MANGALIA NEWS A DEPĂȘIT 7 MILIOANE DE VIZUALIZĂRI!
Astăzi, 12 mai 2018, am stabilit un NOU RECORD!

0
353

AM DEPĂȘIT 7 MILIOANE DE VIZUALIZĂRI și avem 1.204.687 de uti­li­za­tori unici! (la ora redac­tă­rii arti­co­lu­lui). După cum ne anun­ță Goo­gle Ana­ly­tics, astăzi, 12 mai 2018, coti­dia­nul onli­ne MANGALIA NEWS a sta­bi­lit un NOU RECORD

Pen­tru aceas­tă per­for­man­ță, le mul­țu­mim în pri­mul rând citi­to­ri­lor noș­tri con­sec­venți. Mul­țu­mim, de ase­me­nea, cola­bo­ra­to­ri­lor, repor­te­ri­lor volun­tari, foto-repor­te­ri­lor, echi­pei teh­ni­ce, tutu­ror celor care ne-au scris sau au comen­tat pe mar­gi­nea mate­ri­a­le­lor publi­ca­te. Dorim în con­ti­nu­a­re să infor­măm prompt și con­cret pe toți pri­e­te­nii coti­dia­nu­lui Man­ga­lia News și ai pagi­ni­lor cores­pon­den­te de pe prin­ci­pa­le­le rețe­le de soci­a­li­za­re, des­pre subiec­te­le impor­tan­te ale zilei, cu arie cât mai lar­gă de cuprin­de­re. 

De ace­ea, sun­tem și aici:
Man­ga­lia News Punc­tRo, pe Face­bo­ok;
Man­ga­lia News, pe Twit­ter;
Man­ga­li­a­New­sRo­ma­nia, pe Goo­gle+
Man­ga­lia News, pe You­Tu­be;
Man­ga­lia News, pe Issuu.com

Man­ga­lia News, coti­dian onli­ne bine infor­mat. Știri din Man­ga­lia, Știri din sudul lito­ra­lu­lui, Știri din lumea lar­gă.

Man­ga­lia News, pun­te tran­sa­tlan­ti­că între româ­nii de Aca­să și cei din Dias­po­ra.

Man­ga­lia News, par­te­ner media în Pro­iec­tul ARCA TV USA, Tele­vi­ziu­nea româ­ni­lor de pre­tu­tin­deni!

Ținem cât mai aproa­pe! Cine ni se ală­tu­ră, Câști­gă!

Scri­eți-ne în con­ti­nu­a­re pe adre­sa de e‑mail: [email protected]

Vă invi­tăm să citiți și arti­co­lul 

Man­ga­lia News, coti­dia­nul onli­ne care lea­gă sufle­teș­te Marea Nea­gră de Atlan­tic


Man­ga­lia News, Sâm­bă­tă, 12 mai 2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele