RUȘII AUINVADATMANGALIA!
15 studenți ruși, împreună cu profesorul lor, au ales să își finalizeze anul universitar în județul Constanța

0
680

15 stu­denți ruși și un pro­fe­sor au ales să își fina­li­ze­ze anul uni­ver­si­tar în jude­țul Con­stan­ța.

Urma­re a unui par­te­ne­ri­at sem­nat din anul 2015 între Comu­ni­ta­tea Ruși­lor-Lipo­ve­ni din Româ­nia-fili­a­la, Uni­ver­si­ta­tea Guver­na­men­ta­lă de Stat din Mosco­va, repre­zen­ta­tă de Prof.Univ.Dr. Evghe­nii Iaro­voi și Cen­trul Cul­tu­ral ”Euxin” Man­ga­lia, repre­zen­tat de Dr. Tatia­na Odo­bes­cu, seri­i­le de stu­denți ruși con­ti­nuă să vină în zona Man­ga­lia-Con­stan­ța și chiar Tul­cea, pen­tru a face prac­ti­că în spe­cia­li­tă­ți­le isto­rie-arhe­o­lo­gie, geo­gra­fie, bio­lo­gie, arte plas­ti­ce.

Înce­put timid, acest pro­iect are ca scop rea­li­za­rea de schim­buri cul­tu­ra­le înte tineri, cunoaș­te­rea rea­li­tă­ți­lor loca­le și ofe­ră posi­bi­li­ta­tea tine­ri­lor români de a stu­dia la Mosco­va. Pri­ma tabă­ră de prac­ti­că a avut loc în august 2016, cu doar patru stu­denți și un pro­fe­sor, iar în toam­na ace­lu­iași an pri­ma tână­ră din Româ­nia a fost pri­mi­tă în an pre­gă­ti­tor (lim­bă și civi­li­za­ție rusă) la par­te­ne­rii mosco­viți. Ea fina­li­zea­ză în acest an cur­su­ri­le anu­lui al III-lea al Facul­tă­ții de filo­lo­gie, spe­cia­li­ta­tea fran­ce­ză-engle­ză a MGOU (Uni­ver­si­ta­tea Guver­na­men­ta­lă de Stat din Mosco­va).

În mai 2017 au avut loc două peri­oa­de de tabă­ră de prac­ti­că a stu­den­ți­lor ruși la Man­ga­lia și spe­cia­li­ză­ri­le lor s‑au diver­si­fi­cat. Cei 40 de tineri, înso­țiți de patru pro­fe­sori uni­ver­si­tari au vizi­tat obiec­ti­ve arhe­o­lo­gi­ce și isto­ri­ce dobro­ge­ne, au stu­di­at rezer­va­ți­i­le natu­ra­le și Del­ta Dună­rii, s‑au docu­men­tat des­pre sis­te­mul de învă­țământ din Româ­nia, au cre­at vase de lut și sta­tu­e­te după mode­lul roma­no-bizan­tin și au legat pri­e­te­nii cu stu­den­ții Uni­ver­si­tă­ții ”Ovi­di­us” Con­stan­ța (posi­bi­li­ta­te apă­ru­tă după ce Comu­ni­ta­tea Ruși­lor-lipo­ve­ni din Man­ga­lia a faci­li­tat schim­bul de con­tac­te).

În toam­na anu­lui 2017, o dele­ga­ție româ­neas­că coor­do­na­tă de prof. Iacob Magda­le­na a par­ti­ci­pat la Con­fe­rin­ța Inter­națio­na­lă de Geo­gra­fie ”Lec­tu­ri­le lui Dobro­de­ev”, edi­ția I orga­ni­za­tă de MGOU.

În acest an, Man­ga­lia găz­du­ieș­te două serii de stu­denți ruși, între 5–15 mai și 15–25 mai, de la spe­cia­li­ză­ri­le bio­lo­gie, arte fru­moa­se, isto­rie-arhe­o­lo­gie. Cei de la Facul­ta­tea de geo­gra­fie au ple­cat către Târ­gu Mureș, uni­ver­si­ta­te cu care se rea­li­zea­ză deja un schimb reci­proc de stu­denți.

Pro­gra­mul lor divers cuprin­de mul­te vizi­te de stu­diu înles­ni­te de par­te­ne­rii tot mai nume­roși ai pro­iec­tu­lui ini­țiat de CRLR Man­ga­lia: Aso­ci­a­ția Proac­tiv pen­tru Comu­ni­ta­te Man­ga­lia, Pri­mă­ria comu­nei 23 August și Con­si­li­ul Local al comu­nei 23 August, Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Geor­ge Coș­buc” 23 August, Pri­mă­ria și Con­si­li­ul Local din Sha­bla (Bul­ga­ria), Lice­ul ”Asen Zla­ta­rov” Sha­bla, Pri­mă­ria și Con­si­li­ul Local Lima­nu, Pri­mă­ria și Con­si­li­ul Local Topa­lu, Uni­ver­si­ta­tea ”Ovi­di­us” Con­stan­ța, Muze­ul Națio­nal de Isto­rie și Arhe­o­lo­gie Con­stan­ța, Direc­ția de cul­tu­ră și sport Man­ga­lia și mul­te alte insti­tu­ții.

I‑au tre­bu­it trei ani aces­tui pro­iect să cre­as­că și să se dezvol­te. Sun­tem hotă­râți să mer­gem mai depar­te, deo­a­re­ce cul­tu­ra poa­te fi lian­tul între popoa­re.   

Cu con­si­de­ra­ție,
Pre­șe­din­te CRLR Man­ga­lia,
Prof. Magda­le­na Iacob.


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 6 mai 2018. (foto: arhi­vă).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply