Galactienii s‑au săturat de promisiuni. Vor condiții decente pentru a învăța!

0
394

În sala în care a avut loc ședin­ța de astăzi a Con­si­li­u­lui Local, s‑au aflat și repre­zen­tan­ții Aso­ci­a­ți­ei de Părinți de la Școa­la „Gala Galac­tion”. Vitre­giți de ani de zile, copi­ii și părin­ții uni­tă­ții de învă­țământ și-au spus păsul, prin repre­zen­tan­tul lor,

Miha­e­la Popa: „Pes­te doi ani, sedi­ul de la Gea­mie al șco­lii tre­bu­ie retro­ce­dat. Cla­se­le V‑VIII vor rămâ­ne, ast­fel, fără un sediu. Sun­tem sin­gu­ra uni­ta­te de învă­țământ în care ele­vii de 9 ani intră la ore de la 12.00, până sea­ra, uni­ta­te fără sală de sport, cu două școli sepa­ra­te, cu gru­pul sani­tar în cur­te și unde, pe 19 mp înva­ță, înghe­su­iți, câte 30 de copii. Nu vrem să venim, peri­o­dic, în fața dum­ne­a­voas­tră, doar pen­tru a face act de pre­zen­ță. Nu ple­căm de aici până nu ne pre­zen­tați cel puțin 15% dintr‑o solu­ție pen­tru cei 700 de elevi ai șco­lii!”, a spus Miha­e­la Popa.

Aceas­ta a mai anun­țat că, pe 9 iunie, între ore­le 13.00–14.00, ele­vii de la „Gala Galac­tion” vor ieși, paș­nic, în stra­dă, ală­tu­ri de cadre­le didac­ti­ce și de părinți și rude. Va fi un pro­test non-ver­bal, fără lozinci sau alte mani­fes­tări, o solu­ție de ava­rie găsi­tă pen­tru a atra­ge aten­ția de la ceea ce își doresc, de ani buni, ele­vii de la aceas­tă insti­tu­ție: o școa­lă nouă.

Se pare că, pe lân­gă pro­mi­siu­ni­le făcu­te în ani ante­ri­ori, care au por­nit de la man­sar­da­rea șco­lii, la con­struc­ția unui nou corp de clă­di­re și chiar muta­rea ele­vi­lor în locul Cole­gi­u­lui Eco­no­mic, s‑ar mai fi găsit o solu­ție: pre­lun­gi­rea șco­lii de la Sens, cu un corp de clă­di­re, la demi­so­lul căre­ia să fie ame­na­ja­tă o sală de sport și demo­la­rea gara­je­lor din zonă, pen­tru un teren de sport în aer liber. Toa­te aces­tea vor pre­su­pu­ne o lucra­re de dura­tă, iar pri­mă­ria va tre­bui să găseas­că solu­ția opti­mă pen­tru cur­su­ri­le copi­i­lor pe toa­tă aceas­tă peri­oa­dă. (sur­sa: editiadesud.ro). 17.05.2018.

UPDATE: VIDEOUrmă­riți ședin­ța de înda­tă a Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia din data de 18 mai 2018, în care doam­na Miha­e­la Popa ple­dea­ză pen­tru rezol­va­rea unui sediu atât de nece­sar Șco­lii Gala Galac­tion.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele