Încă un pas spre transformarea Daewoo-Mangalia în companie mixtă româno-olandeză

0
1225

CUGET LIBER: Sta­tul român face încă un pas spre pre­lu­a­rea con­tro­lu­lui asu­pra com­pa­niei Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries. Pe data de 21 iunie 2018, va avea loc adu­na­rea gene­ra­lă a acțio­na­ri­lor Șan­ti­e­ru­lui Naval „2 Mai” Man­ga­lia (care deți­ne 49% din capi­ta­lul soci­al al Daewoo Man­ga­lia, în nume­le sta­tu­lui român). 

Par­ti­ci­pan­ții vor apro­ba con­di­ți­i­le aso­ci­e­rii din­tre SN „2 Mai” și com­pa­nia olan­de­ză BV Hol­ding Maat­scha­ppij Damen, în cadrul com­pa­niei mix­te Daewoo Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries, în vede­rea imple­men­tă­rii con­di­ți­i­lor hotă­râ­te în ședin­ța AGA din data de 2 apri­lie 2018.

Vă rea­min­tim că la acea dată se sta­bi­li­se ca SN „2 Mai” să nu își exer­ci­te drep­tul de pre­fe­rin­ță cu pri­vi­re la achi­zi­țio­na­rea pache­tu­lui de acțiuni deți­nut de sud-core­eni la Daewoo — Man­ga­lia, cu urmă­toa­re­le con­di­ții: 

• Damen să achi­zi­țio­ne­ze, de la sud-core­eni, pache­tul de 51% din acțiu­ni­le soci­e­tă­ții mix­te Daewoo — Man­ga­lia; 

• apoi, Damen să cesio­ne­ze către SN „2 Mai” un pachet de acțiuni repre­zen­tând apro­xi­ma­tiv 2% din capi­ta­lul soci­al al soci­e­tă­ții mix­te. În urma aces­tor ope­ra­țiuni, struc­tu­ra acțio­na­ri­a­tu­lui soci­e­tă­ții DMHI va fi urmă­toa­rea: SN „2 Mai” va deți­ne 51% din capi­ta­lul soci­al, iar Damen, 49%. 

• tot­o­da­tă, sud-core­e­nii tre­bu­ie să cesio­ne­ze către Damen cre­an­ța de 830 mili­oa­ne de dolari pe care o deți­neau la Daewoo — Man­ga­lia, în schim­bul sumei de 10.000 de dolari;

• la rân­dul ei, com­pa­nia Damen tre­bu­ie să cesio­ne­ze, către SN „2 Mai”, o cotă de 51% din valoa­rea cre­an­ței (repre­zen­tând apro­xi­ma­tiv 423 mili­oa­ne de dolari), în schim­bul sumei de 5.100 dolari.

Fap­tul că acțio­na­rii Șan­ti­e­ru­lui Naval „2 Mai” Man­ga­lia sunt che­mați să apro­be aso­ci­e­rea cu Damen, demon­strea­ză că sta­tul român, sud-core­eni și olan­dezi au ajuns, deja, la o înțe­le­ge­re în aceas­tă afa­ce­re lip­si­tă de trans­pa­ren­ță.

Oare vom afla vreo­da­tă care sunt dede­sub­tu­ri­le aces­tei tranzac­ții dubi­oa­se și pre­țul real plătit de sta­tul român pen­tru a obține con­tro­lul la Daewoo — Man­ga­lia?

Cuget Liber, 22.05.2018. Autor: Ion TIŢA-CĂLIN.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele