PROIECTUL TRANSATLANTIC
MIHAI EMINESCUEDGAR ALLAN POE’, lansat de Fundația culturală HESPERUS

0
721

PROIECTUL TRANSATLANTIC MIHAI EMINESCUEDGAR ALLAN POE.

    Astăzi, în ziua a 19‑a a lunii Mai, Anul Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri, Fun­da­ția Cul­tu­ra­lă HESPERUS lansea­ză acest ori­gi­nal pro­iect tran­sa­tlan­tic, dedi­cat poe­ți­lor Mihai Emi­ne­scu și Edgar Allan Poe și Zilei Cul­tu­rii Națio­na­le (15 ianu­a­rie), edi­ția 2019.

    Iată ce ne‑a scris dom­nul pro­fe­sor uni­ver­si­tar doc­tor Ioan IACOB, pre­șe­din­te­le Fun­da­ți­ei HESPERUS, ini­ția­to­rul aces­tui pro­iect:

    ”Dra­gii mei frati întru ide­al,

    A sosit si ziua sa va pot tri­mi­te cate­va lucruri lega­te de PROIECTUL TRANSATLANTIC si INVITATIA de a va ala­tu­ra lui.

    Pro­iec­tul tran­sa­tlan­tic se bazea­za pe teza de doc­to­rat des­pre Emi­ne­scu si Poe. In docu­men­ta­rea pen­tru doc­to­rat, am intal­nit un con­cept insti­tu­it de Pro­fe­so­rul Geor­ge Mun­tea­nu, “tri­a­da pre­cur­soa­re: Poe — Bau­de­lai­re — Emi­ne­scu”. Este vor­ba des­pre tri­a­da pre­cur­soa­re a liri­cii moder­ne. Dar in cri­ti­ca de spe­cia­li­ta­te se fac refe­riri si la Poe si Nova­lis.

    Acest con­cept mi‑a dat ide­ea unui pro­iect tran­sa­tlan­tic care va fi lan­sat, in pri­mul an, in Roma­nia (Emi­ne­scu). Al doi­lea an se va des­fa­su­ra in zona “nucle­u­lui dur” al Euro­pei (Fran­ta / Ger­ma­nia) (Bau­de­lai­re / Nova­lis). În al tre­i­lea an, va avea loc in S.U.A. (Poe).

    In memo­ria Livi­ei, sotia mea care era pro­fe­soa­ra de mate­ma­ti­ca si care a murit in anul 2006 (la cati­va ani dupa o ope­ra­tie de can­cer la san), vor fi orga­ni­za­te si GALE CARITABILE pen­tru stran­ge­rea de fon­duri des­ti­na­te copi­i­lor afec­tati de can­cer.

    Pro­iec­tul vizea­za si con­stru­i­rea unor CENTRE INTERNATIONALE DE POEZIE (“Emi­ne­scu”, in Roma­nia, “Bau­de­lai­re”, in Fran­ta, “Nova­lis”, in Ger­ma­nia, “Poe”, in S.U.A, toa­te aces­te cen­tre avand si sec­tiuni dedi­ca­te tutu­ror celor­lalti PRECURSORI AI LIRICII MODERNE, ast­fel EMINESCU va avea un spa­tiu in cadrul CENTRELOR INTERNATIONALE DE POEZIE din Fran­ta, Ger­ma­nia, S.U.A.

    Aten­tie! Pro­iec­tul tran­sa­tlan­tic va fi defi­ni­ti­vat de catre toti cei care vor ade­ra la el, iar in toam­na va fi supus, pen­tru a fi luat in con­si­de­ra­re, con­du­ce­rii Insti­tu­tu­lui Cul­tu­ral Roman, spre finan­ta­re.

    In inter­vi­ul rea­li­zat cu Vice­pre­se­din­te­le I.C.R. Mirel Talos, se men­tio­nea­za fap­tul ca I.C.R. va lan­sa invi­ta­tia catre soci­e­ta­tea civi­la (insti­tu­tii, orga­ni­za­tii cul­tu­ra­le, ini­ti­a­tori de pro­iec­te cul­tu­ra­le) pen­tru a se apli­ca in vede­rea finan­ta­rii unor pro­iec­te lega­te de EMINESCU (in per­spec­ti­va Zilei de 15 Ianu­a­rie, 2019).

    Aceas­ta este schi­ta unui pro­iect, el urmea­za a fi defi­ni­ti­vat de comun acord cu toti cei care vor dori sa se impli­ce in el.

P.S. Ieri am dis­cu­tat sce­na­ri­ul unui film (de vreo juma­ta­te de ora) dedi­cat lui EMINESCU si POE, care va fi pro­iec­tat in des­chi­de­rea tutu­ror mani­fes­ta­ri­lor inclu­se in PROIECTUL TRANSATLANTIC. Am rezer­vat doua sec­tiuni care vor fi inclu­se in acest film. 

P.P.S. Voi inche­ia asa cum ar fi tre­bu­it sa incep: “Hris­tos s‑a inal­tat!” Fie ca Dum­ne­zeu sa ne ocro­teas­ca, sa ne dea sana­ta­te si pute­re sa facem ceea ce avem de facut.


INVITAȚIA DE PARTICIPARE:


    Mate­ri­a­le pre­gă­ti­toa­re:

In pri­mul rand, o rela­ta­re des­pre reci­ta­lul EMINESCU, ofe­rit de tra­du­ca­to­rul ame­ri­can Adri­an G. Sah­lean, in pre­mie­ra in Roma­nia:

Emi­ne­scu în lim­ba lui Sha­kes­pea­re (tra­du­ce­re Adri­an G. Sah­lean, S.U.A.) — JurnalulBucurestiului.Ro

Emi­ne­scu în lim­ba lui Sha­kes­pea­re (tra­du­ce­re Adri­an G. Sah­lean, S.U.A.) | Zia­rul Gan­da­cul de Colo­ra­do

    La Târ­gul de Car­te Gau­dea­mus de anul tre­cut a avut loc și lan­sa­rea tezei mele de doc­to­rat “Arc poe­tic tran­sa­tlan­tic: Mihai Emi­ne­scu — Edgar Allan Poe”, care s‑a publi­cat in Colec­tia “Emi­ne­sci­a­na” a Edi­tu­rii JUNIMEA, pri­lej cu care TVR Inter­națio­nal a rea­li­zat un repor­taj pre­lu­at si de cana­lul de tele­vi­ziu­ne “Arca TV” din Hous­ton, Texas:

    Alte arti­co­le și mate­ri­a­le fil­ma­te pe aceas­tă temă:

Prof. univ. dr. Ioan Iacob: ‘Arc poe­tic tran­sa­tlan­tic: Mihai Emi­ne­scu – Edgar Allan Poe’ [VIDEO]

Coloc­vi­ul POEZIE, ISTORIE si LATINITATE, par­tea I. Fun­da­tia cul­tu­ra­la Hes­pe­rus.

Coloc­vi­ul POEZIE, ISTORIE si LATINITATE, orga­ni­zat de Fun­da­tia cul­tu­ra­la HESPERUS — par­tea a II‑a


Man­ga­lia News, par­te­ner media ofi­ci­al în Pro­iec­tul ARCA TV USA, par­te­ner în pro­iec­tul tran­sa­tlan­tic dedi­cat poe­ți­lor Mihai Emi­ne­scu și Edgar Allan Poe. 19.05.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply