Horia Țuțuianu și Nicolae Moga, alături de primarul Niculae Stan, la Ziua Comunei Pecineaga!

0
680

Edi­tia de Sud: Dumi­ni­că, 27 mai, câte­va mii de locu­i­tori ai comu­nei Peci­nea­ga, dar și din loca­li­tă­ți­le din jur, au par­ti­ci­pat la ser­ba­rea câm­pe­neas­că orga­ni­za­tă de Pri­mă­rie și Con­si­li­ul Local. De Ziua Comu­nei Peci­nea­ga, pe sce­na sta­dio­nu­lui au urcat Mioa­ra Veli­cu, Nemu­ri­to­rii, Dan Cio­toi, For­ma­ția Fra­ții Buzo­ieni, Geor­ge David, Cristi Dules, Mire­la Pană și Uni­que Caba­ret, Cla­u­dia Mihai și mulți alții. Ală­tu­ri de gaz­da eve­ni­men­tu­lui, pri­ma­rul Nicu­lae Stan, s‑au aflat pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, Mari­us Horia Țuțu­ia­nu, dar și sena­to­rul Nico­lae Moga.

Împre­u­nă cu Horia Țuțu­ia­nu, Nicu­lae Stan a răs­plătit cuplu­ri­le care, anul aces­ta, au împli­nit 50 de ani de căsă­to­rie, ofe­rin­du-le buche­te de flori, daruri și sume de bani. Pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța a pro­mis că va fi ală­tu­ri de pro­iec­te­le dema­ra­te sau pe care edi­lul din Peci­nea­ga doreș­te să le ini­ție­ze în vii­to­rul apro­pi­at pen­tru con­să­te­nii săi.

Pe întrea­ga supra­fa­ță a sta­dio­nu­lui din Peci­nea­ga a avut loc, pe tot par­cur­sul zilei, o ade­vă­ra­tă des­fă­șu­ra­re de “for­țe”: gră­ta­re care au sfă­râit non-stop pen­tru pofti­cioși, pli­ne cu miti­tei și frip­turi, dul­ciuri – kutos kolacs, vata de zahăr, gogoși și clăti­te, dar și cas­te­le gon­fla­bi­le și baloa­ne pen­tru cei mici. Pe muzi­că tra­di­țio­nal româ­neas­că, din toa­te col­țu­ri­le țării, oame­nii s‑au încins în hore, ală­tu­ri de pri­ma­rul lor, Nicu­lae Stan.

Ziua comu­nei Peci­nea­ga s‑a înche­iat cu un impre­sio­nat foc de arti­fi­cii.

Mai mult, în editiadesud.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele