O dramă între două comedii, în weekend, la Teatrul de Stat Constanţa

0
153
https://www.mangalianews.ro/

După mini­va­canţa de 1 Mai, petre­cu­tă de cei mai mulţi în natu­ră, con­stă­nţe­nii ama­tori de tea­tru se vor putea delec­ta cu un pro­gram de wee­kend vari­at, la Tea­trul de Stat Con­stanţa (TSC).

Vineri, 4 mai, la ora 19.00, spec­ta­to­rii sunt aştep­ta­ţi la „CEA MAI FRUMOASĂ SOȚIE”, un spec­ta­col rea­li­zat de Mihai Con­stan­tin Ranin (regie, sce­no­gra­fie și ilus­tra­ție muzi­ca­lă) după pie­sa lui Eugè­ne Labi­che. Spec­ta­co­lul ofe­rit de TSC spec­ta­to­ri­lor con­stăn­țeni este o come­die de situ­a­ție din lumea bur­ghe­zi­ei pari­zie­ne, în care intri­ga se țese în jurul unei prea­fru­moa­se femei, cur­ta­te de toți băr­ba­ții din jurul ei. Acest rol va fi jucat de Geor­gi­a­na Rusu.

Vor mai urca pe sce­nă Liviu Mano­la­che, Nico­dim Ungu­rea­nu, Andrei Can­ta­ra­giu, Remus Archip, Andu Axen­te, Lui­za Mar­ti­ne­scu, Adri­an Dumi­tres­cu, Ale­xan­dru Iacov, Lau­ra Cră­ciun, Dia­na Vie­riu, Cos­min Miha­le și Gelu Cio­ba­nu.

Sâm­bă­tă, 5 mai, la ora 19.00, schim­băm regis­trul, căci este pro­gra­ma­tă pie­sa lui August Strin­d­berg „DE PAȘTI. SĂPTĂMÂNA PATIMILOR”, o dra­mă cu per­so­na­je sim­bo­li­ce şi cu o atmosfe­ră spi­ri­tu­a­li­za­tă.

Este un spec­ta­col de Zol­tan Scha­pi­ra, care a tra­dus pie­sa lui Strin­d­berg, a con­ce­put regia artis­ti­că, deco­ru­ri­le, ilus­tra­ția muzi­ca­lă și ilus­tra­ția video, și de Oli­via Cos­tea, spe­cia­lis­tă în psi­ho­de­sign, asis­tent de regie și rea­li­za­toa­rea cos­tu­me­lor. Acto­rul Dorel Vișan face par­te din dis­tri­bu­ție, într‑o apa­ri­ție video ine­di­tă. Ală­tu­ri de el publi­cul con­stăn­țean îi va putea vedea pe Maria Lupu, Adri­an Dumi­tres­cu, Ana Maria Ște­fan, Lau­ra Ior­dan Adri­an, Mihai Sorin Vasi­les­cu și Andrei Can­ta­ra­giu. Asis­tent de sce­no­gra­fie este Lăcră­mi­oa­ra Dumi­traș­cu.

Reve­nim la come­die dumi­ni­că, 6 mai, la ora 19.00, când acto­rii TSC vor juca o pie­să cu mare pri­ză la public, şi anu­me „NUNTA LUI FIGARO” de Pier­re Beau­mar­chais. Pie­se­le din seria Figa­ro ale dra­ma­tur­gu­lui fran­cez mai cuprind „Băr­bie­rul din Sevi­l­la” şi „Mama vino­va­tă”, toa­te fiind cen­zu­ra­te, la vre­mea când au fost scri­se, adi­că la sfârşi­tul seco­lu­lui al XVI­II-lea, de rege­le Ludo­vic al XVI-lea, care nu gus­ta sati­ra la adre­sa aris­to­cra­ţi­ei fran­ce­ze. Totu­şi, când ele au pri­mit apro­ba­rea de a fi juca­te, s‑au bucu­rat de un mare suc­ces chiar şi în rân­dul aris­to­cra­ţi­lor. Ope­ra lui Mozart cu ace­la­şi titlu a fost cân­ta­tă pen­tru pri­ma dată în 1786, la doi ani după debu­tul pie­sei de tea­tru.

Figa­ro va fi inter­pre­tat, pe sce­na TSC, de acto­rul Tani Şte­fu. Ală­tu­ri de el, Bogdan Cara­gea, Lui­za Sari­van, Lui­za Mar­ti­ne­scu, Cris­ti­na Oprean, Lana Mos­ca­liuc, Cos­min Miha­le, Flo­ren­tin Roman, Lau­ra Cră­ciun, Mir­cea-Dumi­tru Siro­ma­șen­co, Dan Cojo­ca­ru, Ale­xan­dru Iacov, Danie­la Ivan­ciu se vor între­ce în replici de un umor care nu şi‑a pier­dut savoa­rea la mai mult de 200 de ani de când au fost ros­ti­te pen­tru pri­ma dată. Regia este sem­na­tă de Cris­ti­an Ioan, iar sce­no­gra­fia, de Gabrie­la Nico­la­es­cu.


Man­ga­lia News, Joi, 3 mai 2018.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele