Sindicatul Liber Navalistul, gata de noi proteste, dacă până pe 25 mai nu se încheie noul contract de societate între SN 2 Mai și Damen!

0
704
Booking.com

Sin­di­ca­tul Liber Nava­lis­tul, gata de noi pro­tes­te dacă până pe 25 mai nu se înche­ie noul con­tract de soci­e­ta­te între SN 2 Mai și Damen!

Având în vede­re că: 

- Actu­a­la con­du­ce­re a soci­e­tă­ții nu și‑a expri­mat niciun punct de vede­re față de arti­co­le­le răma­se pen­tru redis­cu­ta­re din cadrul con­trac­tu­lui colec­tiv de mun­că, refe­ri­toa­re la creș­te­ri­le sala­ri­a­le, care nu s‑au mai rea­li­zat de 3 ani, pe 25 mai 2018 se înche­ie peri­oa­da de nego­ci­e­re colec­ti­vă ce a fost amâ­na­tă în mod repe­tat; 

- Nu a fost fina­li­zat noul con­tract de soci­e­ta­te mix­tă între Șan­ti­e­rul Naval 2 Mai SA și Gru­pul Damen, deși la pro­tes­tul din 22 mar­tie a.c., ce a avut loc în fața Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, ni s‑a comu­ni­cat că se va fina­li­za con­trac­tul de soci­e­ta­te în luna apri­lie 2018, ter­men ce a fost depă­șit;

- Situ­a­ția Șan­ti­e­ru­lui Naval din Man­ga­lia (DMHI) a rămas incer­tă și ambi­guă,

Ne expri­măm indig­na­rea față de ter­gi­ver­sa­rea nego­ci­e­ri­lor pen­tru con­trac­tul colec­tiv de mun­că la nivel de uni­ta­te și în măsu­ra în care soci­e­ta­tea nu va expri­ma o ofer­tă cla­ră de creș­te­re sala­ri­a­lă, vom fi nevo­iți ca la fina­lul peri­oa­dei con­ve­ni­te pen­tru des­fă­șu­ra­rea nego­ci­e­ri­lor să declan­șăm acțiuni de pro­test.

Ulte­ri­or vom comu­ni­ca infor­ma­tii supli­men­ta­re refe­ri­toa­re la acest demers.

Con­si­li­ul Direc­tor al Sin­di­ca­tu­lui Liber Nava­lis­tul, DMHI Man­ga­lia, 22.05 2018.


 

piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele