Folosirea Codului Numeric Personal, interzisă de la 25 mai!

0
1047

Doar trei zile ne mai des­part de o deci­zie extrem de impor­tan­tă lua­tă de Uniu­nea Euro­pea­nă (UE).

Înce­pând cu 25 mai 2018 se va apli­ca în toa­te sta­te­le mem­bre ale UE Regu­la­men­tul GDPR — Gene­ral Data Pro­tec­tion Regu­la­tion, dată de la care se inter­zi­ce folo­si­rea date­lor cu carac­ter per­so­nal și, în spe­cial, al Codu­lui Nume­ric Per­so­nal (CNP), cu excep­ția auto­ri­tă­ți­lor com­pe­ten­te sau instan­țe­lor de jude­ca­tă.

Repre­zen­tan­ta Aso­ci­a­ţi­ei pen­tru bune prac­tici GDPR, Ele­na Gre­cu, a expli­cat, în cadrul emi­siu­nii Capi­tal Live, că CNP-ul nu ar tre­bui să mai exis­te pe fac­turi, de exem­plu și este sufi­cient nume­le, pre­nu­me­le şi domi­ci­li­ul com­plet. Soci­e­tă­ţi­le care colec­tea­ză CNP-uri, vor tre­bui să aibă anga­jat un spe­cia­list care să fie res­pon­sa­bil de pre­lu­cra­rea date­lor cu carac­ter per­so­nal, DPO — Data Pro­tec­tion Offi­cer.

La fel și insti­tu­ţi­i­le publi­ce, cu exce­pţia instanţe­lor de jude­ca­tă, com­pa­ni­i­le care se ocu­pă de ope­ra­ţiuni de pre­lu­cra­re, moni­to­ri­za­re a date­lor per­soa­ne­lor.

Sanc­țiuni pen­tru folo­si­rea date­lor

Citiți con­ti­nu­a­rea in evz.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele