Ștefan MIHU: Ce măsuri concrete au în vedere Guvernul și ministerele de resort, pentru ca piața forței de muncă din România să-și regăsească dinamismul și atractivitatea?

0
274

În ședin­ța Sena­tu­lui din data de 22.05.2018 sena­to­rul PSD Ște­fan Mihu a adre­sat o inter­pe­la­re doam­nei Viori­ca Dăn­ci­lă, Prim-minis­tru al Româ­ni­ei, doam­nei Lia-Olgu­ța Vasi­les­cu, Minis­trul Mun­cii și Jus­ti­ți­ei Soci­a­le și dom­nu­lui Valen­tin Popa, Minis­trul Edu­ca­ți­ei Națio­na­le.

Sena­to­rul con­stăn­țean soli­ci­tă exe­cu­ti­vu­lui solu­ții și măsuri pen­tru sti­mu­la­rea creș­te­rii for­ței de mun­că în Româ­nia.

Potri­vit infor­ma­ți­i­lor fur­ni­za­te recent de Ban­ca Națio­na­lă a Româ­ni­ei, pre­cum și de mass-media, inclu­siv prin site-uri­le dedi­ca­te inves­ti­to­ri­lor stră­ini, « în pri­me­le două luni din acest an inves­ti­ți­i­le stră­i­ne direc­te au scă­zut cu 3,17%, com­pa­ra­tiv cu peri­oa­da simi­la­ră din 2017 ».

Una din moti­va­ți­i­le prin­ci­pa­le ale aces­tei situ­a­ții tot mai pre­o­cu­pan­te con­stă in fap­tul ca mulți repre­zen­tanți ai com­pa­ni­i­lor stră­i­ne se văd con­frun­tați cu o pro­ble­mă tot mai strin­gen­tă în Româ­nia: lip­sa acu­tă a for­ței de mun­că!

Ast­fel, mulți inves­ti­tori, atât stră­ini, cât și autoh­toni (atât câți mai sunt), renun­ță la a mai inves­ti în țara noas­tră în con­di­ți­i­le penu­ri­ei, tot mai acc­cen­tu­a­tă, de lucră­tori autoh­toni dis­po­ni­bili. Pro­ble­ma este deo­se­bit de gra­vă și impli­că măsuri urgen­te la nivel gene­ral, ple­când de la situ­a­ția tine­ri­lor absol­venți de facul­ta­te, de liceu sau chiar de școa­lă gene­ra­lă, ple­cați să mun­ceas­că in alte țări, date fiind con­di­ți­i­le pre­ca­re de mun­că si de via­ță in Româ­nia, pen­tru ei si fami­li­i­le lor, la care se ada­u­gă defi­cien­țe­le seri­oa­se în ceea ce pri­veș­te asi­gu­ra­rea cali­fi­ca­rii de nivel mediu, inclu­siv prin școli de mese­rii post-gim­na­zi­a­le și / sau post-licea­le.

Față de cele de mai sus, vin și vă întreb, sti­ma­tă doam­nă Prim-Minis­tru, sti­ma­tă doam­nă Minis­tru și sti­ma­te dom­nu­le Minis­tru, ce măsuri con­cre­te au in vede­re Guver­nul și minis­te­re­le de resort pen­tru a inver­sa acest trend extrem de nociv pen­tru țara noas­tră și pen­tru ca pia­ța for­ței de mun­că din Româ­nia să-și regă­seas­că dina­mis­mul și atrac­ti­vi­ta­tea? »


Man­ga­lia News, Joi, 24 mai 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele