iMPRO Days with The Maydays — tabără și spectacole de improvizație teatrală în Constanța

0
249

Joi, 17 mai, la Con­stan­ța vor ajun­ge mem­brii tru­pei de impro­vi­za­tori bri­ta­nici, « The May­da­ys ». Aceștia vor fi par­te din pri­ma rezi­denţă de cre­a­ţie în dome­ni­ul impro­vi­za­ți­ei tea­tra­le din Româ­nia, sus­ținând wor­k­shop-uri și spec­ta­co­le pen­tru cei pasio­nați de aceas­tă ramu­ră artis­ti­că.

Impro­vi­za­ţia repre­zin­tă tea­trul cre­at pe loc, por­nind de la ele­men­tul per­so­nal ofe­rit de public. Nu exis­tă decor, regie, sce­na­riu, iar acto­rii sunt pro­vo­ca­ţi să aibă curaj, să se aven­tu­re­ze în necu­nos­cut, să găseas­că o mie de solu­ții aco­lo unde nu părea să exis­te vre­u­na,  toa­te aces­tea fără a pier­de din  liber­ta­tea jocu­lui. Ast­fel, impro­vi­za­ţia este o for­mă de expri­ma­re artis­ti­că per­fect adap­ta­tă publi­cu­lui tânăr, iar în ulti­mii 5 ani se bucu­ră de o con­ti­nuă dezvol­ta­re.

Din acest motiv, în peri­oa­da 17–26 mai, Aso­ci­a­ția Tam Tam orga­ni­zea­ză pri­ma rezi­denţă de cre­a­ţie în dome­ni­ul impro­vi­za­ți­ei tea­tra­le: “!MPRO Days with The May­da­ys”. Timp de zece zile, acto­rii Jen Rowe, Liz Peters, James Whit­ta­ker şi muzi­cia­nul Joe Samu­el  vor susţi­ne wor­k­shop-uri pen­tru pasio­na­ții de impro­vi­za­ție din Româ­nia, vor lua con­tact cu cul­tu­ra loca­lă şi vor juca spec­ta­co­le inspi­ra­te din expe­rienţe­le lor pe melea­guri mio­ri­ti­ce.

Pro­iec­tul se des­fă­șoa­ră în 3 ora­șe: Con­stan­ța (17–21 mai), Sibiu (21–25 mai), şi Bucu­rești (25–27 mai).

Dumi­ni­că, 20 mai, de la ora 19.00, par­ti­ci­pan­ții la tabă­ră vor exem­pli­fi­ca cunoș­tin­țe­le dobân­di­te într-un spec­ta­col-eve­ni­ment sus­ți­nut la Tea­trul de Stat din Con­stan­ța, b‑dul Fer­di­nand, nr 11.

Ulte­ri­or, de la ora 20.00, bri­ta­ni­cii de la « The May­da­ys » pun în sce­nă ceea ce au învă­ţat des­pre cul­tu­ra dobro­gea­nă, în cadrul rezi­den­ței de cre­a­ție.

Tabă­ra de impro­vi­za­ție este faci­li­ta­tă de Moni­ca Anas­ta­se, actri­ță și direc­to­rul “!MPRO — Fes­ti­va­lul Națio­nal de Impro­vi­za­ție”, și Delia Riciu, actri­ță și co-fon­da­toa­rea sin­gu­rei tru­pe femi­ni­ne de impro­vi­za­ție – tru­pa “iELE”.

Finan­ța­rea pro­iec­tu­lui este asi­gu­ra­tă de Admi­nis­tra­ția Fon­du­lui Cul­tu­ral Națio­nal, iar par­te­ne­rii locali sunt: Tea­trul de Stat din Con­stan­ța și ghi­dul turis­tic Dia­na Slav.

Mai mul­te deta­lii des­pre pro­gra­mul tabe­rei și wor­k­shop-uri sunt dis­po­ni­bi­le pe www.improfest.ro  și pe facebook.com/improfest.ro.


Man­ga­lia News, 17.05.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele