Triplu eveniment aniversar, la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța [galerie FOTO]

0
614

Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie a săr­bă­to­rit, luni, 7 mai, în avans, trei momen­te impor­tan­te ale isto­ri­ei națio­na­le și uni­ver­sa­le: Pro­cla­ma­rea Inde­pen­den­ței Româ­ni­ei, Sfâr­și­tul celui de-Al Doi­lea Răz­boi Mondi­al și Ziua Euro­pei Uni­te.

Aula Adri­an Rădu­les­cu” – „Sala pic­ta­tă” – a fost pli­nă de elevi din ora­șul și jude­țul Con­stan­ța, care au venit să par­ti­ci­pe la o lec­ție inte­rac­ti­vă de isto­rie, alt­fel decât cea din manu­a­le.  

Des­chi­de­rea „lec­ți­ei” a fost făcu­tă de dr. Lavi­nia Dumi­traș­cu – gaz­da acti­vi­tă­ții -. Direc­to­rul Muze­u­lui de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, dr. Sorin Mar­cel Coles­niuc, a pre­zen­tat impor­tan­ța eve­ni­men­te­lor pe care le săr­bă­to­rim, în fie­ca­re an, pe 9 mai.

Tra­du­ce­rea” sem­ni­fi­ca­ți­ei celor trei momen­te săr­bă­to­ri­te a fost rea­li­za­tă de dr. Dorin Popes­cu – pre­șe­din­te al Aso­ci­a­ți­ei Cul­tu­ra­le „Casa Mării Negre” –, prin cuvin­te­le: liber­ta­te, pace, pri­e­te­nie și, nu în ulti­mul rând, prin dato­ria pe care gene­ra­ția celor din sală o au față de stră­mo­șii lor.

Ioa­na Pos­to­lici și Cos­mi­na Spâ­no­che – ele­ve la Cole­gi­ul Națio­nal Peda­go­gic „Con­stan­tin Bră­tes­cu”, Ele­na-Vic­to­ri­ța Moro­ia­nu – Lice­ul Teo­re­tic „Tra­ian” -, Lua­na Bebu — Școa­la gim­na­zi­a­lă nr. 1 Valu lui Tra­ian — și Nico­le­ta Gră­di­na­riu – Lice­ul Teo­re­tic „Geor­ge Căli­ne­scu”- îmbră­ca­tă în uni­for­ma Regi­men­tu­lui 34 Infan­te­rie Con­stan­ța din Pri­mul Răz­boi Mondi­al – au pre­zen­tat eve­ni­men­te­le săr­bă­to­ri­te, așa cum le-au învă­țat la școa­lă și la muzeu și, mai ales, așa cum le simt, ca dobro­gen­ce și român­ce.

Acti­vi­ta­tea a fost pre­să­ra­tă cu momen­te artis­ti­ce. A reve­nit la acti­vi­tă­ți­le muze­u­lui Ansam­blul fol­cloric „Ulme­tum Juni­or” – care au jucat dan­suri popu­la­re dobro­ge­ne -, au reci­tat elevi ai Șco­lii gim­na­zi­a­le nr. 12 „B.P. Haș­deu”. Copi­ii de la Școa­la gene­ra­lă  nr. 22 „I.C.Brătianu” – cla­se­le pre­gă­ti­toa­re și cla­sa a II‑a Step by step – au sus­ți­nut un fru­mos pro­gram artis­tic, iar Sele­na Peta — Școa­la gim­na­zi­a­lă nr. 12 „B.P. Haș­deu” — și Ange­la Mora­ru — Lice­ul Teo­re­tic „Geor­ge Căli­ne­scu” — au încân­tat audi­to­ri­ul cu cân­te­ce tur­cești și dobro­ge­ne.

O sur­pri­ză pen­tru copii a fost pre­zen­ța unor mem­bri ai Aso­ci­a­ți­ei Cul­tu­ra­le „Tomis”, îmbră­cați în uni­for­me­le Regi­men­tu­lui 34 Infan­te­rie Con­stan­ța din Pri­mul Răz­boi Mondi­al, care și-au pre­zen­tat ținu­ta și arma­men­tul.

Și o altă sur­pri­ză: Ște­fan Ple­șo­ia­nu de la Bibli­o­te­ca Jude­țea­nă „I.N. Roman” Con­stan­ța, a dăru­it cărți ele­vi­lor care au pre­zen­tat eve­ni­men­te­le și l‑a pre­zen­tat pe buni­cul său, unul din­tre ero­ii căro­ra le sun­tem datori.

Au fost pre­zenți în sală copii de la: Cole­gi­ul Naţio­nal Peda­go­gic „Con­stan­tin Bră­tes­cu”- prof. Cris­ti­na Gâlă, Lice­ul Teo­re­tic „Geor­ge Căli­ne­scu”, Lice­ul Teo­re­tic „Tra­ian”, Lice­ul Teo­re­tic „Dece­bal”, Școa­la gim­na­zi­a­lă nr. 12 „B.P. Haș­deu”, Școa­la gene­ra­lă nr. 16 „M.I. Dobro­gea­nu”, Şcoa­la gene­ra­lă nr. 22 „I.C. Bră­ti­a­nu”, Școa­la gim­na­zi­a­lă nr. 38 Con­stan­ța „Dimi­trie Can­te­mir” – ele­vii fiind pre­zenți pri­ma dată la o acti­vi­ta­te a MINAC — Şcoa­la gene­ra­lă nr. 1 Valu lui Tra­ian, Școa­la gim­na­zi­a­lă nr. 1 Pan­te­li­mon.

Cum ori­ce acti­vi­ta­te a MINAC are un scop clar, în tim­pul și la sfâr­și­tul acti­vi­tă­ții, Lavi­nia Dumi­traș­cu a dat o „lucra­re de con­trol”, care a dove­dit că ele­vii și-au com­ple­tat cunoș­tin­țe­le obți­nu­te la școa­lă cu ele­men­te noi și, mai mult decât atât, cu întă­ri­rea sen­ti­men­tu­lui de mân­drie că sunt români. Acti­vi­ta­tea s‑a înche­iat cu o vizi­tă în expo­zi­ția muze­u­lui, ofe­ri­tă ele­vi­lor care veneau pen­tru pri­ma dată la MINAC. O altă lec­ție de isto­rie „alt­fel”.


Man­ga­lia News, 08.05.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele