Ionuț Băncilă (Elveția): “Am deschis primul magazin alimentar românesc din Elveția”

0
370

– V‑am des­co­pe­rit recent, dato­ri­tă unei poves­tiri (rela­ta­tă în pre­să) lega­tă de Ita­lia, Româ­nia și Elve­ția. Pen­tru cei care nu au citit aceas­tă rela­ta­re v‑aș ruga să o reme­mo­rați pe scurt.

– Mă bucu­ră fap­tul că româ­nii mai citesc și alt­ce­va în zia­re decât ”poli­ti­că” și can-can-uri. Îna­in­te de a ple­ca defi­ni­tiv din țară, am avut mai mul­te ieșiri din Româ­nia la anu­mi­te con­cur­suri spor­ti­ve. In anul 2001 am hotă­rât că ar fi mult mai ușor să îmi ajut fami­lia din afa­ra țării și am luat calea Ita­li­ei, pen­tru un trai mai bun. Am înce­put de la mun­ca în fabri­că (dul­gher) și ușor, ușor, am ajuns să fiu res­pon­sa­bil de maga­zin. In anul 2008 doream sa mă întorc în Româ­nia, dar sora mea – care între timp emi­gra­se în Elve­ția – m‑a făcut să mă trans­fer la Neu­cha­tel, Elve­ția.

– Cum ați optat pen­tru actu­a­la afa­ce­re de suc­ces din Elve­ția? A fost suges­tia suro­rii dum­ne­a­voas­tră? A fost ide­ea dum­ne­a­voas­tră?

– Pen­tru a obține docu­men­te­le de șede­re în Elve­ția, împre­u­nă cu sora mea, am des­chis o soci­e­ta­te comer­ci­a­lă. Intre timp am intrat în legă­tu­ră cu româ­nii din can­ton și am cunos­cut și Cen­trul Cul­tu­ral Român din Neu­cha­tel (CCRN). Nu aș numi‑o afa­ce­re de suc­ces, ci mai degra­bă afa­ce­re în curs de dezvol­ta­re, în care acum se inves­teș­te și, mai târ­ziu, sper să pot cule­ge roa­de­le mun­cii. Cre­deți-mă, e o mun­că tita­ni­că, la care sunt aju­tat foar­te mult de fami­lie. Ide­ea mi‑a venit mie, după șase ani de mun­că în indus­tria ali­men­ta­ra din Elve­ția și după dis­cu­ți­i­le avu­te cu români pe care îi cunos­cu­sem în acești ani și care se plân­geau de lip­sa pro­du­se­lor tra­di­țio­na­le româ­nești. Așa că, la un moment dat, am hotă­rât să des­chid pri­mul maga­zin ali­men­tar româ­nesc din Elve­ția, Favo­rit Mar­ket.

– Mi‑a plă­cut ceea ce ați spus legat de cio­co­la­ta adu­să din Româ­nia pen­tru maga­zi­nul dum­ne­a­voas­tră din Elve­ția. Ne ofe­riți niș­te deta­lii?

– La pri­mul trans­port, fiind foar­te mul­te pro­du­se, vame­șii elve­țieni pro­ba­bil nu au avut timp să comen­te­ze des­pre aces­tea, dar la un anu­mit moment când în camion au fost un număr mai res­trâns de arti­co­le, cio­co­la­ta ROM și FĂGĂRAS a fost mult mai vizi­bi­lă și vame­șii au înce­put să râdă intre ei dis­cu­tând de cio­co­la­ta noas­tră. Insă, spre bucu­ria mea, la maga­zin am cli­enți elve­țieni care ado­ră cio­co­la­ta noas­tră.

– Care este „rețe­ta” unei afa­ceri de suc­ces in Elve­ția?

– O rețe­tă nu cred că exis­tă, dar eu cred că nică­ieri nu poa­te exis­ta o afa­ce­re fără MUNCĂ, foar­te mul­tă mun­că și corec­ti­tu­di­ne. Am auzit unde­va o vor­bă care mi‑a plă­cut enorm și care mi‑a rămas ca un crez: ”O afa­ce­re e ace­ea în care câști­gă ambii par­te­neri, pen­tru că atunci când câști­gă doar unul se numes­te ÎNȘELĂTORIE!”

–    Am des­co­pe­rit cu încân­ta­re că sun­teți legat de jude­țul copi­lă­ri­ei mele, Bacău. Ce amin­tiri lega­te de Bacău aveți și cum per­ce­peți acum Bacă­ul și Româ­nia? Când ați fost ulti­ma dată la Bacău (și în Româ­nia)?

– Mi‑a dat Dum­ne­zeu șan­sa să mă nasc într-un oraș superb, Bacău, și să tră­iesc în altul la fel de fru­mos, Neu­cha­tel. Două ora­șe care se asea­mă­nă foar­te mult ca și reli­ef, ambe­le având și ape și munți. Infras­truc­tu­ra nu se asea­mă­nă și asta mă doa­re. Mă doa­re, de ase­me­nea, să văd în dese­le mele reîn­toar­ceri ACASĂ, la Bacău, cum ora­șul meu natal devi­ne o rui­nă, cum dis­par toa­te fabri­ci­le și cum răsar în locul lor cen­tre comer­ci­a­le. Când intru în Româ­nia mi se pare că totul devi­ne gri, culo­ri­le se șterg și nu mai au pute­re. Nu ace­lași lucru îl pot spu­ne și des­pre reîn­toar­ce­rea ACASĂ, la Neu­cha­tel, unde fie­ca­re culoa­re are pute­rea ei, unde totul e așe­zat aco­lo unde tre­bu­ie. […]

Vă invi­tăm să citiți con­ti­nu­a­rea inter­vi­u­lui în gandaculdecolorado.com

Un arti­col sem­nat de Ioan Iacob.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele