ISTORIA ȘCOLII GENERALEGALA GALACTIONMANGALIA. (UN ADEVĂR „UITAT”)

0
1130

ISTORIA ȘCOLII GENERALEGALA GALACTIONMANGALIA.

Pe actu­a­lul ampla­sa­ment al Șco­lii Gene­ra­le „Gala Galac­tion” Man­ga­lia, învă­țămân­tul debu­tea­ză în anul 1940, când Gim­na­zi­ul Mixt din Kavar­na s‑a mutat la Man­ga­lia. Aces­ta a sufe­rit nume­roa­se modi­fi­cări și trans­for­mări de‑a lun­gul tim­pu­lui (având și cla­se cu pro­fil eco­no­mic), dar în 1952 a fost mutat la Brăi­la (din cau­za scă­de­rii popu­la­ți­ei șco­la­re) și apoi desfi­in­țat!

Din sep­tem­brie 1953 ia naș­te­re ŞCOALA DE 7 ANI CU CLASELE I‑VII care, prin con­stru­i­rea unui nou spa­țiu (în 1956), își măreș­te baza mate­ria­lă și numă­rul de cla­se.

În 1959, la pro­pu­ne­rea inspec­to­ru­lui teri­to­ri­al de atunci, prof. Ila­rion TERENTE, se înfi­in­țea­ză un LICEU TEORETIC, sub titu­la­tu­ra de Școa­la Medie Mix­tă cu cla­se­le I‑XI, for­ma sub care func­țio­nea­ză până în 1965.

În anul 1962 se inau­gu­rea­ză noua clă­di­re, în care pre­do­mi­nau cla­se­le de gim­na­ziu.

Anul 1965 mar­chea­ză o nouă trans­for­ma­re ca titu­la­tu­ră și con­ți­nut, Şcoa­la Medie Mix­tă deve­nind Lice­ul Teo­re­tic Nr. 1 cu Cla­se­le I‑XI, for­mă sub care func­țio­nea­ză până în 1977, când devi­ne Lice­ul Indus­tri­al Nr. 2 (în cadrul căru­ia func­țio­nau cla­se de învă­țământ pri­mar, gim­na­zi­al, teo­re­tic și indus­tri­al).

În ianu­a­rie 1986, Lice­ul Indus­tri­al Nr. 2 se trans­for­mă și se scin­dea­ză în Lice­ul Eco­no­mic și Şcoa­la cu Cla­se­le I‑VIII Nr. 5 Man­ga­lia.

Școa­la gene­ra­lă a func­țio­nat pro­vi­zo­riu, în con­ti­nu­a­re, în PATRU clă­diri, urmând să i se con­stru­ias­că un sediu nou în apro­pi­e­rea sta­țiu­nii SATURN.

Din păca­te pen­tru școa­la noas­tră, clă­di­rii con­stru­i­te i‑a fost DETURNAT sco­pul ini­țial, de către inspec­to­rul șco­lar gene­ral Andrei.

Con­tex­tul poli­tic al momen­tu­lui a făcut în așa fel încât Școa­la Nr. 5 să nu mai fie bene­fi­ci­ar, ci Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis”.

În cadrul edi­ți­ei a III‑a a „Zile­lor Șco­lii” (30.05 – 01.06.2002), insti­tu­ția a pri­mit nume­le scri­i­to­ru­lui GALA GALACTION.

Reluăm infor­ma­ția de mai sus: încă din 1986, Școa­la cu Cla­se­le I‑VIII „Gala Galac­tion” a func­țio­nat în patru cor­puri de clă­di­re (apoi în trei, din 2000, ca urma­re a unei deci­zii prin care nu i s‑a mai per­mis să func­țio­ne­ze și în clă­di­rea CEM): clă­di­rea actu­a­lu­lui Cole­giu Eco­no­mic și cor­pu­ri­le A, B și C situ­a­te pe Șos. Con­stan­ței Nr. 27 și pe str. Oituz Nr. 6. Din 1953 și până astăzi, școa­la cu cla­se gim­na­zi­a­le a cre­at isto­rie în Man­ga­lia și meri­tă sus­ți­ne­rea tutu­ror.

———

Infor­ma­ți­i­le sunt pre­lu­a­te atât din lucra­rea „Man­ga­lia în pagi­ni­le vre­mii”, de Aure­lia Lăpușan și de Ște­fan Lăpușan (apă­ru­tă în 2007), cât și din sur­se pro­prii de infor­ma­re și din amin­ti­ri­le oame­ni­lor Man­ga­li­ei. Sco­pul nos­tru nu este ace­la de a deran­ja, ci de a dema­ra o corec­tă abor­da­re a pro­ble­mei cu care se con­frun­tă școa­la noas­tră.

Decen­ța și ade­vă­rul tre­bu­ie să stea la baza ori­că­rei dis­cu­ții pe aceas­tă temă. „Pro­vi­zo­ra­tul” în care se află uni­ta­tea noas­tră de învă­țământ de mai bine de 30 de ani dove­deș­te fap­tul că ne-am păs­trat dem­ni­ta­tea și am fost rezer­vați, în aștep­ta­rea unei solu­ții care, până acum, a rămas doar pro­mi­siu­ne.


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 6 mai 2018. (Sur­sa: Școa­la Gim­na­zi­a­lă și Aso­ci­a­ția de părinți “Gala Galac­tion” Man­ga­lia).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele