SCRISOARE DESCHISĂ a primarului Valentin Vrabie, adresată președintelui PSD, în legătură cu prețul la apă în județul Constanța

0
511

SCRISOARE DESCHISĂ

Sti­ma­te dom­nu­le Pre­șe­din­te Liviu Drag­nea,

Sub­sem­na­tul Valen­tin Vra­bie, în cali­ta­te de pri­mar al muni­ci­pi­u­lui Med­gi­dia, judeţul Con­stanţa, vă supun aten­ți­ei o pro­ble­mă extrem de gra­vă cu care se con­frun­tă toți cetă­țe­nii aces­tui județ. Deși în Sta­tu­tul par­ti­du­lui pe care dum­ne­a­voas­tră îl repre­zen­tați se sti­pu­lea­ză, prin­tre alte­le că:

- PSD pro­mo­vea­ză și sus­ți­ne sta­tul de drept, demo­cra­tic și soci­al în care dem­ni­ta­tea omu­lui, drep­tu­ri­le și liber­tă­ți­le cetă­țe­ni­lor, libe­ra dezvol­ta­re a per­so­na­li­tă­ții uma­ne, drep­ta­tea și plu­ra­lis­mul poli­tic, repre­zin­tă valori supre­me în spi­ri­tul tra­di­ți­i­lor demo­cra­ti­ce ale popo­ru­lui român și a ide­a­lu­ri­lor Revo­lu­ți­ei din Decem­brie 1989;

- sus­ți­ne con­ti­nu­a­rea refor­mei în admi­nis­tra­ția publi­că cen­tra­lă și loca­lă, sub­or­do­na­tă inte­re­se­lor cetă­țe­ni­lor;

- ela­bo­rea­ză și sus­ți­ne pro­gra­me care să asi­gu­re rea­li­za­rea refor­mei eco­no­mi­ce și soci­a­le, a echi­tă­ții soci­a­le expri­ma­te prin ega­li­ta­tea șanse­lor pen­tru toți cetă­țe­nii țării, pro­mo­va­rea și afir­ma­rea valo­ri­lor uma­ne;

- ela­bo­rea­ză și sus­ți­ne pro­gra­me con­cre­te de pro­tec­ție soci­a­lă, pro­mo­vea­ză soli­da­ri­ta­tea uma­nă, spi­ri­tul comu­ni­tar de întra­ju­to­ra­re, res­pec­tul per­soa­nei și al fami­li­ei, în vede­rea creș­te­rii coe­ziu­nii soci­a­le și a unor rela­ții de res­pect între cetă­țean și insti­tu­ți­i­le sta­tu­lui.

La nive­lul jude­țu­lui Con­stan­ța, unde PSD a obți­nut  99.971 voturi la ale­ge­ri­le loca­le din vara anu­lui 2016, toa­te cele enu­me­ra­te ante­ri­or nu repre­zin­tă decât niş­te sim­ple dezi­de­ra­te.

În con­di­ți­i­le în care, sin­gu­rul ope­ra­tor regio­nal care ofe­ră ser­vi­cii de fur­ni­za­re apă și cana­li­za­re pe teri­to­ri­ul jude­țu­lui Con­stan­ța — S.C. RAJA S.A. — prac­ti­că cele mai mari tari­fe din țară, res­pec­tiv 9,66 lei, cred că sunt îndrep­tă­țit să con­si­der că voca­ția dum­ne­a­voas­tră de par­tid de stân­ga NU este ace­ea de a face poli­ti­că pen­tru oameni, așa cum fru­mos este pre­ci­zat în sta­tu­tul par­ti­du­lui.

Sus­ți­neți că „Par­ti­dul Soci­al Demo­crat tre­bu­ie să facă, de ase­me­nea, poli­ti­ca celor care și-au făcut afa­ceri mai mici sau mai mari din care tră­iesc ei, fami­li­i­le lor și anga­ja­ţii lor, poli­ti­ca celor care ino­vea­ză, care cre­ea­ză, a celor care duc mai depar­te tra­di­ţii româ­nești”.

Vă întreb cum se pot imple­men­ta cele enun­ța­te ante­ri­or, în con­di­ți­i­le în care pre­țu­ri­le exa­ge­rat de mari prac­ti­ca­te de ope­ra­to­rul regio­nal des­cu­ra­jea­ză și alun­gă efec­tiv posi­bi­lii inves­ti­tori.

Din păca­te, prin pre­țu­ri­le exa­ge­ra­te prac­ti­ca­te la nive­lul jude­țu­lui, pre­șe­din­te­le PSD Con­stan­ța și direc­tor al  S.C.RAJA S.A., dom­nul Felix Stroe demon­strea­ză că poli­ti­ca soci­a­lă prac­ti­ca­tă de fapt de PSD este doar ”apă de ploa­ie”. Incer­ti­tu­di­nea pro­fun­dă și spec­ta­co­lul jal­nic pe care le tră­iesc zi de zi cetă­țe­nii aces­tui județ sunt într‑o pro­fun­dă anti­te­ză cu viziu­nea poli­ti­cii PSD, cu logi­ca în care PSD doar sus­ți­ne că gân­deș­te stra­te­gi­i­le poli­ti­ce, în care pre­tin­de că dezvol­tă pro­gra­me­le publi­ce.

Poli­ti­ca pen­tru oameni înseam­nă să ducem întrea­ga noas­tră acti­vi­ta­te poli­ti­că aco­lo unde oame­nii își tră­iesc via­ţa de zi cu zi, să punem în cen­trul acţiu­nii noas­tre poli­ti­ce comu­ni­ta­tea. Aco­lo, în comu­ni­ta­te, per­spec­ti­va poli­ti­că se schim­bă, lucru­ri­le devin con­cre­te, oame­nii au nevo­ie de căl­du­ră, de apă, de o școa­lă nouă, de un spi­tal curat, au nevo­ie de locuri de mun­că, au nevo­ie de un drum asfal­tat. Aco­lo, în comu­ni­ta­te, soci­al-demo­cra­ţia nu este doar o doc­tri­nă, aco­lo poa­te să însem­ne o nouă șan­să, poa­te să fie drep­ta­te sau spe­ranţă pen­tru cei care se află într‑o situ­a­ţie dis­pe­ra­tă”. Însă rea­li­ta­tea din teri­to­riu este cu totul alta. Și eu con­si­der că dum­ne­a­voas­tră ar tre­bui să o cunoaș­teți pen­tru a putea îndrep­ta lucru­ri­le!

PSD Con­stan­ța a deve­nit, în ulti­ma peri­oa­dă, umbre­la sub care, sub pre­siu­nea func­ți­i­lor poli­ti­ce, pri­ma­rii jude­țu­lui sunt obli­gați să încal­ce legi­sla­ția în vigoa­re și să emi­tă hotă­râri de con­si­liu local ile­ga­le. Aces­tea sunt nece­sa­re pen­tru a ceda cu titlu gra­tu­it unei soci­e­tăți comer­ci­a­le — S.C. RAJA S.A. — dife­ri­te supra­fe­țe de teren.

Par­ti­dul a ajuns o sim­plă uneal­tă în mâna unor arti­zani care urmă­sesc doar avan­ta­je eco­no­mi­ce obți­nu­te din pre­țu­ri­le mons­tru­oa­se deve­ni­te coș­ma­ruri pen­tru cetă­țeni.

Mitin­gul orga­ni­zat sâm­bă­tă, 12 mai, în muni­ci­pi­ul Med­gi­dia, prin care cetă­țe­nii au sus­ți­nut un pro­iect de hotă­râre care vizea­ză redu­ce­rea cu 50% a tari­fe­lor prac­ti­ca­te de S.C. RAJA S.A., repre­zin­tă dova­da cla­ră pen­tru cele afir­ma­te ante­ri­or. În cazul în care aceas­tă pro­ble­mă nu va fi rezol­va­tă în cel mai scurt timp posi­bil, acest miting va deve­ni doar un prim pas al unor acțiuni de amploa­re des­fă­șu­ra­te în tot jude­țul Con­stan­ța.

Față de cele expu­se mai sus, vă soli­cit impe­ra­tiv inter­venţia și vă rog să demon­strați și pen­tru jude­țul Con­stan­ța că „PSD este un par­tid soci­al-demo­crat modern, orien­tat spre vii­tor, de voca­ție euro­pea­nă și anco­rat în rea­li­tă­ți­le națio­na­le, des­chis spre moder­ni­za­re și dezvol­ta­re soci­a­lă, pro­mo­tor ferm al demo­cra­ți­ei și al refor­mei în toa­te com­po­nen­te­le soci­e­tă­ții româ­nești!”

Vă mulţu­mesc pen­tru atenţia acor­da­tă aces­tei pro­ble­me atât de impor­tan­te. Aştept cu inte­res răs­pun­sul dum­ne­a­voas­tră!

Med­gi­dia, 15 mai 2018.

Pri­ma­rul muni­ci­pi­u­lui Med­gi­dia,

Valen­tin Vra­bie.


Man­ga­lia News, Marți, 15 mai 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply