Interpelări ale senatorului Ștefan Mihu, referitoare la legumele și fructele importate, ce conțin reziduuri de pesticide peste limitele admise

0
329

În ședin­ța Sena­tu­lui din 14.05.2018, sena­to­rul PSD Con­stan­ța, Ște­fan Mihu a adre­sat o între­ba­re dom­nu­lui Petre Daea, minis­tru al Agri­cul­tu­rii și Dezvol­tă­rii Rura­le. Obiec­tul între­bă­rii se refe­ră la res­tric­ți­i­le spo­ri­te pri­vind impor­tul de ali­men­te cu grad sem­ni­fi­ca­tiv de risc pen­tru sănă­ta­tea popu­la­ți­ei. Între­ba­rea sena­to­ru­lui Mihu i‑a fost adre­sa­tă de ase­me­nea dom­nu­lui Mari­us Pîr­vu, Pre­șe­din­te­le Auto­ri­tă­ții pen­tru Pro­tec­ția Con­su­ma­to­ru­lui pre­cum și dom­nu­lui Gero­ni­mo Rădu­cu Bră­ne­scu, Pre­șe­din­te­le Auto­ri­tă­ții Națio­na­le Sani­ta­re Vete­ri­na­re și pen­tru Sigu­ran­ța Ali­men­te­lor.

Recent, mass-media a făcut dezva­lu­iri îngri­jo­ră­toa­re refe­ri­toa­re la impor­tul — din țări situ­a­te în afa­ra spa­ți­u­lui euro­pean –  unor can­ti­tăți impor­tan­te de cire­șe  pre­zen­tând un grad ridi­cat de risc pen­tru sănă­ta­tea popu­la­ți­ei. Aflăm ast­fel cu stu­poa­re că sănă­ta­tea popu­la­ți­ei este zil­nic pusă în peri­col prin con­su­mul unor pro­du­se de import, în spe­cial al celor adu­se din Tur­cia, pre­cum și a unor legu­me la care s‑au depă­șit limi­te­le admi­se pen­tru rezi­duu­ri­le de pes­ti­ci­de, res­pec­tiv dov­le­cei, rodii, cas­tra­veți, ardei, toma­te etc, pro­du­se afla­te încă, cel puțin une­le din­tre ele, pe raf­tu­ri­le maga­zi­ne­lor, spre comer­ci­a­li­za­re.

În plus, ori­ca­re din­tre noi a putut con­sta­ta pre­ca­ri­ta­tea infor­ma­ți­i­lor ofe­ri­te, une­ori, de eti­che­te­le pro­du­se­lor. Și eu merg la cum­pă­ră­turi și, nu de puți­ne ori sunt foar­te dez­a­mă­git de infor­ma­ți­i­le mult prea suc­cin­te « ofe­ri­te » de eti­che­te­le pro­du­se­lor, atunci când aces­tea din urmă exis­tă!»

În expu­ne­rea sa sena­to­rul con­stăn­țean cere auto­ri­tă­ți­lor națio­na­le cu com­pe­ten­țe în dome­niu pro­iec­te de acte nor­ma­ti­ve și măsuri pen­tru pro­te­ja­rea popu­la­ți­ei în ceea ce pri­veș­te cali­ta­tea pro­du­se­lor ali­men­ta­re comer­ci­a­li­za­te.

« Dacă vor­bim des­pre măr­furi în gene­ral și des­pre pro­du­se ali­men­ta­re, în spe­cial, pro­ve­nind din țări non-UE, oare nu exis­tă obli­ga­ția for­ma­lă a pro­du­ca­to­ri­lor din țări­le res­pec­ti­ve de a se con­for­ma exi­gen­țe­lor pie­ței uni­ce euro­pe­ne, inclu­siv în mate­rie de eti­che­ta­re ?

Mă întreb și vă întreb, în ace­lași timp, sti­mați colegi, oare nu exis­tă, în mod impli­cit, și obli­ga­ția / res­pon­sa­bi­li­ta­tea auto­ri­tă­ți­lor națio­na­le de resort să con­tro­le­ze gra­dul de satis­fa­ce­re  a exi­gen­țe­lor pe deplin îndrep­tă­ți­te ale popu­la­ți­ei, atât în ceea ce pri­veș­te cali­ta­tea, în sine, a pro­du­se­lor ali­men­ta­re comer­ci­a­li­za­te, cât și a modu­lui lor de eti­che­ta­re?

Aș dori să vă rea­min­tesc, în înche­ie­re, cu tot res­pec­tul cuve­nit, sti­ma­te dom­nu­le Pre­șe­din­te al Auto­ri­tă­ții Națio­na­le Sani­ta­re Vete­ri­na­re și pen­tru Sigu­ran­ța Ali­men­te­lor, că Auto­ri­ta­tea pe care o con­du­ceți — chiar dacă la momen­tul res­pec­tiv nu erați pre­șe­din­te­le aces­te­ia —  a mai pri­mit o sesi­za­re din par­tea noas­tră în urmă cu cir­ca 6 luni, reac­ția ANSVSA fiind, din păca­te, strict for­ma­lă și doar pe hâr­tie.

Aș dori să vă rea­min­tesc, și că, prin­tre alte­le, atât ANSVSA, cât și ANPC, au ca obiect al acti­vi­tă­ții lor pro­iec­te­le de acte nor­ma­ti­ve meni­te sa pro­te­je­ze popu­la­ția și pe con­su­ma­tori în ceea ce pri­veș­te eti­che­ta­rea, con­ser­va­rea, depo­zi­ta­rea și, in gene­ral, cali­ta­tea de a fi apte pen­tru comer­ci­a­li­za­re a pro­du­se­lor ali­men­ta­re !

ANPC si ANSVSA sunt che­ma­te, în pri­mul rând, să ia masu­ri­le  cele mai dras­ti­ce  pen­tru  pro­te­ja­rea inte­re­se­lor con­su­ma­to­ri­lor, nu doar să dea răs­pun­suri for­ma­le, pe hâr­tie! Asta aștep­tam de la dum­ne­a­voas­tra!“


Man­ga­lia News, 16.05.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply