Flag Mangalia Litoral: Banii europeni pentru pescuit și acvacultură își caută beneficiarii, în sudul litoralului!

0
633

Banii euro­peni pen­tru pes­cu­it și acva­cul­tu­ră își cau­tă bene­fi­ci­a­rii, în sudul lito­ra­lu­lui! Aso­ci­a­ția Flag Man­ga­lia Lito­ral a lan­sat pro­iec­tul pen­tru dezvol­ta­rea comu­ni­tă­ți­lor pes­că­rești, prin imple­men­ta­rea stra­te­gi­ei de dezvol­ta­re loca­lă inte­gra­tă în zona Man­ga­lia Lito­ral.

Prin imple­men­ta­rea aces­tui pro­iect, repre­zen­tan­ții aso­ci­a­ți­ei își pro­pun dezvol­ta­rea zonei pes­că­rești, creș­te­rea eco­no­mi­că, cre­a­rea de locuri de mun­că, atra­ge­rea tine­ri­lor spre sec­to­rul pes­cu­i­tu­lui și acva­cul­tu­rii și nu în cele din urmă, pro­mo­va­rea ino­vă­rii în acest sec­tor.

Pro­iec­tul, finan­țat prin Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal pen­tru Pes­cu­it și Afa­ceri Mari­ti­me 2014–2020, vine în întâm­pi­na­rea mediu­lui de afa­ceri local, repre­zen­tan­ți­lor soci­e­tă­ții civi­le și auto­ri­tă­ți­lor loca­le, actori care doresc să se impli­ce în dezvol­ta­rea dura­bi­lă a comu­ni­tă­ți­lor loca­le.

Stra­te­gia de dezvol­ta­re loca­lă inte­gra­tă are la bază patru măsuri rele­van­te care vor con­tri­bui la atin­ge­rea a patru obiec­ti­ve, după cum urmea­ză:

·       Valoa­rea adă­u­ga­tă, cre­a­rea de locuri de mun­că, atra­ge­rea tine­ri­lor și pro­mo­va­rea ino­vă­rii în toa­te eta­pe­le lan­țu­lui de apro­vi­zio­na­re cu pro­du­se pes­că­rești și din acva­cul­tu­ră;

·       Spri­ji­ni­rea diver­si­fi­că­rii în cadrul sau în afa­ra pes­că­ri­i­lor comer­ci­a­le, a învă­ță­rii pe tot par­cur­sul vie­ții și a creă­rii de locuri de mun­că în zone­le de pes­cu­it și acva­cul­tu­ră;

·       Spo­ri­rea și capi­ta­li­za­rea atuu­ri­lor de mediu ale zone­lor de pes­cu­it și de acva­cul­tu­ră, inclu­siv ope­ra­țiu­ni­le care vizea­ză ate­nu­a­rea schim­bă­ri­lor cli­ma­ti­ce;

·       Pro­mo­va­rea bunăs­tă­rii soci­a­le și a patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral în zone­le de pes­cu­it și de acva­cul­tu­ră, inclu­siv a pes­cu­i­tu­lui, a acva­cul­tu­rii și a patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral mari­tim.

Valoa­rea tota­lă alo­ca­tă imple­men­tă­rii stra­te­gi­ei este de 12.843.477,18 lei, iar finan­ța­rea din buge­tul națio­nal depă­șeș­te două mili­oa­ne de lei.

Pre­zent la lan­sa­rea pro­iec­tu­lui din sudul lito­ra­lu­lui, direc­to­rul gene­ral al Auto­ri­tă­ţii de Mana­ge­ment pen­tru Pro­gra­mul Ope­ra­ţio­nal de Pes­cu­it și Afa­ceri Mari­ti­me, Cice­ro­nis Cum­pă­nă­șo­iu a pre­ci­zat că își doreș­te ca pro­iec­te­le depu­se de vii­to­rii bene­fi­ci­ari să fie în număr cât mai mare și via­bi­le și, care să ducă în ace­lași timp, la îmbu­nă­tă­ți­rea vie­ții pes­ca­ri­lor.

’’Ne dorim ca prin acest pro­iect să dezvol­tăm comu­ni­tă­ți­le pes­că­rești și de acva­cul­tu­ră, să dezvol­tăm pes­cu­i­tul în zonă și să creăm o infras­truc­tu­ră de pes­cu­it, mai ales că exis­tă loc și oport­u­ni­tăți unde să intro­du­cem acești bani euro­peni. Ne dorim să pri­mim pro­iec­te via­bi­le, cu atât mai mult cu cât ni se pot ală­tu­ra și pri­mă­ri­i­le’’ a decla­rat Sorin Mănă­i­lă, mana­ge­rul Aso­ci­a­ți­ei Flag Man­ga­lia Lito­ral.

Vii­to­rii bene­fi­ci­ari pot depu­ne pro­iec­te în cadrul celor patru măsuri cuprin­se în stra­te­gie, înce­pând cu data de 1 iunie 2018, la sedi­ul Flag Man­ga­lia Lito­ral, din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, stra­da Matei Basa­rab, Bloc T1, par­ter, ap.21.


Man­ga­lia News, 26.05.2018.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele