PRĂPĂD în Portul Turistic Mangalia! VANDALII au distrus corpurile de iluminat montate cu bani europeni. Ce demersuri face primăria

0
428
Booking.com

Ceea ce ar fi tre­bu­it să fie una din­tre cele mai fru­moa­se zone din ora­șul Man­ga­lia, Por­tul Turis­tic, a fost devas­tat de hoţi şi van­dali! Este un “feno­men” care se întâm­plă, din păca­te, de ani de zile. Nu exis­tă stâlp de ilu­mi­nat public care să nu fi fost atins de mâna teri­bi­liș­ti­lor care au furat neo­a­ne­le, au spart gea­mu­ri­le de pro­tec­ție și au trans­for­mat stâl­pii în epa­ve. Zona nu este ilu­mi­na­tă înde­a­juns, iar man­ga­li­o­ții poves­tesc că pro­iec­tul, rea­li­zat pe fon­duri euro­pe­ne pe vre­mea fos­tu­lui edil, este doar o amin­ti­re plă­cu­tă. Admi­nis­tra­ția publi­că dă asi­gu­rări că rea­bi­li­ta­rea ilu­mi­na­tu­lui va înce­pe cât de curând. Nu se poa­te acum, pen­tru că… s‑ar încăl­ca legea!

O plim­ba­re pe fale­za proas­păt rea­bi­li­ta­tă, spre Por­tul Turis­tic Man­ga­lia, te poa­te încăr­ca de ener­gie pozi­ti­vă. Până la un punct. Adi­că până în momen­tul în care dai cu ochii de… nesi­mţi­re! Ilu­mi­na­tul public din port a fost ţin­ta unor indi­vizi care nu au res­pect faţă de bunu­ri­le publi­ce, iar ima­gi­ni­le vor­besc de la sine!

Lucra­rea ar fi tre­bu­it să se afle în garanţie, adi­că neo­a­ne­le ar fi tre­bu­it să se afle, pen­tru men­te­nanţă, în gri­ja fir­mei care le‑a montat de pri­ma dată. Asta, în teo­rie. În rea­li­ta­te, fir­ma care s‑a ocu­pat de monta­rea lor, de pro­iec­tul din bani euro­peni în sine, a fost dizol­va­tă. Din acest motiv, pri­mă­ria a stat ani de zile în instan­ță să dove­deas­că că soci­e­ta­tea res­pec­ti­vă nu mai are cum să se ocu­pe de garan­ția lucră­rii. Repre­zen­tanţii pri­mă­ri­ei nu puteau să facă de capul lor rea­bi­li­ta­rea- ar fi fost caz penal. Însă, anul aces­ta pri­mă­ria a câști­gat pro­ce­sul, iar cât de curând ilu­mi­na­tul din port va intra în rea­bi­li­ta­re, după cum garan­tea­ză repre­zen­tan­ții admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le.

Pri­mă­ria va înce­pe cât se poa­te de repe­de rea­bi­li­ta­rea sis­te­mu­lui de ilu­mi­nat public din Por­tul Turis­tic Man­ga­lia. Până acum au fost făcu­te demer­suri pen­tru repa­ra­ţii pe garan­ție, adi­că să le exe­cu­te fir­ma care a făcut lucra­rea ini­țial. Fir­ma, între timp, s‑a desfi­in­țat și a fost o pro­ce­du­ră de câți­va ani în instan­ță pen­tru a demon­stra că nu mai are cum să efec­tu­e­ze lucra­rea. Rea­bi­li­ta­rea va fi făcu­tă de către pri­mă­rie”, au decla­rat repre­zen­tan­ții Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia.

Cla­u­dia CORBU, replicaonline.ro, 03.05.2018.


Alte arti­co­le pe aceas­tă temă:

Invi­tăm noii con­si­li­eri muni­ci­pali la o scur­tă plim­ba­re prin Por­tul Turis­tic Man­ga­lia (FOTO) — 

Por­tul Turis­tic Man­ga­lia, mier­curi, 17 mai 2017 — 

Cu numai o săp­tămâ­nă îna­in­te de des­chi­de­rea sezo­nu­lui, Por­tul Turis­tic Man­ga­lia ofe­ră un pei­saj mai dezo­lant ca nici­o­da­tă! — 


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele