Municipiul Mangalia s‑a înfrățit cu districtul Beylikdüzü ce aparține de Istanbul, Turcia

0
570

Pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an a efec­tu­at, marți, o vizi­tă la Istan­bul, pen­tru a sem­na un pro­to­col de cola­bo­ra­re cu edi­lul dis­tric­tu­lui Bey­li­k­dü­zü, dom­nul Ekrem Ima­mo­glu. În cadrul aces­tei înfră­țiri, cele două muni­ci­pa­li­tăți vor inten­si­fi­ca par­te­ne­ri­a­tul în plan cul­tu­ral, edu­ca­țio­nal și admi­nis­tra­tiv.

Uni­tă­ți­le de învă­țământ din Man­ga­lia efec­tu­ea­ză, deja, schim­buri de expe­rien­ță cu insti­tu­ții simi­la­re din Tur­cia, iar de acum îna­in­te ele­vii noș­tri se vor putea depla­sa inclu­siv la Bey­li­k­dü­zü, un impor­tant dis­trict al Istan­bu­lu­lui”, a decla­rat pri­ma­rul Radu Cris­ti­an.

El a mai spus că înfră­ți­rea a fost posi­bi­lă în urma demer­su­ri­lor oame­ni­lor de afa­ceri turci din jude­țul Con­stan­ța, dat fiind fap­tul că în Man­ga­lia exis­tă o impor­tan­tă comu­ni­ta­te musul­ma­nă. Pe dura­ta vizi­tei, mem­brii dele­ga­ți­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia au vizi­tat Cen­trul Cul­tu­ral Ata­turk, iar cei doi edili au dis­cu­tat des­pre atra­ge­rea inves­ti­to­ri­lor turci în zona de sud a jude­țu­lui Con­stan­ța, inclu­siv in dome­ni­ul turis­tic.

Bey­li­k­dü­zü este un dis­trict din Istan­bul, având o popu­la­ție de apro­xi­ma­tiv 320.000 de locu­i­tori și o des­chi­de­re de pes­te 14 km pe coas­ta Mării Mar­ma­ra. (Comu­ni­cat pri­mit de la biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


N.r: Wiki­pe­dia: Bey­li­k­dü­zü este un car­ti­er din subu­r­bi­i­le euro­pe­ne ale Istan­bu­lu­lui, măr­gi­nit la nord de Marea Mar­ma­ra, la sud de Esenyurt, la est de Büyü­kçe­k­me­ce si la vest de Avcı­lar.


Man­ga­lia News, 09.05.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply