GRUPARE INFRACȚIONALĂ SPECIALIZATĂ ÎN TRAFIC DE DROGURI, DESTRUCTURATĂ

0
624
Booking.com

Poli­țiș­tii de com­ba­te­re a cri­mi­na­li­tă­ții orga­ni­za­te din Con­stan­ța, cu spri­ji­nul Direc­ți­ei Ope­ra­țiuni Spe­ci­a­le a Poli­ți­ei Româ­ne, sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ri­lor D.I.I.C.O.T. —  S.T. Con­stan­ța, au des­truc­tu­rat un grup infrac­țio­nal orga­ni­zat, spe­cia­li­zat în tra­fic cu dro­guri. Au fost ridi­ca­te sume de bani și dro­guri, iar 1 per­soa­nă a fost reți­nu­tă.

La data de 28 apri­lie a.c., poli­țiș­tii Bri­gă­zii de Com­ba­te­re a Cri­mi­na­li­tă­ții Orga­ni­za­te Con­stan­ța, cu spri­ji­nul Direc­ți­ei Ope­ra­țiuni Spe­ci­a­le a Poli­ți­ei Româ­ne, sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ri­lor D.I.I.C.O.T. —  S.T. Con­stan­ța, au efec­tu­at o per­che­zi­ție la o locu­in­ță închi­ri­a­tă, în Com­ple­xul Sum­mer­land, din Sta­țiu­nea Mama­ia, pen­tru des­truc­tu­ra­rea unei gru­pări infrac­țio­na­le spe­cia­li­za­te în tra­fic de dro­guri de risc și de mare risc.

Per­che­zi­ția a fost efec­tu­a­tă la o locu­in­ță închi­ri­a­tă de cetă­țeni ita­li­eni, pe peri­oa­da mini­va­can­ței de 1 Mai, în zona sta­țiu­nii Mama­ia, jude­țul Con­stan­ța.

În urma per­che­zi­ți­ei, au fost des­co­pe­ri­te și ridi­ca­te 204 de com­pri­ma­te Ecs­ta­sy, 15,8 gra­me de cocai­nă, 17,9 gra­me MDMA sub­stanţă cris­ta­li­za­tă, 88,5 gra­me keta­mi­nă, 1 gram de muguri de can­na­bis și un cân­tar elec­tro­nic de pre­ci­zie, pre­cum și 21.387 de lei și 5.145 de euro.

10 per­soa­ne, au fost con­du­se la sedi­ul D.I.I.C.O.T.- S.T. Con­stan­ța, pen­tru audi­eri, una din­tre aceas­ta fiind reți­nu­tă pen­tru 24 de ore. Ulte­ri­or, față de per­soa­na reți­nu­tă a fost dis­pu­să ares­ta­rea pre­ven­ti­vă pen­tru 30 de zile, alte 5 per­soa­ne, fiind cer­ce­ta­te pen­tru deți­ne­re în mod ili­cit de dro­guri de risc și de mare risc. (IPJ Con­stan­ța).


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele