Lola Astanova, considerată cea mai sexy pianistă din lume: „Este amuzant să aud «experţi» care acţionează doar în baza stereotipurilor vizuale“ [VIDEO]

0
1531

Ori­gi­na­ră din Uzbe­kis­tan, Lola Asta­no­va (32 de ani) tră­ieş­te din 2001 în Ame­ri­ca şi a deve­nit fai­moa­să pen­tru modul în care inter­pre­tea­ză com­po­zi­ţi­i­le lui Cho­pin, Lis­zt şi Rah­ma­ni­nov. La con­cer­te şi fil­mări se îmbra­că în rochii scur­te şi poar­tă pan­tofi cu toc, dar nu asta e impor­tant: acum şase ani a avut un con­cert solo la pres­ti­gi­o­sul Carn­e­gie Hall din New York. Lola Asta­no­va a acor­dat un inter­viu în exclu­si­vi­ta­te pen­tru „Wee­kend Ade­vă­rul“.

Pos­tă­ri­le Lolei Asta­no­va, în care îşi ara­tă picioa­re­le lungi şi chi­pul de foto­mo­del în timp ce cân­tă la pian, atrag mii de comen­ta­rii de la fani. Asta­no­va a înce­put să cân­te la pian de la 6 ani şi a stu­di­at la Con­ser­va­to­rul de Stat „Ceai­ko­v­s­ki“ din Mosco­va, luând lecţii de la repu­ta­tul pro­fe­sor Lev Nau­mov. La 8 ani, Lola Asta­no­va susţi­nea deja con­cer­te în toa­tă Euro­pa. În urmă cu şase ani, a susţi­nut un con­cert solo la pres­ti­gi­o­sul Carn­e­gie Hall din New York.

Pro­gra­mul spe­cial de tele­vi­ziu­ne All-Star Orches­tra „Visions of New York“, în care Asta­no­va a inter­pre­tat „Rap­so­dia Albas­tră“ a lui Ger­shwin, ală­tu­ri de Gerard Schwarz şi All-Star Orches­tra, a fost recom­pen­sat cu Pre­mi­ul Emmy în 2016. Lola Asta­no­va a susţi­nut mai mul­te con­cer­te ală­tu­ri de cele­brul Andrea Boce­lli.

În 2008 a susţi­nut un con­cert la New York la cele­brul pian Ste­inway al lui Vla­di­mir Horowitz. Lola Asta­no­va a cân­tat pe 19 ianu­a­rie 2012 la un con­cert la Carn­e­gie Hall, con­cert pre­zen­tat de fai­moa­sa actri­ţă Julie Andrews, lau­re­a­tă a Pre­mi­u­lui Nobel. Gra­ţie sti­lu­lui ves­ti­men­tar şi apa­ri­ţi­i­lor sale, Lola Asta­no­va a apă­rut în nume­roa­se revis­te de top pre­cum „Vogue“ şi „Peo­ple“.

Citeș­te mai mult în Ade­va­rul.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply