Încă o zi fără școală! Pe 5 iunie este Ziua Învățătorului, care se serbează prin “manifestări specifice”

0
570

Ele­vii nu vor inva­ta nici pe 5 iunie, la doar cate­va zile dupa vacan­te­le de 28 apri­lie (Rusa­li­i­le) si 1 iunie (Ziua Copi­lu­lui). Asta pen­tru ca 5 iunie a fost sta­bi­li­ta prin lege ca fiind Ziua Inva­ta­to­ru­lui, iar Minis­te­rul Edu­ca­ti­ei a prins chiar in struc­tu­ra anu­lui sco­lar fap­tul ca 5 iunie este o zi spe­cia­la ce “va fi mar­ca­ta prin mani­fes­tari spe­ci­fi­ce”. Alt­fel spus, ele­vii si pro­fe­so­rii vor mer­ge la scoa­la, dar nu vor face ore in mod obis­nu­it.

Con­trac­tul colec­tiv de Mun­ca de la nive­lul Bucu­res­ti­u­lui pre­ci­zea­za fap­tul ca “in peri­oa­da des­fa­su­ra­rii aces­tor mani­fes­tari spe­ci­fi­ce nu se vor pres­ta acti­vi­ta­ti­le pre­va­zu­te in fisa pos­tu­lui a fie­ca­rui sala­ri­at din inva­ta­mant”.

5 iunie este o zi spe­cia­la pen­tru inva­ta­man­tul din Roma­nia: in aceas­ta zi se ser­bea­za Ziua Inva­ta­to­ru­lui.
Pe 9 octom­brie 2007, Came­ra Depu­ta­ti­lor a adop­tat, cu 203 voturi pen­tru, 3 impo­tri­va si 3 abti­neri, pro­iec­tul de lege pri­vind insti­tu­i­rea Zilei Inva­ta­to­ru­lui pe data de 5 iunie a fie­ca­rui an. Aceas­ta data a fost sta­bi­li­ta prin legea nr. 289 din 29 octom­brie 2007, mani­fes­ta­rea urmand a avea un carac­ter edu­ca­tio­nal, natio­nal, apo­li­tic si cul­tu­ral.
Ziua de 5 iunie poar­ta sem­ni­fi­ca­tia zilei de nas­te­re a das­ca­lu­lui Ghe­or­ghe Lazar, inte­me­ie­to­rul inva­ta­man­tu­lui modern roma­nesc (n. 5 iun. 1779‑m. 17 sept. 1823).
Potri­vit actu­lui nor­ma­tiv, Ziua Inva­ta­to­ru­lui este sar­ba­to­ri­ta in toa­te uni­ta­ti­le de inva­ta­mant de stat, par­ti­cu­la­re si con­fe­sio­na­le din sis­te­mul roma­nesc, iar Minis­te­rul Edu­ca­ti­ei si alte institu?ii abi­li­ta­te ale sta­tu­lui acor­da pre­mii, dis­tinc­tii, meda­lii si titluri ono­ri­fi­ce cadre­lor didac­ti­ce si ele­vi­lor.
Chiar Minis­te­rul Edu­ca­ti­ei a pre­ci­zat, anun­tand struc­tu­ra anu­lui sco­lar 2018–2019, ca “uni­ta­ti­le de inva­ta­mant si inspec­to­ra­te­le sco­la­re vor mar­ca prin mani­fes­tari spe­ci­fi­ce ziua de 5 octom­brie — Ziua inter­na­tio­na­la a edu­ca­ti­ei si ziua de 5 iunie — Ziua inva­ta­to­ru­lui, in masu­ra in care, prin con­trac­tul colec­tiv de mun­ca apli­ca­bil, nu sunt insti­tu­i­te ca zile nelu­cra­toa­re”.
La nive­lul Inspec­to­ra­tu­lui Sco­lar al Muni­ci­pi­u­lui Bucu­res­ti, con­trac­tul colec­tiv de mun­ca pre­ci­zea­za fap­tul ca:
“Art. 8 (1) Par­ti­le con­vin sa sar­ba­to­reas­ca pe 5 Iunie – Ziua Inva­ta­to­ru­lui orga­ni­zand impre­u­na, in tim­pul pro­gra­mu­lui de lucru, mani­fes­tari spe­ci­fi­ce, dedi­ca­te aces­tui eve­ni­ment.
(2) In peri­oa­da des­fa­su­ra­rii aces­tor mani­fes­tari spe­ci­fi­ce nu se vor pres­ta acti­vi­ta­ti­le pre­va­zu­te in fisa pos­tu­lui a fie­ca­rui sala­ri­at din inva­ta­mant.
(3) Comi­si­i­le pari­ta­re de la fie­ca­re nivel vor sta­bili, cu cel putin 30 de zile ina­in­te de eve­ni­men­tul pre­va­zut la alin. (1), modul de des­fa­su­ra­re a mani­fes­ta­ri­lor oca­zio­na­te de aces­ta”.

Nu uitati ca in urma­toa­rea peri­oa­da mai sunt o serie de zile libe­re: 28 apri­lie (Rusa­li­i­le) si 1 iunie (Ziua Copi­lu­lui). De ase­me­nea, se pare ca Guver­nul se gan­des­te sa acor­de in total 9 zile libe­re, facand pun­te intre aces­te 2 sar­ba­tori prin­se in Codul Mun­cii. (sur­sa: portalinvatamant.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele