Primăria Mangalia câștigă un sector de plajă și propune schimbarea legislației în domeniu

0
859

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia a câști­gat, recent, un sec­tor de pla­jă, la lici­ta­ția orga­ni­za­tă de Admi­nis­tra­ția Bazi­na­lă de Apă Dobro­gea-Lito­ral. Auto­ri­tă­ți­le loca­le inten­țio­nea­ză să ame­na­je­ze în zona res­pec­ti­vă — sub­sec­tor 6, situ­at pe raza loca­li­tă­ții — o pla­jă publi­că des­ti­na­tă în spe­cial locu­i­to­ri­lor ora­șu­lui. Pla­ja are o supra­fa­ță de 6153 mp și este situ­a­tă în apro­pi­e­rea Por­tu­lui Turis­tic Man­ga­lia.

Muni­ci­pa­li­ta­tea va între­ți­ne pla­ja prin lucrări de igie­ni­za­re și eco­lo­gi­za­re, ampla­sa­rea de coșuri de gunoi și alte acțiuni spe­ci­fi­ce, pe toa­tă dura­ta sezo­nu­lui esti­val. Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an a decla­rat că a decis ca Pri­mă­ria să par­ti­ci­pe la aceas­tă lici­ta­ție, în urma nume­roa­se­lor soli­ci­tări pri­mi­te de la cetă­țeni pri­vind ame­na­ja­rea unei pla­je publi­ce gra­tu­i­te a ora­șu­lui.

Pri­mă­ria Man­ga­lia a făcut acest demers exclu­siv pen­tru locu­i­to­rii ora­șu­lui, pen­tru a le asi­gu­ra aces­to­ra un sec­tor de pla­jă publi­că, cu acces gra­tu­it, fără a fi nevo­iți să plă­teas­că șez­lon­gul sau alte ser­vi­cii impu­se de agen­ții eco­no­mici deți­nă­tori de pla­je”, a expli­cat pri­ma­rul Radu Cris­ti­an.

În opi­nia sa, nu este nor­mal ca ora­șe­le cu acces la mare să plă­teas­că pen­tru a deți­ne o pla­jă în folo­sul comu­ni­tă­ții.

”Con­si­de­răm că ar fi nece­sa­ră schim­ba­rea legi­sla­ți­ei în dome­niu, ast­fel încât admi­nis­tra­ți­i­le loca­le cu acces la lito­ra­lul Mării Negre să bene­fi­cie­ze gra­tu­it de anu­mi­te sec­toa­re de pla­jă, fără a fi nevo­ite să par­ti­ci­pe la lici­ta­ți­i­le orga­ni­za­te de Ape­le Româ­ne”, a mai pre­ci­zat edi­lul din Man­ga­lia.

Radu Cris­ti­an sus­ți­ne că va soli­ci­ta par­la­men­ta­ri­lor de Con­stan­ța să ini­ție­ze un pro­iect de lege în acest sens, pen­tru a veni ast­fel în întâm­pi­na­rea dolean­țe­lor tutu­ror locu­i­to­ri­lor din loca­li­tă­ți­le cu acces la pla­jă.


Man­ga­lia News, 26.05.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele