Mașina care le‑a fascinat pe cele mai frumoase femei [album FOTO]

0
599

Mași­na care le‑a fas­ci­nat pe cele mai fru­moa­se femei. În acest wee­kend, pe 19 și 20 mai 2018, a avut loc la Teliu, în jude­țul Bra­șov, eta­pa a doua a Cam­pi­o­na­tu­lui Națio­nal de Vite­ză în Coas­tă Dun­lop 2018. 

Mași­na elec­tri­că a fost din nou punc­tul de atrac­ție al vizi­ta­to­ri­lor pasio­nați de adre­na­li­nă, pe cât de curi­oși să afle deta­lii teh­ni­ce des­pre silen­ți­oa­sa mași­nă, pe atât de atrași de atmosfe­ra vse­lă din echi­pa Kau­fland E‑Rally Team, care le‑a avut ca invi­ta­te pe două din­tre cele mai fru­moa­se femei din Româ­nia, pe post de copi­loți.

Deți­nă­toa­re de nume­roa­se titluri de Miss, Bian­ca Con­stan­tin și Cori­na Nev­nea ne-au repre­zen­tat țara în toa­te col­țu­ri­le lumii, pre­cum Sta­te­le Uni­te, Core­ea de Sud, Chi­na, Hong Kong, Ger­ma­nia, Baha­mas etc.

Insta­la­te regu­la­men­tar în dreap­ta pilo­tu­lui Sorin Ghi­soi, mul­ti­plu cam­pi­on națio­nal în com­pe­ti­ții de vite­ză, ele au încer­cat în pre­mie­ră sen­za­ți­i­le tari ale unei expe­rien­țe de neu­i­tat cu pri­ma mași­nă elec­tri­că de cur­se din Româ­nia.

Nici ploa­ia nu le‑a inti­mi­dat, ast­fel că Bian­ca Con­stan­tin, care a ales să-și petrea­că ziua de naș­te­re la acest eve­ni­ment, poves­teș­te: “Eu sunt cura­joa­să în gene­ral, dar la pri­ma eta­pă când i‑am văzut pe invi­tați că se dădeau jos puțin bul­ver­sați, m‑a apu­cat neli­niș­tea. Pană și poli­țis­tul Mari­an Godi­nă a măr­tu­ri­sit că a murit de fri­că în pri­ma cur­bă, fiind pri­ma dată când a încer­cat și el aceas­tă expe­rien­ță. Ori­cum, nu regret nicio secun­dă ca am venit aici de ziua mea, expe­rien­ța asta mi‑a dat par­că pute­re, sen­za­ția de după este că acum pot să fac ori­ce. Mul­țu­mesc mult echi­pei Kau­fland E‑Rally Team pen­tru cado­ul ine­dit, o doză con­sis­ten­tă de adre­na­li­nă!” a decla­rat Bian­ca Con­stan­tin, Miss Uni­ver­se 2009.

La rân­dul el, Cori­na Niv­nea, de 24 ani, a poves­tit: ”Mi‑a plă­cut foar­te tare! M‑aș mai da încă de o sută de ori! Cu sigu­ran­ță o să mai vin, mai ales că echi­pa este atât de pri­e­te­noa­să și de fru­moa­să, că mi‑e drag să vin și la eta­pe­le urmă­toa­re. Și nici nu mi‑a fost fri­ca deloc” înche­ie fru­moa­sa mol­do­vean­că, deți­nă­toa­rea titlu­ri­lor Miss Glo­bal Beau­ty Que­en 2015 (Core­ea de Sud) și Miss Tou­rism Inter­națio­nal 2017 (Chi­na).

Cele două fru­moa­se au pro­mis că se vor întoar­ce la noua lor cuce­ri­re, mași­na elec­tri­că, pe 9 și 10 iunie, când are loc la Poia­na Bra­șov eta­pa a tre­ia din Cam­pi­o­na­tul Națio­nal de Vite­ză în Coas­tă Dun­lop 2018. La aceas­tă eta­pă sunt aștep­ta­te câte­va mii de admi­ra­tori ai spor­tu­ri­lor de vite­ză, din întrea­ga țară.

Bian­ca Con­stan­tin

După mai mul­te titluri de Miss, Bian­ca  Con­stan­tin a obți­nut titlul Miss Uni­ver­se 2009, a absol­vit Facul­ta­tea de Drept, a lucrat în tele­vi­ziu­ne cu Mir­cea Radu, a pre­zen­tat apoi o emi­siu­ne de antre­pre­no­ri­at la Money Chan­nel, după care chiar a deve­nit o antre­pre­noa­re de suc­ces, admi­nis­trân­du-și sin­gu­ră busi­ne­ss-ul cu bră­țări nau­ti­ce Old Ski­pper. Tot ea a fost model pen­tru pri­ma cam­pa­nie de vân­za­re ofi­ci­a­lă a Vic­to­ri­a­’s Secret în Româ­nia.

Pli­nă de via­tă și mereu vese­lă, Bian­ca nu poa­te tre­ce nici­o­da­tă neob­ser­va­tă, cuce­rind instant pe toa­tă lumea cu ochii ei verzi și zâm­be­tul ire­zis­ti­bil.

Cori­na Niv­nea

La fel, Cori­na Niv­nea este o mol­do­vean­că fru­moa­să care impre­sio­nea­za prin tră­să­tu­ri­le deo­se­bi­te și cor­pul ca o feli­nă. Deși are în pal­ma­res par­ti­ci­pă­ri la con­cur­suri inter­națio­na­le de fru­mu­se­țe pre­cum Miss Glo­bal Beau­ty Que­en 2015 (Core­ea de Sud) și Miss Tou­rism Inter­națio­nal 2017 (Chi­na), puțini știu des­pre Cori­na că este pasio­na­tă de adre­na­li­nă, dar și de gri­jă față de medi­ul incon­ju­ră­tor. De ace­ea, în acest wee­kend și‑a indrep­tat aten­ția către pro­iec­tul “Kau­fland e‑Rally Team”, unde vede­tă a fost mași­na revo­lu­tio­na­ră ce nu polu­ea­ză chi­mic și nici fonic.

În urma obți­ne­rii titlu­ri­lor, atât Bian­ca, cât și Cori­na, au deve­nit amba­sa­doa­re ale unor orga­ni­za­ții cari­ta­bi­le, dar și ale fru­mu­se­ții româ­nești în lume, pro­mo­van­du-și tot­o­da­tă țara ca punct de atrac­ție pen­tru turiș­tii stră­ini, dar și pen­tru poten­ți­a­lii inves­ti­tori.


Man­ga­lia News, 22.05.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply