Scriitorul Virgil Stan lansează o PROVOCARE pentru toți FIII comunei PECINEAGA — realizarea unui VOLUM ANIVERSAR dedicat Centenarului Marii Uniri!

0
346

    Vir­gil Stan: ATENTIEFOARTE IMPORTANT ȘI URGENT!

    Din întâl­ni­rea cu pri­ma­rul comu­nei PECINEAGA, Nico­lae Stan (nu sun­tem rude de sân­ge) și cu o par­te din­tre mem­brii Con­si­li­u­lui local, întâl­ni­re pri­le­ju­i­tă de marea săr­bă­toa­re a Sfin­te­lor Rusa­lii și a zilei loca­li­tă­ții, am înțe­les că nu pes­te mult timp, se pre­gă­teș­te un nou eve­ni­ment cul­tu­ral, acțiu­ne des­ti­na­tă cin­sti­rii unor fii ai comu­nei, care prin acti­vi­ta­tea și nume­le lor, au adus onoa­re comu­ni­tă­ții în care s‑au năs­cut, făcând‑o cunos­cu­tă, atât în țară cât și pes­te hota­re. 

    PROVOCARE!

    Pro­voc pe toți locu­i­to­rii comu­nei PECINEAGA, pe copi­ii sau cetă­țe­nii talen­tați care scriu poe­zie sau pro­ză la nive­lul lor de cunoș­tin­țe, pic­tea­ză, mode­lea­ză, sculp­tea­ză, sau dețin obiec­te de artă rele­van­te pen­tru loca­li­ta­te, pe pro­fe­so­rii din loca­li­ta­te, inclu­siv pe toți locu­i­to­rii comu­nei care dețin docu­men­te ori­gi­na­le care pot fi făcu­te cunos­cu­te, dețin infor­ma­ții des­pre comu­nă, sau des­pre per­so­na­li­tăți ale comu­nei, cunosc legen­de, sau rea­li­tăți ce au avut loc de‑a lun­gul tim­pu­lui și s‑au dat uită­rii, de ase­me­nea, pro­voc chiar și per­soa­ne­le care atât prin acti­vi­ta­tea lor pro­fe­sio­na­lă, cât și al afa­ce­ri­lor, au cunos­cut oameni, sau eve­ni­men­te ce apar­țin aces­tei comu­ne, de care își amin­tesc cu plă­ce­re și meri­tă evi­den­ți­a­te, să scrie des­pre toa­te aces­tea și să mi le tri­mi­tă pe adre­sa de e‑mail: [email protected]

    Voi încer­ca să adun aces­te cre­a­ții, docu­men­te, sau infor­ma­ții, într-un volum care să se înca­dre­ze în eve­ni­men­tul dedi­cat ani­ver­să­rii celor 100 de ani, 1918 — 2018, de la Marea Uni­re.

    Nu con­tea­ză cum vor fi scri­se aces­te încer­cări sau rea­li­zări lite­ra­re, ele în faza fina­lă vor avea o for­mă corec­tă din punt de vede­re gra­ma­ti­cal și lite­rar. Mă refer la cei care se vor expri­ma în scris pen­tru pri­ma dată, sau care nu au publi­cat nici­o­da­tă. 

    Soli­cit spri­jin în acest demers din par­tea cadre­lor didac­ti­ce din loca­li­ta­te, al pri­mă­ri­ei și, de ase­me­nea, al tutu­ror celor care vor să dea o mână de aju­tor în rea­li­za­rea aces­tui volum ani­ver­sar. 

    Tim­pul pre­sea­ză și până la tipă­ri­rea volu­mu­lui chiar este nevo­ie de timp, de ace­ea vă rog să vă hotă­râți a cola­bo­ra cât mai repe­de. Car­tea edi­ta­tă în tira­jul sta­bi­lit, în func­ție de numă­rul par­ti­ci­pan­ți­lor, al cre­a­ți­i­lor, ima­gi­ni­lor, dese­ne­lor, sau gra­fi­cii și al even­tu­a­li­lor spon­sori, va fi dona­tă bibli­o­te­cii comu­na­le, spre amin­ti­rea par­ti­ci­pan­ți­lor la aceas­tă cre­a­ție lite­rar-artis­ti­că colec­ti­vă.

    Vă mul­țu­mesc!

    Vir­gil Stan — scri­i­tor, mem­bru al Ligii Scri­i­to­ri­lor Români, Fili­a­la IAȘI.


Man­ga­lia News, luni, 28 mai 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele