LITTLE VETS WITHOUT BORDERS
Micii veterinari fără frontiere, proiect eTwinning al Şcolii Gimnaziale „Sfântul Andrei” din Mangalia

0
202
Booking.com

LITTLE VETS WITHOUT BORDERS. În anul 2007, anul ade­ră­rii Româ­ni­ei la Uniu­nea Euro­pea­nă, Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă „Sfân­tul Andrei” din Man­ga­lia a des­chis seria pro­iec­te­lor eTwin­ning – acti­vi­tă­ţi în par­te­ne­ri­at, cu par­ti­ci­pa­re a şco­li­lor din toa­tă Euro­pa. Pri­mul pro­iect al şco­lii noas­tre a fost în lim­ba engle­ză, ini­ţi­at şi deru­lat de prof. Soa­re Ange­la în anul 2007 – The Lan­ds­ca­pes of Our Chil­dhood (Pei­sa­je ale copi­lă­ri­ei noas­tre), în par­te­ne­ri­at cu elevi din Ita­lia.

De atunci şi până astăzi, cali­ta­tea acti­vi­tă­ţi­lor deru­la­te de tot mai mulţi pro­fe­sori, părinţi şi elevi a cres­cut, pe baza cur­su­ri­lor şi a expe­rienţei dobân­di­te. Dova­dă stă numă­rul mare de Cer­ti­fi­ca­te Euro­pe­ne de Cali­ta­te, obţi­nu­te de‑a lun­gul ani­lor de pro­fe­sori şi învă­ţă­tori ai şco­lii noas­tre, care au acce­sat aceas­tă plat­for­mă edu­ca­ţio­na­lă.

În anul 2018 pro­iec­te­le eTwin­ning sunt desfă­şu­ra­te în lim­bi­le româ­nă, engle­ză, fran­ce­ză, ita­li­a­nă şi tur­că, iar numă­rul şco­li­lor din ţară şi din Euro­pa, par­te­neri în acti­vi­tă­ţi­le noas­tre şco­la­re şi extra­ş­co­la­re, a cres­cut impre­sio­nant.

Unul din­tre pro­iec­te­le cu cei mai mulţi par­te­neri euro­peni, în 2018, este cel ini­ţi­at şi deru­lat, în lim­bi­le româ­nă şi engle­ză, de către prof. înv. pri­mar Bozia­nu Mari­a­na şi prof. lb. engle­ză Soa­re Ange­la.

Pro­iec­tul se numeş­te „LITTLE VETS WITHOUT BORDERS” (Micii vete­ri­nari fără fron­ti­e­re) şi se adre­sea­ză copi­i­lor de la cla­sa IA, de la Şcoa­la „Sfân­tul Andrei” şi copi­i­lor de ace­ea­şi vâr­stă din Cata­lo­nia (Spa­nia), Ucrai­na, Fin­lan­da, Arme­nia, Bul­ga­ria, Tur­cia, Polo­nia şi Ita­lia.

Con­sti­tu­i­te în perechi de pro­fe­sor-învă­ţă­tor, cadre­le didac­ti­ce impli­ca­te au res­pec­tat pro­gra­mul ini­ţi­al pro­pus de către prof. Iolan­da Moya din Cata­lo­nia (Spa­nia), dar au ini­ţi­at şi acti­vi­tă­ţi pro­prii, în fun­cţie de spe­ci­fi­cul ţării de pro­ve­nienţă. Obiec­ti­vul prin­ci­pal al pro­iec­tu­lui a fost comu­ni­ca­rea ver­ba­lă şi non – ver­ba­lă între copii din zone euro­pe­ne dife­ri­te, pe tema ani­ma­le­lor domes­ti­ce şi săl­ba­ti­ce.

Ele­vii din ţări­le par­ti­ci­pan­te şi-au ales un nume şi un logo şi au fost împă­rţi­ţi în rega­te de dife­ri­te culori, cu dife­ri­te sar­cini de lucru. Româ­nia a ales ca sim­bol un „Fun­ny Par­rot” (papa­gal amu­zant), în timp ce cole­gii lor au ales: Flu­ffy Rab­bits (iepu­ra­şii pufoşi) – Ucrai­na, Lit­tle Ham­sters (micii ham­steri) – Cata­lo­nia (Spa­nia), Super Bears (super ursu­leţii) – Fin­lan­da, Pret­ty Kit­ti­es (pisi­cu­ţe­le dră­gu­ţe) – Tur­cia, Cur­ly Dogs (căţe­lu­şii câr­li­onţa­ţi) – Bul­ga­ria, Ten­der Fawns (căpri­oa­re­le blân­de) – Arme­nia, Lit­tle Spar­rows (vră­biu­ţe­le miti­te­le) – Ita­lia şi Cute Hed­ge­ho­gs (ari­ce­ii dră­gă­la­şi) – Polo­nia.

Acti­vi­tă­ţi­le, extrem de diver­se, au impli­cat părinţi, pro­fe­sori şi copii. Cele mai atrac­ti­ve, pen­tru copii, au fost: lecţi­i­le onli­ne între gru­puri şi ţări pere­che (ele­vii au învă­ţat voca­bu­lar legat de des­cri­e­rea ani­ma­le­lor, hra­nă şi con­di­ţii de via­ţă), jocu­ri­le onli­ne cre­a­te de pro­fe­sori (kaho­ot, puz­z­les, qui­zz, four-fla­sh, …), con­cur­su­ri­le onli­ne (pho­to­ra­ce, colo­ri­l­lo, gues­sing, word clo­u­ds, …) şi acţiu­ni­le în cerc (pe rând, ele­vii au înde­pli­nit anu­mi­te sar­cini, în ordi­nea intră­rii în spa­ţi­ul on-line).

Împă­rţi­ţi pe rega­te şi culori, ele­vii au adu­nat infor­ma­ţii şi au cre­at o enci­clo­pe­die a ani­ma­le­lor, în Goo­gle Pre­sen­ta­tion, cu date des­pre habi­ta­te, hra­nă, obi­ce­iuri, înfă­ţi­şa­re, ima­gini ine­di­te ale ani­ma­le­lor ale­se de ei.

Prin­tre cele mai emoţio­nan­te momen­te sunt de amin­tit: strân­ge­rea de hra­nă pen­tru căţe­ii de la bio­ba­za Man­ga­lia, ca dar de Cră­ciun, vizi­ta la medi­cul vete­ri­nar (cabi­net Smar­tpet Farm, dr. Pis­tol Dra­goş – căru­ia îi mulţu­mim pen­tru impre­sio­nan­tul curs ofe­rit copi­i­lor, dar şi pen­tru răb­da­re şi mult suflet), adop­ta­rea de către copi­ii din Cata­lo­nia a pisi­ci­lor Bla­c­ky şi Angel, care au deve­nit masco­te­le pro­iec­tu­lui, schim­bul de expe­rienţă în aju­to­ra­rea ani­ma­le­lor fără adă­post (con­stru­i­rea de căsu­ţe pen­tru păsări în Ucrai­na, Tur­cia şi Fin­lan­da, adop­ta­rea a trei bros­cu­ţe ţes­to­a­se pără­si­te de stă­pân în Ita­lia – Tar­ta, Ruga şi Con­nie), dar şi înre­gis­tra­rea unui cân­tec în lim­ba engle­ză, com­pus de copii (muzi­că şi ver­suri), în for­mat audio şi video.  

Cel mai ine­dit punct de lucru al aces­tui pro­iect este Smar­ty, masco­ta papa­gal a şco­lii noas­tre (con­stru­i­tă manu­al de buni­cu­ţa unei ele­ve), care a tra­ver­sat Euro­pa pen­tru a tri­mi­te poveşti româ­neşti des­pre ani­ma­le­le din rega­te­le pro­iec­tu­lui, dar şi pen­tru a adu­ce în Româ­nia poveş­ti­le altor popoa­re. La întâl­ni­rea cu Smar­ty, copi­ii din şco­li­le par­te­ne­re au râs la veni­re şi au plâns la ple­ca­re, des­pă­rţi­rea fiind extrem de emoţio­nan­tă.

Pro­fe­so­rii s‑au întâl­nit în 6 con­fe­rinţe onli­ne şi 4 gru­puri de lucru onli­ne, în care au ini­ţi­at, pla­ni­fi­cat şi pus în prac­ti­că acti­vi­tă­ţi de pre­da­re, con­so­li­da­re şi eva­lu­a­re extrem de diver­se şi ori­gi­na­le, din per­spec­ti­va unor cur­ri­cu­le dife­ri­te, meto­de folo­si­te şi instru­men­te de lucru.

Pro­du­se­le pro­iec­tu­lui sunt: 4 ebo­o­ks cre­a­te de elevi şi pro­fe­sori, înre­gis­trări audio şi video ale lecţi­i­lor şi con­fe­rinţe­lor on-line dar şi a cân­te­ce­lu­lui de grup, 10 fil­me de pre­zen­ta­re, 5 pre­zen­tări Goo­gle, 10 jocuri de plat­for­mă, un cân­tec de grup – fişi­er audio şi video, pre­zen­tări în diver­se for­ma­te onli­ne.

La fel ca alţi colegi din ţări­le par­te­ne­re, dise­mi­năm aces­te infor­ma­ţii pen­tru a lărgi aria de abor­da­re a noi­lor meto­de şi instru­men­te de lucru în învă­ţământ şi ne expri­măm regre­tul pen­tru fap­tul că şco­li­le noas­tre nu bene­fi­ci­a­ză de mij­loa­ce­le teh­no­lo­gi­ce per­for­man­te din alte zone ale Euro­pei.

Cea mai impor­tan­tă achi­zi­ţie a aces­tui tip de pro­iec­te rămâ­ne ide­ea de lucru în par­te­ne­ri­at, des­chi­de­rea către idei noi prin folo­si­rea lim­bii engle­ze ca lim­bă de comu­ni­ca­re, schim­bul de expe­rienţă extrem de inte­re­sant pen­tru elevi, părinţi şi pro­fe­sori, folo­si­rea instru­men­te­lor IT încă din cla­se­le pri­ma­re, des­chi­de­rea către cul­tu­ra teh­no­lo­gi­că, abor­da­rea cro­ss şi transcur­ri­cu­la­ră a subiec­te­lor din pro­gra­ma şco­la­ră, des­chi­de­rea ape­ti­tu­lui pen­tru afla­rea de infor­ma­ţii prin citit, dar şi prin expri­men­ta­re, cul­ti­va­rea gri­jii pen­tru mediu şi edu­ca­ţia eco­lo­gi­că, ini­ţi­e­rea ati­tu­di­nii cetă­ţe­neşti şi civi­ce, lucrul în echi­pă şi, nu în ulti­mul rând, ata­şa­men­tul pen­tru valo­ri­le ţării mater­ne.   

Prof. Soa­re Ange­la,
Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă „Sf. Andrei”,
Man­ga­lia, jud. Con­stanţa.  


Man­ga­lia News, Luni, 28 mai 2018.


 

piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele