PRODUS ROMÂNESC PE PIAȚA IRLANDEZĂ. ROMANIAN PRODUCT EXPO DUBLIN

0
582

USH Pro Busi­ne­ss invi­tă pro­du­că­to­rii și expor­ta­to­rii români, prin Cen­trul de Afa­ceri pen­tru Export, să par­ti­ci­pe la expo­zi­ția inter­națio­na­lă PRODUS ROMÂNESC PE PIAȚA IRLANDEZĂ, Dub­lin, 2–3 iunie 2018.

În ulti­mii ani, s‑a obser­vat o creș­te­re con­ti­nuă a modu­lui în care sunt apre­cia­te pro­du­se­le româ­nești pe pia­ța irlan­de­za, dato­ra­tă cali­tă­ții supe­ri­oa­re și pre­țu­ri­lor com­pe­ti­ti­ve ale aces­to­ra, ceea ce a făcut ca ima­gi­nea pro­du­se­lor impor­ta­te din Româ­nia să fie din ce în ce mai bună.
 
Un fac­tor impor­tant care a deter­mi­nat acest lucru l‑a repre­zen­tat și comu­ni­ta­tea româ­neas­că sta­bi­li­tă în Irlan­da, a doua ca număr după cea polo­ne­ză, care prin pro­mo­va­rea pro­du­se­lor ori­gi­na­re din Româ­nia, ali­men­ta­re și nea­li­men­ta­re, con­fir­mă per­spec­ti­ve­le unei pieţe de des­fa­ce­re în con­ti­nuă dezvol­ta­re.
 
În acest con­text, USH Pro Busi­ne­ss, prin Cen­trul de Afa­ceri pen­tru Export, invi­tă pro­du­că­to­rii și expor­ta­to­rii români, în peri­oa­da 2–3 iunie 2018, la Dub­lin, la a doua edi­ție a expo­zi­ți­ei „PRODUS ROMÂNESC PE PIAȚA IRLANDEZĂ”, eve­ni­ment dedi­cat creă­rii a nume­roa­se oport­u­ni­tă­ţi de export pen­tru fir­me­le par­ti­ci­pan­te din Româ­nia și a unui puter­nic impact pozi­tiv pri­vind atrac­ti­vi­ta­tea și des­chi­de­rea pieţei irlan­de­ze pen­tru pro­du­se­le și brand-uri­le româ­nești, în con­tex­tul Bre­xit.

INVITAȚIA, AICI:

Invi­ta­tie _Expozitie Pro­dus Românesc_Irlanda_2‑3 iun 2018_pr
 
Pen­tru infor­ma­ții supli­men­ta­re puteți acce­sa http://www. ushprobusiness.ro/


UPDATE 27.05.2018: Bra­vo, Ioa­na! Bra­vo, Andrei! Ținem aproa­pe! 


Man­ga­lia News, par­te­ner media în Pro­iec­tul ARCA TV USA, Hous­ton, Texas, 21.05.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele