TURIST PRIN ORAȘ: CETATEA CALLATIS și împrejurimile ei [FOTO/VIDEO]

0
337

TURIST PRIN ORAȘ. După ce am par­curs pe jos stra­da Vasi­le Pâr­van, ca turist prin oraș, am luat‑o la stân­ga, pe ale­ea de acces spre Ceta­tea Cal­la­tis și, iată ce am des­co­pe­rit: O ade­vă­ra­tă jun­glă care creș­te de la an la an, ”hră­ni­tă” de nepă­sa­re…

Con­ti­nu­ăm?

Oare, chiar să nu mai fie bani pen­tru Cul­tu­ră, pen­tru pro­te­ja­rea și con­ser­va­rea monu­men­te­lor isto­ri­ce uni­ce pe care le avem?? 

PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014–2020 zice că ar fi fon­duri pen­tru așa ceva! Iată:

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014–2020

5.1 Con­ser­va­rea, pro­tec­tia, pro­mo­va­rea si dezvol­ta­rea patri­mo­ni­u­lui natu­ral si cul­tu­ral

Beneficiari:

Auto­ri­tati ale admi­nis­tra­ti­ei publi­ce loca­le si cen­tra­le, uni­ta­ti­le de cult, ONG-uri si par­te­ne­ri­a­te intre aces­te enti­tati

Se vor finanta:

  • Res­ta­u­ra­rea, con­so­li­da­rea, pro­te­cţia şi con­ser­va­rea monu­men­te­lor isto­ri­ce;
  • Res­ta­u­ra­rea, pro­te­cţia, con­ser­va­rea şi rea­li­za­rea pic­tu­ri­lor inte­ri­oa­re, fres­ce­lor, pic­tu­ri­lor mura­le exte­ri­oa­re;
  • Res­ta­u­ra­rea şi remo­de­la­rea plas­ti­cii faţa­de­lor;
  • Dotari inte­ri­oa­re (insta­la­ţii, echi­pa­men­te şi dotari pen­tru asi­gu­ra­rea con­di­ţi­i­lor de cli­ma­ti­za­re, sigu­ranţa la foc, anti­e­fra­cţie);
  • Dotari pen­tru expu­ne­rea şi pro­te­cţia patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral mobil şi imo­bil;
  • Acti­vi­tati de mar­ke­ting si pro­mo­va­re turis­ti­ca a obiec­ti­vu­lui res­ta­u­rat, inclu­siv digi­ti­za­rea aces­tu­ia, in cadrul pro­iec­tu­lui.

 Zona de acţiune:

POR va finan­ta res­ta­u­ra­rea, pro­tec­tia, con­ser­va­rea si valo­ri­fi­ca­rea dura­bi­la a obiec­ti­ve­lor de patri­mo­niu Une­s­co, patri­mo­niu cul­tu­ral natio­nal (indi­fe­rent de loca­li­za­re, urban sau rural) si patri­mo­niu cul­tu­ral local din medi­ul urban.

Alocare financiara pentru Axa 5:

438,52 mil. euro (FEDR si buget de stat).

Citiți și: TURIST PRIN ORAȘ: Pe stra­da Vasi­le Pâr­van din Man­ga­lia [gale­rie FOTO]


Man­ga­lia News, 15 mai 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele