Primarul Radu Cristian cere Guvernului soluționarea urgentă a situației de la Șantierul Naval Mangalia

0
723
Booking.com

Într‑o scri­soa­re adre­sa­tă pre­șe­din­te­lui Româ­ni­ei, pri­mu­lui-minis­tru și minis­tru­lui Eco­no­mi­ei, edi­lul din Man­ga­lia atra­ge aten­ția că pre­lun­gi­rea stă­rii de incer­ti­tu­di­ne pri­vind situ­a­ţia aces­tui şan­ti­er de lun­gă tra­di­ţie va accen­tua cri­za eco­no­mi­că deja exis­ten­tă şi va avea un impact soci­al nega­tiv pen­tru judeţul Con­stanţa.

”În cali­ta­te de pri­mar al U.A.T. Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, doresc să vă infor­mez asu­pra fap­tu­lui că pre­lun­gi­rea situ­a­ţi­ei de incer­ti­tu­di­ne gene­rea­ză pani­că în rân­dul a mii de oameni care nu au sigu­ran­ța unui loc de mun­că, ști­in­du-se fap­tul că șan­ti­e­rul repre­zin­tă un pol eco­no­mic impor­tant, în indus­tria de con­stru­cţii şi repa­ra­ţii nave. În plus, situ­a­ția exis­ten­tă cre­ea­ză şi un impact soci­al nega­tiv, deo­a­re­ce mii de locuri de mun­că din indus­tria de con­stru­cţii şi repa­ra­ţii nave sunt puse în peri­col”, a sub­li­ni­at pri­ma­rul Radu Cris­ti­an, în docu­men­tul trans­mis ofi­ci­a­li­tă­ți­lor sta­tu­lui.

Acest demers al edi­lu­lui din Man­ga­lia nu este sin­gu­lar, el tră­gând un sem­nal de alar­mă încă de la înce­pu­tul aces­tui an, când, prin­tr-un docu­ment simi­lar, s‑a adre­sat ofi­ci­a­li­tă­ți­lor sta­tu­lui în găsi­rea unei solu­ții ime­di­a­te pen­tru rezol­va­rea situ­a­ți­ei anga­ja­ți­lor de la DMHI.

Per­so­nal, am fost de mai mul­te ori la minis­te­re­le de resort, am tri­mis scri­sori, peti­ții în care am atras aten­ția că la Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia este o bom­bă soci­a­lă cu ceas, care ar putea explo­da în ori­ce moment, dacă nu se sem­nea­ză un con­tract cu un inves­ti­tor stra­te­gic”, a com­ple­tat edi­lul.  

Potri­vit date­lor sta­tis­ti­ce, în 2016, şan­ti­e­rul naval avea 2.399 de anga­ja­ţi pro­prii, ală­tu­ri de cei pes­te 4.700 de anga­ja­ţi ai soci­e­tă­ţi­lor cola­bo­ra­toa­re. În acest moment, aici mai sunt apro­xi­ma­tiv 1.700 de anga­ja­ţi.

”Facem încă o dată apel la dum­ne­a­voas­tră, sti­ma­te Dom­nu­le Preşe­din­te, pen­tru a ana­li­za şi a vă impli­ca direct în solu­ţio­na­rea urgen­tă a situ­a­ţi­ei Şan­ti­e­ru­lui Naval din Man­ga­lia şi în lua­rea unei deci­zii fina­le pri­vind soar­ta aces­tu­ia, ţinând cont de întrea­ga infras­truc­tu­ră exis­ten­tă, de mii­le de locuri de mun­că pen­tru locu­i­to­rii din Man­ga­lia şi loca­li­tă­ţi­le limi­tro­fe, dar şi de nece­si­ta­tea con­ti­nu­ă­rii şi dezvol­tă­rii aces­tu­ia, ca pol stra­te­gic al eco­no­mi­ei naţio­na­le”, a con­chis pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an, în scri­soa­rea adre­sa­tă pre­șe­din­te­lui Româ­ni­ei.

Scri­soa­re Pri­mar Mangalia.pdf

(Comu­ni­cat pri­mit de la biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


Man­ga­lia News, 14 mai 2018.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele