Hristos S‑a înălțat! Astăzi este Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor

0
284

Inal­ta­rea Dom­nu­lui este praz­nu­i­ta la 40 de zile dupa Invi­e­re, in Joia din sap­ta­ma­na a VI‑a, dupa Pasti. Anul aces­ta o sar­ba­to­rim pe 17 mai. Este cunos­cu­ta in popor si sub denu­mi­rea de Ispas. In aceas­ta zi cres­ti­nii se salu­ta cu “Hris­tos S‑a inal­tat!” si “Ade­va­rat S‑a inal­tat!”.  […]

Ero­ii Man­ga­li­ei.

Inal­ta­rea Dom­nu­lui — Ziua Ero­i­lor

Prin hota­ra­ri­le Sfan­tu­lui Sinod al Bise­ri­cii Orto­do­xe Roma­ne din anii 1999 si 2001, sar­ba­toa­rea Inal­ta­rii Dom­nu­lui a fost con­sa­cra­ta ca Zi a Ero­i­lor si sar­ba­toa­re natio­na­la bise­ri­ceas­ca. In aceas­ta zi, in toa­te bise­ri­ci­le din tara si strai­na­ta­te se face pome­ni­rea tutu­ror ero­i­lor romani cazuti de‑a lun­gul vea­cu­ri­lor pe toa­te cam­pu­ri­le de lup­ta pen­tru cre­din­ta, liber­ta­te, drep­ta­te si pen­tru apa­ra­rea tarii si intre­gi­rea nea­mu­lui. (crestinortodox.ro).

Aceas­tă mare săr­bă­toa­re a Ero­i­lor nea­mu­lui se come­mo­rea­ză printr‑o dub­lă lan­sa­re de car­te, la Muze­ul de Isto­rie Națio­na­lă și Arhe­o­lo­gie din Con­stan­ța. ”Joi, 17 mai, ora 12.00, de Ziua Ero­i­lor, Emil Cor­ne­liu Ninu își lansea­ză două volu­me. Cele două lucrări care vor fi adu­se în fața publi­cu­lui, „Bra­vii noș­tri vete­rani de răz­boi“ și „Ero­ul din fami­lia mea“, sunt niș­te cre­a­ții deo­se­bi­te. Cel din urmă volum, „Ero­ul din fami­lia mea“, cuprin­de, după cum se men­țio­nea­ză pe coper­tă, „cre­a­ții pre­mi­a­te la cea de‑a V‑a edi­ție a con­cur­su­lui oca­zio­nat de săr­bă­to­ri­rea, pe 26 mai 2017, a Zilei Înăl­ță­rii Dom­nu­lui. Dom­nul prof. Emil Cor­ne­liu Ninu este pre­șe­din­te­le fili­a­lei din Man­ga­lia a Cul­tu­lui Ero­i­lor”.

”Voi pre­zen­ta căr­ți­le ală­tu­ri de direc­to­rul muze­u­lui, Sorin Mar­cel Coles­niuc și de colo­ne­lul în rezer­vă Remus Maco­vei, care este pre­șe­din­te­le al Aso­ci­a­ți­ei Cul­tu­lui Ero­i­lor Regi­na Maria, fili­a­la Con­stan­ța. Ne ală­tu­răm și în acest an insti­tu­ți­i­lor de cul­tu­ră care își des­chid por­ți­le publi­cu­lui inte­re­sat cu oca­zia eve­ni­men­tu­lui Noap­tea Muze­e­lor, care va avea loc sâm­bă­tă, 19 mai. Publi­cul va avea par­te de un con­cert extra­or­di­nar de jazz mar­ca Har­ry Tavi­ti­an, de un spec­ta­col al Tea­tru­lui de Stat, dar și de gru­puri de recon­sti­tu­i­re isto­ri­că”, a decla­rat muze­o­gra­ful dr. Lavi­nia Dumi­traș­cu.

Citiți și: În anul Cen­te­na­ru­lui Marii Uniri, Pri­mă­ria Man­ga­lia „uită”, din nou, come­mo­ra­rea Zilei Ero­i­lor!


Man­ga­lia News, 17.05.2018.


https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele