Peste 91.900 de pachete cu țigări de contrabandă descoperite în urma unor percheziţii domiciliare în municipiul Constanța!

0
498

Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Găr­zii de Coas­tă, sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ru­lui de caz din cadrul Par­che­tu­lui de pe lân­gă Cur­tea de Apel Con­stanţa, au efec­tu­at zile­le tre­cu­te 10 per­che­zi­ţii domi­ci­li­a­re pe raza muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa, fiind ridi­ca­te, în vede­rea con­fis­că­rii, pes­te 91.900 pache­te cu ţigări, diver­se sume de bani, arti­co­le elec­tro­ni­ce  şi au fost indis­po­ni­bi­li­za­te opt auto­tu­ris­me.

În peri­oa­da noiem­brie 2017 – apri­lie 2018, în urma acti­vi­tă­ţi­lor infor­ma­tiv-ope­ra­ti­ve desfă­şu­ra­te de poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Găr­zii de Coas­tă — Ser­vi­ci­ul Pre­ve­ni­rea și Com­ba­te­rea Migra­ți­ei Ile­ga­le și Infrac­țio­na­li­tă­ții Trans­fron­ta­li­ere, împre­u­nă cu lucră­tori din cadrul S.C.M.I.I.T. al Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral al Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră, cu spri­ji­nul S.T.P.F. Con­stan­ța, s‑a sta­bi­lit că mai mul­te per­soa­ne de pe raza judeţu­lui Con­stanţa au ca prin­ci­pa­lă pre­o­cu­pa­re con­tra­ban­da cu ţigări, sens în care s‑au des­fă­șu­rat mai mul­te acti­vi­tăți spe­ci­fi­ce în vede­rea docu­men­tă­rii cazu­lui.

Ast­fel, în data de 05.05.2018, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Găr­zii de Coas­tă au oprit în tra­fic, în muni­ci­pi­ul Con­stanţa, o auto­u­ti­li­ta­ră în care se aflau doi cetă­ţeni români, în vâr­stă de 32 și 52 de ani, domi­ci­li­ați pe raza judeţu­lui Con­stanţa, des­pre care exis­tau date și infor­ma­ții că sunt impli­cați în acti­vi­tă­ţi de con­tra­ban­dă cu țigări. Deo­a­re­ce în auto­ve­hi­cul au fost iden­ti­fi­ca­te baxuri ce con­ți­neau pache­te cu țigări fără mar­ca­je fis­ca­le, băr­ba­ții au fost duși la sedi­ul Găr­zii de Coas­tă, în vede­rea con­ti­nu­ă­rii cer­ce­tă­ri­lor.

Tot­o­da­tă, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră, sub direc­ta coor­do­na­re a pro­cu­ro­ru­lui de caz din cadrul Par­che­tu­lui de pe lân­gă Cur­tea de Apel Con­stanţa, au  pus în apli­ca­re zece man­da­te de per­che­zi­ţie domi­ci­li­a­ră emi­se de jude­că­to­rul de drep­turi și liber­tăți din cadrul Jude­că­to­ri­ei Con­stan­ța — Sec­ția Pena­lă, la mai mul­te imo­bi­le de pe raza judeţu­lui Con­stanţa, în vede­rea iden­ti­fi­că­rii și a altor can­ti­tăți de țiga­re­te pro­ve­ni­te din con­tra­ban­dă.

Ast­fel, în urma efec­tuă­rii per­che­zi­ţi­i­lor domi­ci­li­a­re au fost iden­ti­fi­ca­te și ridi­ca­te în vede­rea con­fis­că­rii urmă­toa­re­le bunuri și valori: 91.912 pache­te cu ţigări de con­tra­ban­dă măr­ci­le Pala­ce, Roth­mans, Fast, Ele­gan­ce, Ashi­ma, Mar­ble, Assos, Com­pli­ment şi Gol­den­ga­te, în valoa­re esti­ma­tă de 919.120 lei, au fost indis­po­ni­bi­li­za­te opt auto­tu­ris­me, eva­lu­a­te la 270.000 lei, arti­co­le elec­tro­ni­ce în valoa­re de 8.000 lei şi  dife­ri­te sume de bani.

De ase­me­nea, au fost adu­se la sedi­ul Găr­zii de Coas­tă cinci per­soa­ne, cu vâr­ste cuprin­se între 39 și 61 de ani, domi­ci­li­a­te pe raza judeţu­lui Con­stanţa, în vede­rea con­ti­nu­ă­rii cer­ce­tă­ri­lor.

În pre­zent, anche­ta este în curs de des­fă­șu­ra­re la sedi­ul Par­che­tu­lui de pe lân­gă Cur­tea de Apel Con­stanţa, în care se efec­tu­ea­ză acte de urmă­ri­re pena­lă de către pro­cu­ro­rul de caz și poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră, urmând a fi dis­pu­se măsuri pre­ven­ti­ve după audi­e­rea sus­pec­ți­lor și incul­pa­ți­lor.

Men­țio­năm fap­tul că poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Găr­zii de Coas­tă au bene­fi­ci­at de spri­ji­nul lucră­to­ri­lor spe­cia­li­zați din cadrul  Dire­cţi­ei Ope­ra­ţiuni Spe­ci­a­le  — Inspec­to­ra­tul Gene­ral al Poli­ți­ei Româ­ne și al inspec­to­ri­lor vamali din cadrul Biro­u­lui Vamal Con­stan­ța Sud.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply