Gala de Premiere a campaniei „Noi susținem excelența!”, organizată de publicația Occidentul Românesc [galerie FOTO]

0
403

Minis­te­rul pen­tru Româ­nii de Pre­tu­tin­deni: Par­ti­ci­pa­rea secre­ta­ru­lui de stat Lil­la Debe­l­ka la Gala „Noi sus­ți­nem exce­len­ța!”
 
Secre­ta­rul de stat Lil­la Debe­l­ka este ală­tu­ri de româ­nii din Spa­nia cu pri­le­jul Zilei Națio­na­le a Româ­ni­lor de Pre­tu­tin­deni și a luat par­te sâm­bă­tă, 26 mai, la Gala de Pre­mi­e­re a cam­pa­niei „Noi sus­ți­nem exce­len­ța!” orga­ni­za­tă de publi­ca­ția în lim­ba româ­nă „Occi­den­tul Româ­nesc” din Penin­su­la Ibe­ri­că.

Afla­tă la cea de‑a doua edi­ție, cam­pa­nia de pro­mo­va­re a valo­ri­lor româ­nești ini­ția­tă de revis­tă a avut drept lau­reați 23 de români care exce­lea­ză în dome­nii din­tre cele mai diver­se și care s‑au sta­bi­lit în Ita­lia, Spa­nia, Bel­gia, Fran­ța și Sta­te­le Uni­te ale Ame­ri­cii.

Eve­ni­men­tul s‑a des­fă­șu­rat în sta­țiu­nea Cal­pe din pro­vin­cia Ali­can­te și s‑a bucu­rat de par­ti­ci­pa­rea repre­zen­tan­ți­lor auto­ri­tă­ți­lor loca­le, a unor ofi­ci­ali din cadrul misiu­ni­lor diplo­ma­ti­ce ale Româ­ni­ei în Spa­nia și a nume­roși mem­bri ai comu­ni­tă­ți­lor româ­nești de pes­te hota­re.

Salut cu entu­zi­asm aceas­tă ini­ția­ti­vă și mă bucur că, în Anul Cen­te­nar, româ­nii valo­roși pri­mesc recu­noaș­te­rea pe care o meri­tă atât prin cam­pa­nii ca cea a publi­ca­ți­ei <Occi­den­tul Româ­nesc>, cât și prin pro­iec­tul <100 pen­tru Cen­te­nar> deru­lat de Minis­te­rul pen­tru Româ­nii de Pre­tu­tin­deni. Este ono­rant să fiu ală­tu­ri de atâ­ția pro­fe­si­o­niști valo­roși, din dome­nii diver­se, de la drept până la jur­na­lism, cine­ma­to­gra­fie sau cer­ce­ta­re. Cu toții sun­teți amba­sa­dori ai Româ­ni­ei și pro­fit de acest pri­lej ca să vă urez, dum­ne­a­voas­tră și tutu­ror româ­ni­lor de pes­te hota­re, La Mulți Ani, de Ziua Româ­ni­lor de Pre­tu­tin­deni”, a spus secre­ta­rul de stat MRP, Lil­la Debe­l­ka.

Tro­fe­ul Galei i‑a reve­nit lui Tudor Petruț, regi­zor, actor și pro­fe­sor, con­si­de­rat un „amba­sa­dor fără por­to­fo­liu al româ­nis­mu­lui” în S.U.A.

(sur­sa: http://www.mprp.gov.ro/web/).


Ali­na Celia Cum­panLucian Bla­ga, Feli­ci­tari pen­tru Pre­mi­ul Spe­cial din cadrul Galei de Pre­mi­e­re a cam­pa­niei ”Noi sus­ti­nem exce­len­ta” — Edi­tia a II‑a. Suc­ces pe vii­tor, in toa­te pro­iec­te­le pro­fe­sio­na­le! 

Pen­tru acti­vi­ta­tea depu­sa, pen­tru impli­ca­rea in via­ta comu­ni­ta­tii roma­ne­s­ti si actiu­ni­le de volun­ta­ri­at si bin­e­fa­ce­re rea­li­za­te, Mari­an Petru­ta este Lau­re­at al celei de‑a doua edi­tii a Galei Pre­mi­i­lor de Exce­len­ta din cadrul cam­pa­niei ”Noi sus­ti­nem exce­len­ta!”. Feli­ci­tari, dra­ga Mari­an! (sur­sa: Ali­na Celia Cum­pan


Man­ga­lia News, par­te­ner media în Pro­iec­tul ARCA TV USA, Hous­ton, Texas. 27.05.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele