Senatorul PSD Ștefan Mihu s‑a adresat ministrului Muncii, cu privire la diminuarea abuzivă a indemnizației de însoțitor pentru persoanele cu invaliditate de gradul I

0
191
Booking.com

În ședin­ța Sena­tu­lui din data de 29 mai 2018 sena­to­rul PSD Ște­fan Mihu  a adre­sat o între­ba­re doam­nei Lia-Olgu­ța Vasi­les­cu, Minis­trul Mun­cii și Jus­ti­ți­ei Soci­a­le. Sena­to­rul con­stăn­țean cere minis­te­ru­lui solu­ții pen­tru îndrep­ta­rea unor ine­chi­tăți și dis­cri­mi­nări exis­ten­te în sis­te­mul public de asi­gu­rări soci­a­le. Mai exact este vor­ba des­pre dimi­nu­a­rea abu­zi­vă a indem­ni­za­ți­ei de înso­ți­tor pen­tru per­soa­ne­le cu inva­li­di­ta­te de gra­dul I.

Deși prin Legea nr. 19/2000, art.61–64 se sti­pu­la că per­soa­ne­le cu inva­li­di­ta­te de gra­dul I bene­fi­ci­a­ză de o indem­ni­za­ție pen­tru înso­ți­tor în sumă fixă și ega­lă cu sala­ri­ul minim brut pe eco­no­mie, prin OUG nr 100 refe­ri­toa­re la buget și OUG nr. 108/18.09.2008, s‑a rec­ti­fi­cat cuan­tu­mul sumei de înso­ți­tor la doar 80% din valoa­rea unui punct de pen­sie. O ase­me­nea dimi­nu­a­re are un carac­ter pro­fund abu­ziv, fiind lezat prin­ci­pi­ul drep­tu­lui legal câști­gat și a fost ulte­ri­or pre­lu­a­tă de Legea Pen­si­i­lor nr. 263/2010, vota­tă în Par­la­ment în con­di­ții extrem de con­tro­ver­sa­te și dubi­oa­se prin con­tri­bu­ția direc­tă a d‑nei Rober­ta Anas­ta­se, în cir­cum­stan­țe­le cunos­cu­te”, a spus sena­to­rul con­stăn­țean.

Aces­ta con­si­de­ră că mii­le de pen­sio­nari cu inva­li­di­ta­te și înso­ți­to­rii aces­to­ra sunt nedrep­tă­țiți de modul în care se apli­ca legea pri­vind aceas­tă cate­go­rie soci­a­lă și cere solu­ții pen­tru îndrep­ta­rea dis­cri­mi­nă­ri­lor exis­ten­te în acest moment.

Față de cele de mai sus, vă rugăm, sti­ma­tă doam­nă Minis­tru să ne pre­ci­zați ce măsuri sunt avu­te în vede­re la nive­lul Minis­te­ru­lui Mun­cii și Jus­ti­ți­ei Soci­a­le pen­tru reme­di­e­rea aces­tei seri­oa­se dis­cri­mi­nări soci­a­le și ușu­ra­rea situ­a­ți­ei a mii de pen­sio­nari cu grad de inva­li­di­ta­te I, inclu­siv a înso­ți­to­ri­lor aces­to­ra?”


Man­ga­lia News, 30 mai 2018.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele