MINAC LE PREGĂTEȘTE CONSTĂNȚENILOR O MULȚIME DE SURPRIZE

0
495

Noap­tea Muze­e­lor este unul din­tre cele mai îndră­gi­te eve­ni­men­te cul­tu­ra­le ini­ția­te de Minis­te­rul Cul­tu­rii şi Comu­ni­că­rii din Franţa, care a prins nu doar în țară ci și la malul mării. Muze­ul de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie Con­stanţa își des­chi­de por­ți­le pen­tru publi­cul con­stăn­țean iubi­tor de cul­tu­ră, sâm­bă­tă, 19 mai.

Con­tac­tat de echi­pa opiniaonline.ro, muze­o­gra­ful dr. Lavi­nia Dumi­traș­cu, ne‑a măr­tu­ri­sit că MINAC le mai pre­gă­teș­te încă o sur­pri­ză con­stăn­țe­ni­lor. Este vor­ba de dub­la lan­sa­re de car­te a  pre­șe­din­te­lui fili­a­lei din Man­ga­lia a Cul­tu­lui Ero­i­lor, Emil Cor­ne­liu Ninu.

”Joi, 17 mai, ora 12.00, de Ziua Ero­i­lor, Emil Cor­ne­liu Ninu își lansea­ză două volu­me. Cele două lucrări care vor fi adu­se în fața publi­cu­lui, „Bra­vii noș­tri vete­rani de răz­boi“ și „Ero­ul din fami­lia mea“, sunt niș­te cre­a­ții deosebite. 

Cel din urmă volum, „Ero­ul din fami­lia mea“, cuprin­de, după cum se men­țio­nea­ză pe coper­tă, „cre­a­ții pre­mi­a­te la cea de‑a V‑a edi­ție a con­cur­su­lui oca­zio­nat de săr­bă­to­ri­rea, pe 26 mai 2017, a Zilei Înăl­ță­rii Dom­nu­lui. Dom­nul Emil Cor­ne­liu Ninu este pre­șe­din­te­le fili­a­lei din Man­ga­lia a Cul­tu­lui Eroilor”. 

”Voi pre­zen­ta căr­ți­le ală­tu­ri de direc­to­rul muze­u­lui, Sorin Mar­cel Coles­niuc și de colo­ne­lul în rezer­vă Remus Maco­vei, care este pre­șe­din­te­le al Aso­ci­a­ți­ei Cul­tu­lui Ero­i­lor Regi­na Maria, fili­a­la Con­stan­ța. Ne ală­tu­răm și în acest an insti­tu­ți­i­lor de cul­tu­ră care își des­chid por­ți­le publi­cu­lui inte­re­sat cu oca­zia eve­ni­men­tu­lui Noap­tea Muze­e­lor, care va avea loc sâm­bă­tă, 19 mai. Publi­cul va avea par­te de un con­cert extra­or­di­nar de jazz mar­ca Har­ry Tavi­ti­an, de un spec­ta­col al Tea­tru­lui de Stat, dar și de gru­puri de recon­sti­tu­i­re isto­ri­că”, a decla­rat pen­tru opiniaonline.ro, muze­o­gra­ful dr. Lavi­nia Dumitrașcu.

Noap­tea Muze­e­lor este un eve­ni­ment  patro­nat  de Con­si­li­ul Euro­pei, de UNESCO și de Con­si­li­ul Inter­națio­nal al Muze­e­lor (ICOM). (sur­sa: opiniaonline.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply