Șantierul Naval 2 Mai SA Mangalia are o nouă conducere. Vezi și CONVOCATORUL AGEA pentru 21–22 iunie 2018

0
1210

Șan­ti­e­rul Naval 2 Mai SA Man­ga­lia, prin care sta­tul român se va aso­cia cu olan­de­zii de la Damen în noua com­pa­nie care va ope­ra șan­ti­e­rul din sudul lito­ra­lu­lui, are o nouă con­du­ce­re. Con­si­li­ul de Admi­nis­tra­ție este acum alcă­tu­it din două func­țio­na­re cu expe­rien­ță din cadrul Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, dar și dintr‑o cunos­cu­tă figu­ră a mediu­lui aca­de­mic, deve­ni­tă de puțin timp con­si­li­er a minis­tru­lui.

Adu­na­rea Gene­ra­lă Ordi­na­ră a Acțio­na­ri­lor a decis, în ședin­ța de vineri, numi­rea unui Con­si­liu de Admi­nis­tra­ție al Șan­ti­e­ru­lui Naval 2 Mai SA din Man­ga­lia, cu un man­dat pro­vi­zo­riu de patru luni. Este vor­ba des­pre Mire­la Popi­nă, Anca Ruxan­dra Nea­c­șu și Adri­an Mitroi.

Dacă des­pre cele două femei se știe că sunt func­țio­na­re cu vechi­me în minis­ter, atra­ge aten­ția pro­fi­lul nou­lui venit. Adri­an Mitroi este pro­fe­sor de finan­țe la Aca­de­mia de Ști­in­țe Eco­no­mi­ce Bucu­rești și, de la înce­pu­tul aces­tei luni, con­si­li­e­rul per­so­nal al minis­tru­lui Eco­no­mi­ei, Dan Andru­ș­că. Noul admi­nis­tra­tor al Șan­ti­e­ru­lui Naval 2 Mai SA este, de ase­me­nea, mem­bru în Con­si­li­ul de Supra­ve­ghe­re al Insti­tu­tu­lui de Stu­dii Finan­ci­a­re, admi­nis­tra­tor al Fon­du­lui de Garan­ta­re a Asi­gu­ra­ți­lor și admi­nis­tra­tor de risc la SIF 4.

Noua echi­pă de la Șan­ti­e­rul Naval 2 Mai SA are misiu­nea de a fina­li­za nego­ci­e­ri­le cu olan­de­zii de la Damen și înfi­in­ța­rea noii com­pa­nii care va acti­ve în șan­ti­e­rul din Man­ga­lia. Sta­tul român va avea 51% din noua soci­e­ta­te, așa cum s‑a anun­țat de pe 21 mar­tie, când Minis­te­rul Eco­no­mi­ei a bătut pal­ma cu Damen. Olan­de­zii vor fi acțio­nari mino­ri­tari, cu 49% din fir­mă, dar vor asi­gu­ra atât mana­ge­men­tul șan­ti­e­ru­lui, cât și lis­ta de comenzi a noii struc­turi.

Roc­sa­na CRISTEA, replicaonline.ro, luni, 28 mai 2018.


Con­vo­ca­tor inte­gral AGEA21-22.06.2018


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele