Municipalitatea nu mai are bani să își plătească polițiștii locali, dar vrea să aloce 100.000 de euro pentru… demolarea unei barăci!

0
747

Edi­tia de Sud: Vești tris­te pen­tru cei 26 de anga­jați ai Poli­ți­ei Loca­le Man­ga­lia: reu­niți în ședin­ță ordi­na­ră de con­si­liu, ale­șii urbei au decis, cu majo­ri­ta­te de voturi, “tăie­rea” nor­mei de hra­nă pen­tru agen­ții de ordi­ne.

Pro­iec­tul de hotă­râre “pri­vind înce­ta­rea acor­dă­rii nor­mei de hra­nă pen­tru per­so­na­lul din cadrul Direc­ți­ei Poli­ția Loca­lă” a stâr­nit reac­ți­i­le opo­zi­ți­ei din Con­si­li­ul Local. “Avem bani pen­tru diver­se eve­ni­men­te și nu sun­tem în sta­re să plătim sala­ri­i­le aces­tor oameni? Sunt 26 de anga­jați la Poli­ția Loca­lă. Nor­ma de hra­nă este de 32 de lei pe zi pen­tru fie­ca­re anga­jat, deci este vor­ba de 600 de lei pe lună pen­tru fie­ca­re per­soa­nă”, a decla­rat con­si­li­e­rul local Paul Folea­nu.

Fără votul ale­și­lor PSD și ALDE, pro­iec­tul a tre­cut la vot, poli­țiș­tii locali fiind, ast­fel, vădu­viți de cir­ca o tre­i­me din sala­ri­ul lunar.

Nu la fel de zgâr­ciți s‑au ară­tat con­si­li­e­rii când a fost vor­ba des­pre sume cu totul ame­ți­toa­re, chel­tu­i­te pe obiec­ti­ve și pro­iec­te care nu își regă­sesc o uti­li­ta­te ime­di­ată. Potri­vit pri­ma­ru­lui local Cris­ti­an Radu, suma de 13 mili­oa­ne de lei, împru­mu­ta­tă în nume­le man­ga­li­o­ți­lor, ar urma să fie uti­li­za­tă, prin­tre alte­le, pen­tru asfal­tări și ame­na­ja­rea de tro­tu­a­re, dar și pen­tru par­ti­ci­pa­rea la lici­ta­ția ini­ția­tă de DADL pen­tru sec­toa­re­le de pla­jă din zonă.

Con­si­li­e­rul local Nico­lae Moro­ia­nu a pro­pus ca, în locul achi­zi­țio­nă­rii unei insta­la­ții de sono­ri­za­re de, aten­ție!, un mili­on de euro, banii cu pri­ci­na să fie folo­siți pen­tru dema­ra­rea lucră­ri­lor de con­stru­i­re a unei școli adec­va­te pen­tru ele­vii de la “Gala Galac­tion”. Pro­iec­tul con­si­li­e­ru­lui a fost cata­lo­gat drept o sim­plă pro­pu­ne­re, fără sorți de izbân­dă, toc­mai de către vice­pri­ma­rul urbei, Dra­goș Ange­les­cu, care a spus că ori­ce sumă lua­tă din împru­mu­tul făcut în nume­le Man­ga­li­ei, de către pri­mă­rie, tre­bu­ie să aibă și un stu­diu de feza­bi­li­ta­te, un pro­iect și o mul­ți­me de alte docu­men­te.

Pro­pu­ne­rea lui Nico­lae Moro­ia­nu a fost sus­ți­nu­tă par­ți­al și de Paul Folea­nu, care a decla­rat că, deși nu are un pro­iect fina­li­zat, suma nece­sa­ră con­stru­i­rii unei școli noi poa­te fi buge­ta­tă, iar ulte­ri­or se pot pune la punct toa­te docu­men­te­le. Pro­pu­ne­rea nu a fost sus­ți­nu­tă decât de con­si­li­e­rii PSD-ALDE și nu a întru­nit cvo­ru­mul nece­sar. Nici pro­pu­ne­rea de alo­ca­re a 15.000 de euro Coru­lui de Copii Cal­la­tis, mul­ti­plu lau­re­at la con­cur­suri inter­națio­na­le, pen­tru vii­toa­re­le depla­sări în țară și stră­i­nă­ta­te nu a tre­cut de votul con­si­li­e­ri­lor majo­ri­tari.

În schimb, au fost apro­ba­te, în una­ni­mi­ta­te, pro­pu­ne­ri­le de supli­men­ta­re a sume­lor ce vor fi chel­tu­i­te pen­tru eve­ni­men­te­le de Ziua Copi­lu­lui (pro­pu­ne­rea prof. Mihai Sorin) – 50.000 de lei, pre­cum și Ziua Gea­mi­ei Esma­han Sul­tan (pro­pu­ne­rea lui Ozghiun Mena­bit) – 50.000 de lei.

Supli­ment” de 450.000 de lei, pen­tru demo­la­rea unei clă­diri a pri­mă­ri­ei!

Con­si­li­e­rii au res­pins, e drept, la mus­ta­ță, un pro­iect de hotă­râre cel puțin ciu­dat. În timp ce muni­ci­pa­li­ta­tea se plân­ge de lip­sa de fon­duri pen­tru con­stru­i­rea unei școli, sau, pur și sim­plu, pen­tru nor­ma de hra­nă a poli­țiș­ti­lor locali, iată că, pe ordi­nea supli­men­ta­ră a ședin­ței de con­si­liu, s‑a regă­sit “apro­ba­rea docu­men­ta­ți­ei teh­ni­ce afe­ren­tă pro­iec­tu­lui Demo­la­re Bara­ca O, întoc­mi­tă de SC Domi­no Smart Cons SRL”, din Car­ti­e­rul Barăci, de pe stra­da M.I. Dobro­gea­nu. Con­cret, exe­cu­ti­vul muni­ci­pi­u­lui le‑a cerut ale­și­lor locali să fie de acord cu alo­ca­rea sumei de 450.000 de lei, pen­tru demo­la­rea une­ia din­tre bară­ci­le ce adă­pos­tesc, de ani de zile, zeci de fami­lii nevo­ia­șe din Man­ga­lia.

Vom demo­la toa­te aces­te barăci, în care se găsesc, din păca­te, foar­te mulți infrac­tori. În scurt timp vom eva­cua pe cei căro­ra le-am ofe­rit locuri de mun­că, dar care le-au refu­zat și care, în case­le pri­mă­ri­ei fiind, au acu­mu­lat dato­rii foar­te mari. Fami­li­i­le seri­oa­se le vom pro­te­ja și le vom muta în alte locu­in­țe”, a decla­rat, în des­chi­de­rea ședin­ței de con­si­liu, Cris­ti­an Radu, pri­mar.

Pro­iec­tul demo­lă­rii Bară­cii “O” s‑a aflat pe ordi­nea supli­men­ta­ră de zi, ast­fel încât, au spus con­si­li­e­rii de opo­zi­ție, abia în cur­sul nop­ții au aflat de el. Suma exor­bi­tan­tă, de aproa­pe 100.000 de euro, pen­tru demo­la­rea unei sim­ple clă­diri, cu câte­va came­re, a stâr­nit indig­na­rea nu doar a opo­zi­ți­ei, ci și a celor aflați în sală, mai ales că mot­to-ul între­gii ședin­țe a fost lip­sa bani­lor la buge­tul local! Pro­iec­tul, care avea nevo­ie de votul a două tre­imi din ale­șii locali, a fost res­pins cu votul PSD, ALDE și UNPR.

Tre­bu­ie men­țio­nat și fap­tul că, o bara­că simi­la­ră, a fost demo­la­tă aproa­pe com­plet, fără niciun leu, chiar de către locu­i­to­rii din zonă (foto).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele