Programe de finanțare nerambursabilă active, susținute de Uniunea Europeană și Guvernul României

0
306

ADR Cen­tru edi­tea­za un bule­tin infor­ma­tiv lunar con­ti­nand pro­gra­me­le de finan­ta­re neram­bu­r­sa­bi­la acti­ve finan­ta­te de Uniu­nea Euro­pea­na si Guver­nul Roma­niei.

Cata­lo­gul sur­se­lor de finan­ta­re con­ti­ne patru sec­tiuni, adre­sa­te soci­e­ta­ti­lor comer­ci­a­le, auto­ri­ta­ti­lor publi­ce, orga­ni­za­ti­i­lor negu­ver­na­men­ta­le si uni­ver­si­ta­ti­lor.

Iată ce con­ți­ne Cata­lo­gul sur­se­lor de finan­ta­re — Apri­lie 2018:

Cata­lo­gul Sur­se­lor de Finan­ta­re Soci­e­tati Comer­ci­a­le — Apri­lie 2018,
Cata­lo­gul Sur­se­lor de Finan­ta­re Auto­ri­tati Publi­ce Loca­le — Apri­lie 2018,
Cata­lo­gul Sur­se­lor de Finan­ta­re Orga­ni­za­tii Negu­ver­na­men­ta­le — Apri­lie 2018,
Cata­lo­gul Sur­se­lor de Finan­ta­re Uni­ver­si­tati — Apri­lie 2018. (sur­sa: adrcentru.ro).


APEL DE FONDURI EUROPENE DESCHIS PENTRU MANGALIA 
- pri­mă­ria nu tre­bu­ie decat sa depu­nă cere­ri­le de finan­ța­re, pro­iec­te­le se depun pana la 30 August, ora 12:00. (sur­sa — Fb: Mea­bit Ozghiun, con­si­li­er local).

Obiec­ti­ve care pot fi finan­ța­te în Man­ga­lia: 

- construirea/reabilitarea de gră­di­ni­țe și cre­șe,
— construirea/reabilitarea școli pri­ma­re și gim­na­zi­a­le (GALA GALACTION),
— rea­bi­li­ta­rea CASEI DE CULTURĂ,
— construirea/reabilitarea tere­nu­ri­lor sin­te­ti­ce pen­tru sport,
— construirea/reabilitarea/ repa­ra­rea par­cu­ri­lor,
— repa­ra­rea mobi­li­e­ru­lui urban,
— etc.

În cadrul Obiec­ti­vu­lui spe­ci­fic 13.1 sunt spri­ji­ni­te urmă­toa­re­le acti­vi­tă­ţi:

A. Îmbu­nă­tă­ţi­rea ser­vi­ci­i­lor soci­a­le, edu­ca­ţio­na­le, cul­tu­ra­le și recre­a­ti­ve

În aceas­tă cate­go­rie sunt inclu­se acti­vi­tă­ţi­le eli­gi­bi­le pri­vind construirea/extinderea/ finalizarea/ modernizarea/reabilitarea/ dota­rea clă­di­ri­lor în care se desfă­şoa­ră sau se vor desfă­şu­ra acti­vi­tă­ţi soci­a­le, edu­ca­ţio­na­le, cul­tu­ra­le şi recre­a­ti­ve, res­pec­tiv:

1. Construirea/extinderea/ finalizarea/modernizarea/ reabilitarea/dotarea cen­tre­lor soci­a­le de zi cu una sau mai mul­te fun­cţiuni, pen­tru copii, vâr­st­nici, pen­tru per­soa­ne adul­te cu diza­bi­li­tă­ţi şi pen­tru alte cate­go­rii de per­soa­ne vul­ne­ra­bi­le, con­form legii, inclu­siv prin schim­ba­rea folo­sin­ței ini­ția­le a clă­di­ri­lor;

2. Construirea/extinderea/ finalizarea/modernizarea/ reabilitarea/dotarea can­ti­ne­lor soci­a­le pen­tru per­soa­ne în risc de sără­cie, inclu­siv prin schim­ba­rea folo­sin­ței ini­ția­le a clă­di­ri­lor;

3. Construirea/extinderea/ finalizarea/modernizarea/ reabilitarea/dotarea locu­in­țe­lor soci­a­le, inclu­siv prin schim­ba­rea folo­sin­ței ini­ția­le a clă­di­ri­lor;

4. Construirea/extinderea/ finalizarea/modernizarea/ reabilitarea/dotarea infras­truc­tu­rii edu­ca­ţio­na­le pen­tru edu­ca­ția tim­pu­rie ante­preș­co­la­ră (cre­șe) și pre­ș­co­la­ră (gră­di­ni­țe), inclu­siv prin schim­ba­rea folo­sin­ței ini­ția­le a clă­di­ri­lor;

5. Construirea/extinderea/ finalizarea/modernizarea/ reabilitarea/dotarea infras­truc­tu­rii edu­ca­ţio­na­le pen­tru învă­țămân­tul gene­ral obli­ga­to­riu (şcoli pen­tru cla­se­le I‑IV,V‑VIII, I‑VIII, inclu­siv nive­lul cla­sei pre­gă­ti­toa­re), inclu­siv prin schim­ba­rea folo­sin­ței ini­ția­le a clă­di­ri­lor;

6. Construirea/extinderea/ finalizarea/modernizarea/ reabilitarea/dotarea clă­di­ri­lor cu func­ții cul­tu­ra­le și/sau recre­a­ti­ve: cen­tre de tine­ret, cen­tre cul­tu­ra­le, cen­tre edu­ca­țio­na­le, cen­tre recre­a­ti­ve, bibli­o­teci, muzee, tea­tre, inclu­siv prin schim­ba­rea folo­sin­ței ini­ția­le a clă­di­ri­lor.

Obser­va­ţii:

a. Într‑o cere­re de finanţa­re pot fi inclu­se mai mul­te clă­diri cu fun­cţi­i­le de mai sus. De ase­me­nea, o clă­di­re poa­te avea mai mul­te fun­cţii din­tre cele menţio­na­te mai sus.
b. Clă­di­ri­le care au/vor avea func­ți­i­le de mai sus se pot înca­dra în cate­go­ria monu­men­te­lor isto­ri­ce. De ase­me­nea, pot face obiec­tul pro­iec­te­lor finan­ța­te prin O.S. 13.1, clă­di­ri­le abandonate/neutilizate, care, după imple­men­ta­rea pro­iec­tu­lui vor dobân­di fun­cţiu­ni­le de mai sus.

În cate­go­ria A de acti­vi­tă­ţi intră şi faci­li­tă­ţi­le spor­ti­ve de mici dimen­siuni (tere­nuri de sport, bazi­ne de înot) ce deser­vesc în mod direct clă­di­ri­le cu func­ți­i­le de mai sus și sunt situ­a­te pe ampla­sa­men­tul aces­to­ra, pre­cum și alte inves­ti­ții din ampla­sa­men­tul clă­di­ri­lor din cate­go­ria A, ce se înca­drea­ză tot în inves­ti­ția de bază (de ex. locuri de joa­că, par­cări de mici dimen­siuni etc).

B. Îmbu­nă­tă­ţi­rea spa­ți­i­lor publi­ce urba­ne
În aceas­tă cate­go­rie sunt spri­ji­ni­te urmă­toa­re­le acti­vi­tă­ți­le eli­gi­bi­le pri­vind construirea/extinderea/ modernizarea/ rea­bi­li­ta­rea infras­truc­tu­rii publi­ce urba­ne, res­pec­tiv:

1. Construirea/extinderea/ modernizarea/reabilitarea dru­mu­ri­lor publi­ce din limi­te­le admi­nis­tra­ti­ve ale UAT oraș/municipiu, indi­fe­rent de cate­go­ria func­țio­na­lă — drum națio­nal, drum jude­țean, stra­dă urba­nă, drum comu­nal, drum vici­nal, asu­pra căru­ia soli­ci­tan­tul deți­ne un drept real și avi­zul admi­nis­tra­to­ru­lui dru­mu­lui, dacă este cazul, con­form legii, pre­cum şi a pistelor/traseelor/pentru bici­cle­te şi/sau pie­to­na­le. De ase­me­nea, pot fi construite/extinse/ modernizate/reabilitate toa­te ele­men­te­le com­po­nen­te ale aces­tor dru­muri publi­ce: par­te caro­sa­bi­lă, pis­te pen­tru bici­cle­te, tra­see pie­to­na­le (tro­tu­a­re), poduri/pasaje, pasa­re­le, mar­ca­je, sema­fo­ri­za­re, tre­ceri de pie­toni, ali­ni­a­men­te de arbori, cana­li­za­ții teh­ni­ce pen­tru rețe­le etc.

Inves­ti­ți­i­le pri­vind ele­men­te­le com­po­nen­te ale dru­mu­ri­lor (de ex. pis­te pen­tru bici­cle­te, tro­tu­a­re, poduri etc) pot fi rea­li­za­te inde­pen­dent de lucră­ri­le pri­vind par­tea caro­sa­bi­lă.
Nu este obli­ga­to­riu ca pistele/traseele pen­tru biciclete/pietonale, construite/modernizate/ extin­se, să facă par­te din cor­pul unui drum.
Se reco­man­dă ca inves­ti­ţi­i­le pri­vind construirea/extinderea/ modernizarea/reabilitarea părţii caro­sa­bi­le a dru­mu­ri­lor publi­ce să fie însoţi­te de com­po­nen­ta de construire/extindere/ modernizare/reabilitare a infras­truc­tu­rii dedi­ca­te cel puţin unui mod de depla­sa­re nemo­to­ri­zat (pietonal/cu bici­cle­ta). În situ­a­ţia în care oraşul/municipiul a ela­bo­rat Pla­nul de mobi­li­ta­te urba­nă dura­bi­lă (inclu­siv dacă teri­to­ri­ul UAT face par­te din­tr-un P.M.U.D ela­bo­rat la nivel de zonă de stu­diu mai extin­să), iar soli­ci­tan­tul demos­trea­ză fap­tul că inves­ti­ţi­i­le de mai sus în infras­truc­tu­ra ruti­e­ră sunt iden­ti­fi­ca­te în P.M.U.D, pro­iec­tul va pri­mi un punc­taj supli­men­tar în eta­pa de eva­lu­a­re teh­ni­că şi finan­ci­a­ră.

2. Construirea/extinderea/ modernizarea/reabilitarea zone­lor pie­to­na­le, inclu­siv prin trans­for­ma­rea unor străzi urba­ne în zone pie­to­na­le.

3. Construirea/extinderea/ modernizarea/reabilitarea par­cu­ri­lor, scu­a­ruri, gră­di­ni­lor publi­ce, alte zone cu spa­ţii verzi, inclu­siv construirea/extinderea/ modernizarea/reabilitarea faci­li­tă­ţi spor­ti­ve și recreațio­na­le de mici dimen­siuni (tere­nuri de sport, locuri de joa­că pen­tru copii etc), per­go­le, alei, etc, rea­bi­li­ta­rea monu­men­te­lor de for public (sta­tui);

4. Faci­li­tă­ţi spor­ti­ve și recreațio­na­le de mici dimen­siuni (de ex. tere­nuri de sport, locuri de joa­că pen­tru copii etc), care nu sunt situ­a­te în par­curi;

Aten­tie! Indi­fe­rent de acti­vi­ta­te, se va avea în vede­re fap­tul că NU este eli­gi­bi­lă construirea/extinderea/ modernizarea/reabilitarea clădirilor/structurilor cu func­ții comer­ci­a­le sau de ali­men­ta­ție publi­că (tera­se, res­ta­u­ran­te etc).

5. Construirea/extinderea/ modernizarea/reabilitarea sis­te­me­lor de supra­ve­ghe­re video și modernizarea/reabilitarea dota­rea dis­pe­ce­ra­tu­lui, inclu­siv prin schim­ba­rea folo­sin­ței ini­ția­le a clă­di­rii;

6. Extinderea/modernizarea/ rea­bi­li­ta­rea reţe­le­lor afe­ren­te ser­vi­ci­i­lor de uti­li­tă­ţi publi­ce (doar ilu­mi­nat public, ali­men­ta­re cu apă, cana­li­za­re mena­je­ră și plu­vi­a­lă) din cadrul cor­pu­lui spa­ți­i­lor publi­ce urba­ne ce fac obiec­tul pro­iec­tu­lui sau pen­tru deser­vi­rea unor zone cu popu­la­ție defa­vo­ri­za­tă și care sunt slab deser­vi­te de ser­vi­ci­i­le de uti­li­tăți publi­ce de mai sus sau pen­tru deser­vi­rea clă­di­ri­lor din cate­go­ria A de mai sus (în afa­ra ampla­sa­men­tu­lui aces­to­ra).

Obser­va­ție:
1. Spa­ți­i­le publi­ce urba­ne de mai sus pot fi înca­dra­te în cate­go­ria monu­men­te­lor isto­ri­ce (cen­tru isto­ric, parc — monu­ment isto­ric etc).


Man­ga­lia News, Mier­curi, 9 mai 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele