PMP demarează campania “Alegem primarul în două tururi”

0
238

Par­ti­dul Miş­ca­rea Popu­la­ră a dema­rat cam­pa­nia “Ale­gem pri­ma­rul în două tururi”, prin care îşi pro­pu­ne strân­ge­rea a pes­te 1 mili­on de sem­nă­turi pen­tru reve­ni­rea la ale­ge­rea pri­ma­ru­lui în 2 tururi de scru­tin.

Nevo­ia de a repa­ra erori legis­ta­ti­ve, care au făcut ca demo­cra­ția din Româ­nia să fie afec­ta­tă în mod direct. Una din­tre aces­te erori este ale­ge­rea pri­ma­ri­lor într-un sin­gur tur, des­pre care con­sta­tăm că este o eroa­re poli­ti­că. În pri­mul rând, un par­tid mare cum este PSD își garan­tea­ză con­so­li­da­rea și pos­ta­men­tul pe baza căru­ia obține sco­ruri foar­te mari la urmă­toa­re­le ale­geri.

Spre exem­plu, la Bucu­rești pri­ma­rul a fost ales cu 13,3% din tota­lul lis­tei de ale­gă­tori. Unde sunt vre­mu­ri­le care spu­neau că pri­ma­rul din Bucu­rești se ale­ge cu pes­te un mili­on de voturi? Con­si­de­răm că în momen­tul de față, din cau­za aces­tui mod de a ale­ge pri­ma­rii, aceștia nu mai sunt repre­zen­ta­tivi din punct de vede­re elec­to­ral.

De ase­me­nea, acest sis­tem nu sti­mu­lea­ză pre­zen­ța oame­ni­lor la urne. Sin­gu­ra șan­să de a schim­ba hege­mo­n­ia PSD în ale­ge­ri­le loca­le și par­la­men­ta­re este reve­ni­rea la două tururi în ale­ge­ri­le loca­le.

Vreau să atrag aten­ția că acest sis­tem de ale­geri sca­de repre­zen­ta­ti­vi­ta­tea și în Con­si­li­i­le Jude­țe­ne sau Loca­le”, a decla­rat preşe­din­te­le Tra­ian Băsescu într‑o con­fe­rinţă de pre­să susţi­nu­tă la Pala­tul Par­la­men­tu­lui.

Cam­pa­nia de strân­ge­re de sem­nă­turi a PMP se va desfă­şu­ra până în luna iunie pe stră­zi­le tutu­ror loca­li­tă­ţi­lor din Româ­nia. Echi­pe­le PMP vor împă­rţi pli­an­te în care ara­tă că în mul­te loca­li­tă­ţi exis­tă pri­mari care au fost aleşi cu 7%-10% din­tre cetă­ţe­nii cu drept de vot, iar scru­ti­nul unic de ale­ge­re a edi­lu­lui a dus la lip­sa com­pe­ti­ţi­ei din­tre can­di­da­ţi, scă­de­rea inte­re­su­lui cetă­ţe­ni­lor şi impli­cit a pre­zenţei la vot, pre­cum şi la cre­ş­te­rea reţe­lei de pri­mari şi baroni locali PSD și PNL.

Rea­min­tim că PMP  a depus încă din 2015 un pro­iect legi­sla­tiv pen­tru reve­ni­rea la ale­ge­rea pri­ma­ru­lui în 2 tururi de scru­tin, însă pro­iec­tul a fost res­pins în Par­la­ment de majo­ri­ta­tea PSD-ALDE-UDMR. Anul aces­ta, Par­ti­dul Miş­ca­rea Popu­la­ră a depus un nou pro­iect legi­sla­tiv în acest sens.

”Legea ale­ge­ri­lor loca­le, care a reîn­vi­at USL, a fost vota­tă de PNL și PSD pen­tru a‑și ”con­ser­va” pri­ma­rii aleși. A fost o lege care ”a devi­at” sis­te­mul elec­to­ral local din ROMÂNIA.

Acest  sis­tem de vot din­tr-un sin­gur tur avan­ta­jea­ză cele două par­ti­de, PSD și PNL, în sen­sul că pri­ma­rul iese înving­ă­tor doar cu un sin­gur vot dife­ren­ță față de urmă­to­rul cla­sat.

Ast­fel, atât PNL cât și PSD își con­ser­vă pri­ma­rii deja aleși pe func­ții și nu au înțe­les să sus­ți­nă 2 tururi de ale­geri, care înseam­nă o repre­zen­ta­re mai mare pen­tru pri­ma­rul ce va fi înving­ă­tor, pre­zen­tând însă un risc, ast­fel încât pri­ma­rii care sunt deja pe func­ții să-și poa­tă pier­de man­da­te­le”, a decla­rat Cla­u­diu Palaz.

Pre­șe­din­te PMP Con­stan­ța,

Cla­u­diu-Ior­ga Palaz.


Man­ga­lia News, Sâm­bă­tă, 5 mai 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele