Începe „Litoralul pentru toţi“. Cât te costă o săptămână la mare în extrasezon

0
323

În peri­oa­da 14 mai – 14 iunie se va desfă­şu­ra pro­gra­mul „Lito­ra­lul pen­tru toţi”, un pro­gram care se adre­sea­ză tutu­ror turi­ş­ti­lor români, ofe­rind o pla­jă lar­gă de opţiuni şi tari­fe. Hote­li­e­rii încear­că în acest mod să lun­geas­că sezo­nul esti­val şi să dea posi­bi­li­ta­tea anu­mi­tor per­soa­ne să vină la mare la preţuri scă­zu­te. Ace­la­şi pro­gram se va deru­la şi în luna sep­tem­brie.

Lito­ra­lul pen­tru toţi este un pro­gram care a por­nit unde­va prin anii 2002 la ini­ţi­a­ti­va patro­na­tu­lui din turism. Este un pro­gram soci­al, în care sta­tul nu a inves­tit nici­o­da­tă, sin­gu­rul pro­gram soci­al susţi­nut de pri­va­ţi exclu­siv. În gene­ral, când spui soci­al, te gân­deşti la stat, dar aici nu au nicio legă­tu­ră nici auto­ri­tă­ţi­le loca­le, nici cele cen­tra­le”, decla­ră Dra­goş Rădu­can, prim-vice­preşe­din­te al Fede­ra­ţi­ei Patro­na­te­lor din Turis­mul Româ­nesc (FPTR).

Preţuri la fel ca în 2017

Lito­ra­lul pen­tru toţi” cuprin­de zeci de hote­luri din aproa­pe toa­te sta­ţiu­ni­le, cifra exac­tă nefi­ind cla­ră deo­a­re­ce majo­ri­ta­tea hote­li­e­ri­lor aleg să facă con­trac­te de pro­mo­va­re a ofer­tei direct cu agenţi­i­le de turism. „Une­le hote­luri au inclus direct în con­trac­te­le cu agenţi­i­le de turism şi nu mai comu­ni­că cen­tra­li­zat. Prac­tic pro­fi­tă de noi. Ţin cont de reco­man­dă­ri­le noas­tre, nu modi­fi­că tari­fe­le, doar că nu ne mai anu­nţă că mai par­ti­ci­pă la pro­gram pen­tru a avea o situ­a­ţie cla­ră”, spu­ne Dra­goş Rădu­can.

Desi­gur, în fun­cţie de anu­mi­te faci­li­tă­ţi pe care un hotel le ofe­ră, preţu­ri­le pot suferi modi­fi­cări. Tra­ian Bădu­les­cu, con­sul­tant în turism, con­si­de­ră că „Lito­ra­lul pen­tru toţi” este o oport­u­ni­ta­te pen­tru turi­şti să vină la mare la preţuri scă­zu­te. „O came­ră goa­lă pre­su­pu­ne cos­turi şi atunci e mai bine să o umpli chiar dacă nu ai pro­fit. Lito­ra­lul pen­tru toţi nu este un pro­gram care să gene­re­ze pro­fit. Este făcut ca să ţină, totu­şi, hote­lu­ri­le des­chi­se şi în extra­se­zon. Poa­te un turist pla­ce un anu­me hotel şi se întoar­ce aco­lo sau îl reco­man­dă şi la alţii. În plus este un rulaj care cel mai pro­ba­bil nu ar fi fost în aceas­tă peri­oa­dă.”

Cites­te mai mult: adev.ro/p8nwgg


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele