Regulamentul locurilor de parcare, în dezbaterea CL Mangalia

0
619

Pri­ma­rul Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, Radu Cris­ti­an a con­vo­cat con­si­li­e­rii locali la o şedinţă ordi­na­ră, vineri, 4 mai, ora 12.00. Pe ordi­nea de zi, sunt înscri­se mai mul­te pro­iec­te de hotă­râre cu carac­ter admi­nis­tra­tiv, dar și soci­al.

Unul din­tre pro­iec­te­le supu­se adop­tă­rii vizea­ză rec­ti­fi­ca­rea buge­tu­lui de veni­turi și chel­tu­ieli al Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia, pen­tru anul în curs. În ace­ea­şi şedinţă, se va dez­ba­te pro­iec­tul pri­vind „Regu­la­men­tul de orga­ni­za­re, func­țio­na­re și rezer­va­re a par­că­ri­lor publi­ce de pe raza Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia”.

De ase­me­nea, pe ordi­nea de zi este înscris pro­iec­tul de hotă­râre care vizea­ză apro­ba­rea indi­ca­to­ri­lor teh­ni­co-eco­no­mici pen­tru obiec­ti­vul de inves­ti­ții ”Rea­bi­li­ta­re Tro­tu­a­re în Man­ga­lia – Loti­za­rea I”.

Un alt pro­iect de inte­res pen­tru comu­ni­ta­te se refe­ră la apro­ba­rea Pla­nu­lui de Mobi­li­ta­te Urba­nă Dura­bi­lă pen­tru oraș.

Alte pro­iec­te supu­se dez­ba­te­rii în CL Man­ga­lia, vizea­ză apro­ba­rea cos­tu­lui mediu lunar de între­ți­ne­re pen­tru per­soa­ne­le vâr­st­ni­ce afla­te în Cămi­nul de Bătrâni, pre­cum și admi­nis­tra­rea cimi­ti­ru­lui musul­man.

Con­vo­ca­to­rul ședin­ței ordi­na­re de Con­si­liu Local, aici.


Man­ga­lia News, Vineri, 4 mai 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply