­siu­nii, Ange­la Avram vă invi­tă la o dez­ba­te­re des­pre sem­ni­fi­ca­ţia zilei cu invi­ta­ţii săi: pr. arhi­man­drit Veni­a­min Gorea­nu de la Cate­dra­la Sf. Spi­ri­don – Nou din Bucu­reşti, actri­ţa Flo­ri­na Cer­cel şi Car­men Toca­lă, preşe­din­ta de onoa­re a Fede­ra­ţi­ei Româ­ne de Bas­chet.

În par­tea a doua a pro­gra­mu­lui, Cori­na Dobre va sta de vor­bă cu infor­ma­ti­cia­nul Ionuţ Budi­ş­tea­nu, câş­ti­gă­tor al mul­tor con­cur­suri inter­na­ţio­na­le şi fon­da­tor Web­do­l­lar, irlan­de­zul Peter Hur­ley, pro­mo­tor al valo­ri­lor tra­di­ţio­na­le româ­neşti, ini­ţi­a­tor al pro­iec­tu­lui Sate­le Uni­te ale Româ­ni­ei şi Cris­ti­na Chi­r­i­ac, amba­sa­doa­re a iei româ­neşti în lume, fon­da­tor „Roma­nia Auten­ti­că” şi „Flori de ie”.

În cea de‑a tre­ia oră a aces­tui pro­gram mara­ton Sorin Bur­tea care îi are ca invi­ta­ţi pe gen. lt ® Dumi­tru Pru­na­riu, vice­preşe­din­te al Comi­te­tu­lui de Rela­ţii Inter­na­ţio­na­le, Agenţia Spa­ţi­a­lă Euro­pea­nă, prof. Radu Golo­gan, preşe­din­te­le Con­si­li­ul Direc­tor al Soci­e­tă­ţii de Sti­inţe Mate­ma­ti­ce din Româ­nia şi dr. Dan Mitrea, medic spe­cia­list neu­ro­log, fon­da­tor al Cli­ni­cii Neu­roa­xis.

Momen­te­le artis­ti­ce vor fi susţi­nu­te de arti­şti îndră­gi­ţi de româ­nii din întrea­ga lume: Vic­tor Soca­ciu, Iri­na Rimes, Dida Dră­gan, Ducu Bert­zi, Nata­lia Bar­bu, San­da Ladoşi.

 

 

La mulţi ani, români, ori­un­de v‑aţi afla!


Man­ga­lia News, par­te­ner media ofi­ci­al în Pro­iec­tul ARCA TV USA, Hous­ton, Texas.

Rubri­ca noas­tră Spe­cia­lă dedi­ca­tă aces­tui gene­ros Pro­iect, o puteți vedea aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply