Jibou, primul oraș din România care și‑a propus să eradicheze sărăcia în următorii doi ani

0
239
Booking.com

JIBOU: Câte 25.000 de euro pen­tru afa­ceri, 1500 de lei pen­tru șco­la­ri­za­rea copi­i­lor și bani pen­tru reno­va­rea case­lor, într-un pro­gram spe­cial de era­di­ca­rea sără­ci­ei la Jibou, jude­țul Sălaj.

Sute de oameni din comu­ni­tă­ți­le săra­ce vor fi con­si­li­ați  gra­tu­it, vor pri­mi îngri­jiri medi­ca­le, asis­ten­ță pen­tru ale­ge­rea unei insti­tu­ții de edu­ca­re și spri­jin spe­cia­li­zat pen­tru anga­ja­re, în cadrul unui amplu pro­iect dema­rat de Pri­mă­ria ora­șu­lui Jibou și deru­lat cu spri­ji­nul Fon­du­lui Soci­al Euro­pean.

Echi­pe de inter­ven­ție transdis­ci­pli­na­re, cur­suri de paren­ting, bani pen­tru șco­la­ri­za­rea copi­i­lor, pen­tru reno­va­rea case­lor sau pen­tru finan­ța­rea ini­ția­ti­ve­lor antre­pre­no­ri­a­le – măsu­ri­le inclu­se în acest pro­gram trans­for­mă ora­șul Jibou în pri­ma loca­li­ta­te din Româ­nia care va moni­to­ri­za evo­lu­ția cetă­țe­ni­lor aflați în situ­a­ții cri­ti­ce, ofe­rin­du-le asis­ten­ță pas cu pas până la rein­te­gra­rea soci­a­lă.

Tot­o­da­tă, ora­șul Jibou este pri­ma loca­li­ta­te care apli­că un pro­gram com­plex, cu măsuri inte­gra­te, pen­tru rea­bi­li­ta­rea unei comu­ni­tăți săra­ce de dimen­siuni mari, obiec­tiv care va fi atins, potri­vit esti­mă­ri­lor, într-un ter­men foar­te scurt, la doar doi ani de la lan­sa­re.

Pro­gra­mul, adre­sat fami­li­i­lor afla­te la limi­ta sub­zis­ten­ței, are prin­tre prin­ci­pa­le­le obiec­ti­ve creș­te­rea nive­lu­lui de edu­ca­ție și rein­ser­ție soci­a­lă, încu­ra­ja­rea antre­pre­no­ri­a­tu­lui, dar și redu­ce­rea mor­ta­li­tă­ții infan­ti­le, pre­ve­ni­rea sar­ci­ni­lor în cazul mino­re­lor sau creș­te­rea numă­ru­lui de per­soa­ne din comu­ni­tă­ți­le mar­gi­na­li­za­te înscri­se la medi­cul de fami­lie.

O SCHIMBARE ASISTATĂ DE CONSILIERI 

Comu­ni­tă­ți­le defa­vo­ri­za­te din ora­șul Jibou, jude­țul Sălaj, vor bene­fi­cia de con­si­li­e­re psi­ho­lo­gi­că gra­tu­i­tă, ală­tu­ri de asis­ten­ță medi­ca­lă sau sus­ți­ne­re pen­tru edu­ca­ție și pen­tru rein­ser­ție soci­a­lă prin inter­me­di­ul Biro­u­lui de Con­si­li­e­re pen­tru Cetă­țeni, un cen­tru comu­ni­tar care ofe­ră, înce­pând de astăzi, ser­vi­cii inte­gra­te pen­tru copii, tineri și adulți.

Schim­bă­ri­le de men­ta­li­ta­te sunt, de regu­lă, aso­ci­a­te cu găsi­rea altor stra­te­gii de adap­ta­re și cu schim­bări sem­ni­fi­ca­ti­ve sur­ve­ni­te în satis­fa­cţia faţă de pro­pria via­ţă, de ace­ea rolul con­si­li­e­ru­lui poa­te fi esen­ți­al în acest pro­ces de trans­for­ma­re. Pe lân­gă spri­ji­nul acor­dat pen­tru dezvol­ta­re, ofe­rim asis­ten­ță și pen­tru a pre­ve­ni sau sto­pa com­por­ta­men­te­le noci­ve. În cazul aces­tor comu­ni­tăți exis­tă une­ori și diver­se situ­a­ții de abuz, negli­ja­re sau exploa­ta­re a copi­lu­lui, de pil­dă, situ­a­ții care ar putea pune în peri­col dem­ni­ta­tea unui minor și dezvol­ta­rea ulte­ri­oa­ră a aces­tu­ia. În aces­te cazuri, echi­pe mul­ti­dis­ci­pli­na­re şi inte­rin­sti­tu­ţio­na­le, coor­do­na­te de un res­pon­sa­bil de caz, vor inter­ve­ni atât în pro­ce­sul de eva­lu­a­re, cât şi în fur­ni­za­rea ser­vi­ci­i­lor spe­cia­li­za­te“, spu­ne Lidia Rev­nic, coor­do­na­toa­rea biro­u­lui de Con­si­li­e­re Cetă­țeni.

Imple­men­tăm pro­ba­bil cel mai com­plex pro­gram de rein­ser­ție soci­a­lă dezvol­tat vreo­da­tă Româ­nia pen­tru rea­bi­li­ta­rea unei comu­ni­tăți săra­ce de dimen­siuni mari. Din stu­di­i­le rea­li­za­te de experți, esti­măm că toa­te per­soa­ne­le inclu­se în acest pro­gram vor fi rein­te­gra­te în pri­mii doi ani de la lan­sa­re. Sub­li­ni­em fap­tul că ser­vi­ci­ul este inte­grat și că va schim­ba radi­cal via­ța între­gii fami­lii: parin­ții își găsesc un loc de mun­că și îl păs­trea­ză, înva­ță să fie părinți la cur­suri spe­ci­a­le, copi­ii merg la școa­lă, au mân­ca­re, hai­ne, rechi­zi­te, își fac teme­le, recu­pe­rea­ză unde cazul și înva­ță lucruri noi. Vom reno­va și 50 de case! Iar 30 din­tre acești oameni vor des­chi­de afa­ceri și vor da de mun­că și alto­ra în comu­ni­ta­te“, spu­ne Sil­via Paș­ca-Pus­tai, mana­ger gene­ral al aces­tui pro­iect.

BANI PENTRU 30 DE INIȚIATIVE ANTREPRENORIALE

Potri­vit sta­tis­ti­ci­lor ofi­ci­a­le, aproa­pe 2.500 de per­soa­ne locu­iesc în comu­ni­ta­tea mar­gi­na­li­za­tă din Jibou, grup din care mai mult de o tre­i­me sunt oameni care au maxim opt cla­se și nu au com­pe­ten­țe care să‑i aju­te în găsi­rea unui loc de mun­că. Aceștia nu urmea­ză vreo for­mă de învă­țământ și au nevo­ie de asis­ten­ță inte­gra­tă pen­tru a‑și recă­pă­ta auto­no­mia. Toa­te cate­go­ri­i­le afla­te în difi­cul­ta­te și în peri­col de exclu­ziu­ne vor fi inclu­se într-un pro­gram rigu­ros de rein­ser­ție, urmând ca pro­fe­si­o­niști din diver­se dome­nii să le ofe­re spri­jin în toa­te eta­pe­le de dezvol­ta­re, până la rein­te­gra­rea soci­a­lă.

Părin­ții șomeri vor pri­mi aju­tor și con­si­li­e­re de spe­cia­li­ta­te pen­tru se putea inte­gra într‑o struc­tu­ră de învă­țământ sau pen­tru a‑și putea obține un loc de mun­că, vor bene­fi­cia de pro­gra­me de men­to­rat și de con­si­li­e­re voca­țio­na­lă și, nu în ulti­mul rând, vor avea la dis­po­zi­ție pro­gra­me de afterscho­ol și paren­ting pen­tru a‑și edu­ca și copii. Pro­gra­mul ofe­ră, de ase­me­nea, și trei cur­suri spe­ci­a­le de for­ma­re, ală­tu­ri de un buget din care vor fi finan­ța­te, cu 25.000 de euro fie­ca­re, 30 de ini­ția­ti­ve antre­pre­no­ri­a­le ale per­soa­ne­lor din aces­te comu­ni­tăți.

TINERII ÎȘI VOR GĂSI LOC DE MUNCĂ

Tine­rii, o altă cate­go­rie viza­tă de acest pro­gram, au difi­cul­tăți în ale­ge­rea unei pro­fe­sii. Aceștia, asis­tați de psi­ho­logi și for­ma­tori, vor fi îndru­mați către școli sau își vor înce­pe for­ma­rea pro­fe­sio­na­lă. Șome­rii vor bene­fi­cia de cur­suri și de con­si­li­e­re voca­țio­na­lă, ast­fel încât să poa­tă păs­tra locu­ri­le de mun­că obți­nu­te.

Le vom eva­lua apti­tu­di­ni­le și cunoș­tin­țe­le pen­tru a sta­bili care este cel mai bun dome­niu de acti­vi­ta­te pen­tru fie­ca­re din­tre ei. Sun­tem în per­ma­nen­tă legă­tu­ră cu anga­ja­to­rii, care ne trans­mit nevo­i­le lor de per­so­nal, iar noi vom încer­ca să adap­tăm tema­ti­ca aces­tor cur­suri de for­ma­re la cere­ri­le lor”, spun ini­ția­to­rii aces­tui pro­iect. În pro­gram vor fi impli­cați, pe bază de pro­to­coa­le, spe­cia­liști din rețe­le­le teri­to­ri­a­le ale Ser­vi­ci­u­lui Public de Ocu­pa­re a For­țe­lor de Mun­că sau cei din ser­vi­ci­i­le publi­ce de asis­ten­ță soci­a­lă.

1500 DE LEI PE AN PENTRU ȘCOLARIZAREA COPIILOR

În comu­ni­tă­ți­le săra­ce tră­iesc și 891 de copii, majo­ri­ta­tea neș­co­la­ri­zați, care au nevo­ie de edu­ca­ție și de ser­vi­cii soci­a­le. Un grup de 150 de copii, pro­ve­niți din cele mai săra­ce fami­lii, va înce­pe pro­ce­sul de schim­ba­re cu asis­ten­ța psi­ho­lo­gi­lor și a pro­fe­so­ri­lor. Pen­tru con­so­li­da­rea aces­tui pro­ces, în pro­gram a fost inclus și un pachet con­sis­tent de ser­vi­cii soci­a­le des­ti­nat pre­ve­ni­rii sepa­ră­rii copi­lu­lui de fami­lia sa, care inclu­de, prin­tre alte­le, și un spri­jin în valoa­re de 1500 de lei pen­tru fie­ca­re copil într-un an șco­lar (750 de lei pe semes­tru).

Banii nu vor fi acor­dați direct, ci vor fi inves­tiți în pache­te spe­ci­fi­ce (îmbră­că­min­te, încăl­ță­min­te sau arti­co­le de igie­nă per­so­na­lă). Copi­ii incluși în pro­gram vor bene­fi­cia de sesiuni de edu­ca­re com­ple­men­ta­re șco­lii, în cur­sul căro­ra vor pri­mi și o masă cal­dă în fie­ca­re zi și vor par­ti­ci­pa la acti­vi­tăți care de obi­cei nu le sunt acce­si­bi­le, de la excur­sii, la vizi­te edu­ca­ti­ve sau con­cur­suri cu pre­mii.

ECHIPE MIXTE DE INTERVENȚIE PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI

O tre­i­me din­tre mem­brii comu­ni­tă­ții săra­ce din Jibou au diza­bi­li­tăți sau au boli cro­ni­ce care le limi­tea­ză acti­vi­tă­ți­le zil­ni­ce. Ei sunt în mod spe­cial vizați de pachet gene­ral de ser­vi­cii medi­co-soci­a­le des­ti­nat per­soa­ne­lor afla­te în risc de sără­cie și exclu­ziu­ne soci­a­lă. Acest ser­vi­ciu impli­că o per­ma­nen­tă cola­bo­ra­re între asis­ten­tul medi­cal comu­ni­tar, medi­a­to­rul sani­tar și asis­ten­tul soci­al în pro­gra­me vizând redu­ce­rea mor­ta­li­tă­ții infan­ti­le, pre­ve­ni­rea sar­ci­ni­lor la mino­re, creș­te­rea numă­ru­lui de per­soa­ne din comu­ni­tă­ți­le mar­gi­na­li­za­te înscri­se la medi­cul de fami­lie sau în dife­ri­te pro­gra­me de sănă­ta­te (TBC, dia­bet, boli car­dio-vas­cu­la­re, boli infec­ți­oa­se etc).

Pro­gra­mul va viza, de ase­me­nea, pre­ve­ni­rea și moni­to­ri­za­rea cazu­ri­lor de autism, redu­ce­rea mor­ta­li­tă­ții mater­ne, asis­ten­ță pen­tru pro­ble­me de sănă­ta­te min­ta­lă a copi­lu­lui și adul­tu­lui, creș­te­rea numă­ru­lui de bene­fi­ci­ari de ser­vi­cii și pro­gra­me pri­vind sănă­ta­tea repro­du­ce­rii și pla­ni­fi­ca­rea fami­li­a­lă. Pe lân­gă inte­gra­rea lor în pro­gra­me pe ter­men lung, acești oameni for fi asis­tați, în caz de nevo­ie, de echi­pe mobi­le multi-func­țio­na­le de inter­ven­ție.

Pro­iect cofi­nan­țat din Fon­dul Soci­al Euro­pean prin Pro­gra­mul Ope­ra­ţio­nal Capi­tal Uman 2014–2020,

Axa pri­o­ri­ta­ră 4: Inclu­ziu­nea soci­a­lă și com­ba­te­rea sără­ci­ei

Titlul pro­iec­tu­lui: Ser­vi­cii comu­ni­ta­re inte­gra­te pen­tru o via­ță de cali­ta­te — CIVIC.

(sur­sa: romanialibera.ro).


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele